ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

programs

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

Master of Engineering (Chemical Engineering)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Engineering in Chemical Engineering (International Program)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering (International Program)  

our partner

You are here: Home ACADAMIC PROGRAMS

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria