รางวัลนิสิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

รางวัลนิสิต

ปี พ.ศ. 2560

น.ส.ธิดารัตน์ อิ่มเย็น

ได้รางวัล "Outstanding oral presentation" จากผลงาน "Characterization of Cu-Zn/Core-Shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn Promoter" ในงาน RGJ-Ph.D. Congress 18 Global Sustainability: Lesson Learned From The Royal Projects จัดโดย The Thailand Research Fund (สกว.) และ The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่นโฮเทล นนทบุรี ประเทศไทย มอบรางวัลโดย ศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ปี พ.ศ. 2559

นางสาวธนารี โพธฺิ์งามวงศ์

นิสิตระดับปริญญาเอก โดยมี รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ผลงาน "เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาโฟโตคะตะโลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์" เข้ารับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ จัดขึ้นระเหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 


นางสาวนูร์รีซัน โตะฮิเล

นิสิตระดับปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.อภิญญา ดวงจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รับรางวัลเกียรติบัตรบทความประเภทดีเยี่ยมจากบทความบรรยายเรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากการไพโรไลซิสทะลายปาล์มเปล่าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/ZrO2-TiO2" ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 จัดขึ้นวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์วิเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

 


 

นางสาวชาลิสา มนูญพงศ์และนายณัฐพร ไทรทอง

นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รับรางวัลวันที่ 25 เมษายน 2559 

 


 

 นางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร

นิสิตระดับปริญญาเอก โดยมี รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัล Outstanding Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17 RGJ-Ph.D. Congress XVII วันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา

 


 

 ปี พ.ศ. 2558

 

 


 

 

รางวัล Outstanding Paper Awards จากงาน The 3rd International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference @ Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
: นางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช

รางวัล Best Presentation Awards จากงาน The 3rd International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference @ Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
: นางสาวสาวิตรี มูลิกา นิสิตระดับปริญญาโท
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อภิญญา ดวงจันทร์

รางวัล Best Presentation Awards จากงาน The 3rd International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference @ Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
: นางสาววลีพร ดอนไพร นิสิตระดับปริญญาเอก
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช

รางวัล Best Presentation Awards จากงาน The 3rd International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference @ Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
: นางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร นิสิตระดับปริญญาเอก
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช

รางวัลระดับนานาชาติในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา มอบรางวัลโดย รศ.ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: นายธนา ศรีหะวรรณ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล
รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Engineering Students Talent Award 2012 (รางวัลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นางสาวพรทิพา ดำรงบัณฑิตสกุล นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4


รางวัล Delta Electronics Awards จากบริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จากโครงงานวิศวกรรมในระดับปริญญาตรี (รางวัลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นายสรเชษฐ์ ชำนาญมนต์  นิสิตระดับปริญญาโท
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล

รางวัล Creative and Innovative Student Awards of the Year 2012 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครูวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
: นางสาวกวิตา คงสุพรศักดิ์ และนางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์


 

รางวัล Creative and Innovative Student Awards of the Year 2012 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครูวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
: นางสาวกวิตา คงสุพรศักดิ์ และนางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์

รางวัลชมเชยผลงานวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 และรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นระดับปริญญาเอกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2555
: ดร.บุษยา ชำนาญคิด
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช

รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 ต.ค. 2555
: นางสาวนิศารัตน์ สหกิจ
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานดิส สุดสาคร
  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล

our partner

You are here: Home AWARDS Uncategorised รางวัลนิสิต

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria