รางวัลภาควิชา/บุคลากร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

รางวัลภาควิชา/บุคลากร

ปี พ.ศ. 2560

 

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล "อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์"  ในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล


 

 

รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล "การประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รางวัลตำราดี"  ในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล


 

นางสาวสุพรรณี ชัยณรินทร์

บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560"  ในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล


 

นายปริญญา บุญทัน

บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล "ฺBest Suggestion Awards ประจำปี 2560 ระดับดี"  ในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล


 

 

นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว

บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล "ฺBest Suggestion Awards ประจำปี 2560 ระดับชมเชย"  ในงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล


 

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัลผู้ใช้แสงซินโครตรอนดีเด่นประจำปี 2560 ที่คัดเลือกจากผู้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่องและมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา


 

 ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล PTIT Awards ประเภทที่ 3: PTIT Scholar ประจำปี 2560-2561 พร้อมเงินรางวัลรวม 6 แสนบาท (แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ระยะเวลา 2 ปี) จากสถาบันปิโตรเลียมแห้งประเทศไทย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

     สำหรับรางวัล PTIT Awards ประเภทที่ 3: PTIT Scholar ผู้สมควรได้รับรางวัลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

     1. เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นครูและ/หรือนักวิจัยที่ดี มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำที่ดี

     2. เป็นผู้มีผลงานและ/หรือกำลังทำงานวิจัย ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ Engineering & Applied Science ในสาขา Petroleum (Oil & Gas), Petrochemical and/or Energy Related

     3. มีอายุการทำงานตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี

     โดยก่อนที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ เคยได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards สาขา Chemical & Pharmaceutical (Including Chemical Engineering) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักพิมพ์ Elsevier และรางวัล 2016 Thailand Frontier Researcher Awards จาก บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ส

       รับรางวัลในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี  ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล


  

 

รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 โดยภาควิชาฯได้ 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) การบริหารหลักสูตรดีเด่น คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีการศึกษา 2558 มอบให้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์"

   หมายเหตุ: อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย

2.  รางวัลประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) การบริหารหลักสูตรดีเด่น คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีการศึกษา 2558 มอบให้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์"

   หมายเหตุ: อันดับ 8 ของมหาวิทยาลัย

3.  รางวัลประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) การบริหารหลักสูตรดีเด่น คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีการศึกษา 2558 มอบให้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์"

   หมายเหตุ: อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัย

   รับรางวัล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ


 

 ปี พ.ศ. 2559


 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับเกียรติบัตรในการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) ในสาขาวิชา Chemical Engineering (1 ใน 3 จากทั่วประเทศ) จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ในงาน "ขอบคุณบุคลากร" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน "ขอบคุณบุคลากร" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน "ขอบคุณบุคลากร" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์
ได้รับรางวัล
 Thailand Frontier Researcher Award 2016 (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยจากทั่วประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยโดยบริษัท THOMSON REUTERS ผู้ให้บริการฐานข้อมูล Web Science เพื่อการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) ประเมิน และวิเคราะห์ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเป็น world’s top 1% ในช่วง 5 ปี (2010-2015) จากทุกสาขาวิชา ซึ่งบทความได้รับการอ้างอิงสูงสุดจะถูกจัดในกลุ่ม Research Fronts คือ กลุ่มบทความที่ได้รับการวิเคราะห์ความถี่ของการถูกอ้างอิงว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของวงวิชาการปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับแนวหน้า 

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ได้รับรางวัล Best Young Researcher Poster Award จากผลงานวิจัยเรื่อง "Enhance activity and stability of CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by colloidal SiO2 nanoparticles for CO2 hydrogenation" ในงานประชุมวิชาการ NanoThailand 2016 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2559 จัดขึ้นที่ The Greenery Resort Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา

 

 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

"รับโล่เกียรติยศ รางวัล 2015TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering)" ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

 

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

รับ "รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์" ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 วันที่ 6 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

 

 


 

 ปี พ.ศ. 2558

 

 


 

 

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์และดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2557 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมถ์  ณ โรงแรมศุโกศล กทม.

---ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ จากผลงานพัฒนากระบวนการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินและการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่เป็นตัวดูดซับ ตอบโจทย์สังคมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

---ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ผู้ใช้วัสดุนาโนคาร์บอน "กราฟิน" สร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยพื้นฐานผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด และสารยับยั้งเชื้อราในแผ่นยางดิบสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Natural Rubber Smile เพื่อเอาใจเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้แนวคิดต้นทุนถูก ปลอดสารเคมีตกค้าง ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ดร.ธงไทย วิฑูรย์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13 รับรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 76

ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสร์ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13 รับรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 76

 

รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Development of Porous Spherical Cellulose Bead Production from Corn Cob as an Exfoliating Agent for Cosmetic Industry ในงานประชุมวิชาการ The 9th Asia Pacific Conference Sustainable Energy of Environmental Technology 5-8 July 2013, Narita Airport Japan รับรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 76

 

นางสาววิชุดา กระหล่ำทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 76

รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
: นางสาวจอมขวัญ โคกวิทยา, นางสาวกมลวรรณ จันทร์เขียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  นางสาวอังคณา สินชู, นางสาวจุรีรัตน์ ช่วยบำรุง  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
มอบรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


รางวัลบุคลากรดีเด่น สายบริหารและธุรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
: นางสาวพัชรี มีชำนาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มอบรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดย ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 
รางวัลบุคลากรดีเด่นสารวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
: รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล
มอบรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดย ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
รางวัลบุคลากรดีเด่นสารวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
: ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์
มอบรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดย ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13
: ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556
จากผลงานเรื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ "กราฟิน"
: ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
รับรางวัลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 
รางวัล "นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555" เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
รับรางวัลวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มอบรางวัลโดย รศ.ดร.สิรี ไชยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13
: ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รางวัล Best Presentation Awards จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Development of Porous Spherical Cellulose Bead Production from Corn Cob as an Exfoliating Agent for Cosmetic Indudtry ในงานประชุมวิชาการ The 9th Asia Pacific Conference Sustainable Energy of Environmental Technology  5-8 July 2013, Narita Aisport Japan
: รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์


รางวัลผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2556-2557 ประเภท PTIT FELLOW จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช

รางวัลผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากรางวัล Reserch Exchange Award จากการประชุมประจำปีของ The Koreon Society for Biotechnology and Bioengineering (KSBB) (รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

รางวัลผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากรางวัล PTIT Awards ประจำปี 2556-2557 ประเภท PTIT LABORATORY จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2556 กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นายปริญญา บุญทัน

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2556 กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นางสาวพัชรี มีชำนาญ

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2556 กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นางสาวจอมขวัญ โคกวิทยา

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2556 กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นางสาวกมลวรรณ จันทร์เขียว

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการบริการ Star Servoce Awards ประจำปี 2556 กลุ่มช่วยวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายตามโครงการคัดเลือกบุคลากรด้านการบริการประจำปี 2556 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นางสุพรรณี ชัยณรินทร์

รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายตามโครงการคัดเลือกบุคลากรด้านการบริการ ประจำปี 2556 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รางวัลเนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
: นางสาวกมลวรรณ จันทร์เขียว

รางวัลโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่นที่มีการบูรณาการและมีความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2555  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2555 โดยมี รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวิวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบ
: รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ระดับดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จากโครงการงานธุรการแบบเครือข่ายสังคมข้อมูลสารสนเทศ รับรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2555
: นางสาวพัชรี มีชำนาญ
  นางสาวจอมขวัญ โคกวิทยา
  นางสาวกมลวรรณ จันทร์เขียว
  นางสาววิชุดา กระหล่ำทอง 
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล

รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 รับรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2555
: นางน้ำทิพย์ เพชร์สุข

รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 รับรางวัลวันที่ 25 ธันวาคม 2555
: นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

รางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการ "ระบบงานธุรการแบบเครือข่ายสังคมข้อมูลสารสนเทศ" มอบรางวัลโดย รศ.ดร.ธัญญะ เกียรคิวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
: นางสาวพัชรี มีชำนาญ
  นางสาวจอมขวัญ โคกวิทยา
  นางสาวกมลวรรณ จันทร์เขียว
  นางสาววิชุดา กระหล่ำทอง

รางวัลที่ชมเชย จากการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการ "ประหยัดพลังงานน้ำสำหรับเครื่องมือห้องปฏิบัติการ" มอบรางวัลโดย รศ.ดร.ธัญญะ เกียรคิวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
: นายปริญญา บุญทัน
  นายสมพงษ์ พวงดอกไม้
  นายวิเชียร กลิ่นอบ
  

our partner

You are here: Home AWARDS Uncategorised รางวัลภาควิชา/บุคลากร

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria