ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (ANT)

International Journal

Thanapimmetha, A., Srinophakun, P., Amat, S. and Saisriyoot, M., 2017. Decolorization of Molasses-Based Distillery Wastewater by Means of Pulse Electro-Fenton Process. Journal of Environmental Chemical Engineering.

 

Saeong, P., Saisriyoot, M., Thanapimmetha, A. and Srinophakun, P., 2017. The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorption. Fuel191, pp.1-9.

 

Srinophakun, P., Thanapimmetha, A., Rattanaphanyapan, K., Sahaya, T. and Saisriyoot, M., 2017. Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions. Journal of Cleaner Production142, pp.1259-1266.

 

Chuichulcherm, S., Kasichan, N., Srinophakun, P., Saisriyoot, M. and Thanapimmetha, A., 2017. The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm waste. Journal of Cleaner Production142, pp.1267-1273.

 

Srinophakun, P., Thanapimmetha, A., Plangsri, S., Vetchayakunchai, S. and Saisriyoot, M., 2017. Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive charge. Journal of Cleaner Production142, pp.1274-1282.

 

Thanapimmetha, A., Suwaleerat, T., Saisriyoot, M., Chisti, Y. and Srinophakun, P., 2017. Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch culture. Bioprocess and biosystems engineering40(1), pp.133-143.

 

Saisriyoot, M., Sahaya, T., Thanapimmetha, A., Chisti, Y. and Srinophakun, P., 2016. Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewaters. Journal of Renewable and Sustainable Energy8(6), p.063106.

 

Srinophakun, P., Thanapimmetha, A., Rattanaphanyapan, K., Sahaya, T. and Saisriyoot, M., 2017. Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions. Journal of Cleaner Production142, pp.1259-1266.

 

Thangprompan, P., Thanapimmetha, A., Saisriyoot, M., Laopaiboon, L. and Srinophakun, P., 2013. Production of ethanol from sweet sorghum juice using VHG technology: a simulation case study. Applied biochemistry and biotechnology171(2), pp.294-314.

 

Chuichulcherm, S., Prommakort, S., Srinophakun, P. and Thanapimmetha, A., 2013. Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi design. Industrial crops and products44, pp.473-479.

 

Thanapimmetha, A., Vuttibunchon, K., Titapiwatanakun, B. and Srinophakun, P., 2012. Optimization of Solid State Fermentation for Reducing Sugar Production from Agricultural Residues of Sweet Sorghum by Trichoderma harzianum. Chiang Mai J. Sci39(2), pp.270-280.

 

Rattanaphra, D., Harvey, A.P., Thanapimmetha, A. and Srinophakun, P., 2012. Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalyst. Fuel97, pp.467-475.

 

Khine, M.M., Srinophakun, P., Thanapimmetha, A. and Saisriyoot, M., 2012. Statistical Optimization of Esterification Reaction to Produce Biodiesel from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil Using Two-step Reaction. In Advanced Materials Research (Vol. 506, pp. 98-101). Trans Tech Publications.

 

Thanapimmetha, A., Luadsongkram, A., Titapiwatanakun, B. and Srinophakun, P., 2012. Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodology. Industrial Crops and Products37(1), pp.1-5.

 

Srinophakun, P., Reakasame, S., Khamduang, M., Packdibamrung, K. and Thanapi, A., 2012. Potential of L-phenylalanine production from raw glycerol of palm biodiesel process by a recombinant Escherichia coli. Chiang Mai J Science39, pp.59-68.

 

Sinprasertchok, C., Thanapimmetha, A., Saisriyoot, M. and Srinophakun, P., 2011. Preliminary investigation of biodiesel wastes utilization in bacterial fermentation. Thai J. Agric. Sci44(5), pp.67-70.

 

Rattanaphra, D., Harvey, A.P., Thanapimmetha, A. and Srinophakun, P., 2011. Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence of triglycerides over sulfated zirconia. Renewable Energy36(10), pp.2679-2686.

 

Thanapimmetha, A., Taneeto, K., Khamduang, M., Packdibamrung, K. and Srinophakun, P., 2011. Optimized production of L-phenylalanine by fermentation using crude glycerol. Kasetsart Journal (Natural Science)45, pp.686-699.

 

 

 

Local Journal

นันทิกา คล้ายชม, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, and อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, “การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากซางข้าวฟ่างหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด,” วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, vol. ฉบับที่ 75, no. ปีที่ 24, pp. 91–102, 2554.

May Myat Khine, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, and อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, “การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อร้อยละผลได้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากกรดไขมันปาล์มที่ได้จากการกลั่น,” วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, vol. ฉบับที่ 75, no. ปีที่ 24, pp. 81–89, 2554.

วินัย โพธิ์สุวรรณวัฒนา and จรัญ ฉัตรมานพ, “Kinetics of Jatropha curcas Oil Transesterification,” วิศวกรรมสาร มก., vol. 22, no. 67, pp. 42–52, Apr. 2009.

A. Thanapimmetha and P. Srinophakun, “The study on optimization of transesterification reaction for production of biodiesel by microwave irradiation,” วิศวกรรมสาร มก., vol. 22, no. 67, pp. 105–117, Apr. 2009.

 

International Conference

Isaraphorn Techaphornpan, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Chitosan/Urushibara nickel composite membrane for microbial fuel cell", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Thanpinit Krutapun, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Electrodeposition and characterization of cuprous oxide nanowires through polycarbonate membrane template", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Atthadej Kamchaddaskorn, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Skeletal nickel nanoparticles stabilized by reduced graphene oxide", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Sansanee Nutbunchuai, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "Biofertilizer from Jatropha curcas seed cake in solid state fermentation", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Veerapat Kantamanee, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "High cell density cultivation of Rhodococcus opacus PD630 using sugar cane molasses for lipid production", BIOTECHNOLOGY INTERNATIONAL CONGRESS (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery” September 20-23, 2016 BITEC Bang Na, Bangkok, THAILAND, 20 - 23 September 2016, Bangkok

Potjanee  Sae-ong, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The influence of steryl glucoside on filterability of biodiesels", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 September 2015, Japan

Suratchanee Sriwira, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The investigation of interesterification reaction of vegetable oils", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 September 2015, Bangkok

Anusith Thanapimmetha, Nathathai Kasichan, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, Sinsupha Chuichulcherm, "Regeneration of Fe-EDTA Complex using Ozone in Biogas Purification", The 5th TIChE International Conference 2015 "Creating Green Society through Green Process Engineering" Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015, 8 - 10 November 2015, Chonburee

Rawinun Junsittiwate, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Value added of acid oil from biodiesel process", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 November 2015, Bangkok

ทศวรรษ เหล่ากสิการ, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Effect of Centrifugation Conditions on Living Microbial Overflowed in Biodiesel Wastewater Treatment Process", PACCON2014, 8 - 10 January 2014, Khon Kaen

Sansaporn Plangsri, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "MECHANICAL PROPERTIES AND IONIC EXCHANGE CAPACITY OF CROSSLINKED CHITOSAN MEMBRANES FOR MICROBIAL FUEL CELL", PACCON2014, 8 - 10 January 2014, Khon Kaen

Sarun Triwittayayont, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Storage Effect of Biodiesel from Palm Stearin Containing Acid Value Equal to 10 mg KOH/g with Different Amount of Tert-Butylhydroquinone", Burapha University International Conference 2014 , 3 - 4 July 2014, Chonburee

Auttawut Soonhoey, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Operation Cost Calculation, Condition Investigation and Process Design of Jatropha Kernel Oil Extraction", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 July 2014, Chonburee

Sutamart Vetchayakunchai, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Fenton oxidation treatment of biodiesel wastewater: optimization using responsesurface methodology and MATLAB software", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 November 2014, Chiang Rai

Suttipada Amat, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun,  "Decolorization and COD reduction of wastewater from ethanol production by Fenton oxidation", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 November 2014, Chiang Rai

Tharatron Suwaleerat, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Growth characteristic of Rhodococcus opacus PD630 on MSM and glycerol", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 November 2014, Chiang Rai

Anusith Thanapimmetha, Maliwan Nolwachai, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Ethanol Production from Pretreated Coconut Husk by Enzyme Cellulase (Accellerase 1500)", AFOB International Symposium 2014 “Biorefinery Advances in Asia" Changwon Convention Center, Changwon, Korea, October 6-8, 2014, 7 October 2014, Changwon Convention Center, Changwon, Korea, Korea

Asama Temrak, Dussadee Rattanaphra, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SO42-/ZrO2-La2O3", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 – 10 January 2014, Bangkok

Kulthawat Tepjun, May Myat Khine, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "STATISTICAL ESTERIFICATION MODEL OF 5-85%FFA FROM PALM OIL RAW MATERIAL", TSB International Forum 2013, 28 - 30 August 2013, Bangkok

ทศวรรษ เหล่ากสิการ, ธันยบรูณ์ แหลมทอง, อภิกันต์ อ้วนสกุลเสรี, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Feasibility Study of the Cultivation of Rhodococcus PD630 from Dairy Waste", TSB International Forum 2013, 28 - 30 August 2013, Bangkok

 

Kledkaew Rattanaphanyapan, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Biomass and Lipid Stimulation by Means of Substrate and Inducing Agent for the Cultivation of Oleaginous Microorganism", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 “bioenergy, biorefinery and beyond”, 17 - 19 January 2013

Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Salilthip Peuleang, Pantisa Limlamtong, Boosaree Titapiwatanakun, Anusith Thanapimmetha, "Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Vegetable Oil via One Step Process", The 4th Regional AFOB Symposium 2013, 17 - 19 January 2013, Chiang Mai

Darunwan Chuenbubpar, Penjit Srinophakun Maythee Saisriyoot, Boosaree Titapiwatanakun, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Anusith Thanapimmetha, "The Detoxification of the Reducing Sugar from the Hydrolyzed Banana Peel (Musasapientum Linn.)", The 4th Regional AFOB symposium 2013, 17 - 19 January 2013, Chiang Mai

Maliwan Nolwachai, kittiwit keawdang, piyachat suwanwaipattana, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Preliminary Study of Reducing Sugar Production from Coconut Husk", The 1st international Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 November 2013, Bangkok

Pacharee Chanchuklin, ธิษตยา วินัยรักษ์, ญาณิศา ปิสัญธนะกูล, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Studies on the Electrodes Properties by Acid Activation", The 19th STIA International Conference in Science Technology and Innovation (STIA2012), 13 - 15 June 2012, Bangkok

Ananya Ratchasueb, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Value-addition of Sweet Sorghum Bagasse for Cellulase and Reducing Sugar Production using Aspergillus niger under Solid State Fermentation.", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 October 2012, Nakhon Ratchasima

Aisoon Sawadsinga, Nattapong supcharoenkit, Nattapum Diroksakyavitoon, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Synthesis and Application of Magnesium Silicate Adsorbent for Dry-Wash Method in Biodiesel Production Process", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Aisoon Sawadsinga, Sukanda Chiangkama, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Effect of Copper Metal and Water on Biodiesel Properties from Jatropha Oil", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Thanyarath Sahayaa, Anusith Thanapimmetha, Ampon Luadsongkrama, Boosaree Titapiwatanakunc, Penjit Srinophakun, "Application of Taguchi method for optimizing the lipase production from Jatropha curcas residue via solid-state fermentation", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Thanyarath Sahayaa, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Cultivation of Rhodococcus opacus PD 630 from Petroleum Wastewater", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Penjit Srinophakun, May Myat Khine, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & application 2011, 9 - 10 August 2011, Chiang Mai

Anusith Thanapimmetha, Korsuk Vuttibunchon, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Chemical and Microbial Hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse for Ethanol Production", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 13 May 2011, Linkoping, Sweden

Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Potential of Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse", AFOB Regional Symposium in Nepal “Biotechnology for Better Nepal”, 25 - 26 January 2011, Dhulikhel, Nepal

Chinnatad Sinprasertchok, methee khamduang, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Preliminary Investigation of Rhodococcus opacus Cultivation for New Bioenergy Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 November 2010, Chiang Rai

May Myat Khine, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Biodiesel Production from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: Statistical Optimization of Esterification Reaction", The 2 nd Asian Conference on Innovative Energy & Environment Chemical Engineering, 12 - 14 October 2010, Phuket

 

Local Conference

ภัทรวิทย์ กระโจมทอง, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การปรับปรุงคุณภาพของไบโอดีเซลจากนํ้ามันที่ใช้แล้วโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ และออกแบบการทดลองด้วย Box-Behnken", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 29 เมษายน 2559, กรุงเทพ

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, สุวภัทร ไทยานุสร, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development" , 26 - 28 ตุลาคม 2559, กรุงเทพ

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, มะลิวรรณ์ นวลชัย, "การปรับสภาพด้วยด่างและการไฮโดรไลซิสใยมะพร้าวด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (The 6 th National Science Research Conference), 20 - 21 มีนาคม 2557, ชลบุรี

สุกานดา เชียงคำ, Piyanoot Kumlangka, Unyarat Techapongpa, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เมธี สายศรีหยุด, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "Effect of Storage Duration on Biodiesel Properties from Various Vegetable Oils ", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advance Materials and The 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2554, กรุงเทพ

อาทิตยา ไชยเยช, ธัญรัตน์ สหายา, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "Cultivation of Oleaginous Bacteria from Industrial Waste", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, สดุดี บัณฑิตธรรม, "Comparative masss balance of biodiesel production between AspenTech program calculation and pilot scale process", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, นุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, กล้า ธานีโต, เมธี สายศรีหยุด, "High cell density fed-batch cultivation of Escherichia coli using crude glycerol from biodiesel process", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เมธี สายศรีหยุด, "การจำลองการผลิตเอทานอลจากน้ำข้าวฟ่างหวานโดยใช้เทคโนโลยี VHG (very high gravity technology)", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ชมพูนุช ล้ออิสระตระกูล, เมธี ขำดวง, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เมธี สายศรีหยุด, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์เซลลูเลส และน้ำตาลรีดิวซ์จากผักตบชวาโดยใช้แบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 29 ตุลาคม 2553, กรุงเทพ

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, กล้า ธานีโต, ศุภชัย ฤกษ์เกษม, "การเพาะเลี้ยงยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, สมปรารถนา พรหมโคตร, สินศุภา จุ้ยจุลเจิม, "การสกัดและแยกสาร Capsaicin ออกจากพริก Capsicum frutescens", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, พ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อำพล เลือดสงคราม, "ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออกโดยวิธีการหมักแบบแห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ธัญรัตน์ สหายา, "Protease Production from Agricultural Residues Using Aspergillus oryzae in Solid-state Fermentation ", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8, 16 - 18 ตุลาคม 2551, ชะอำ เพชรบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, กนกทิพย์ ภักดีบำรุงค์ , เมธี ขำดวง, "การทดลองใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli BL21DE3 เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์สำหรับเตรียมการผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟีนิลอะลานีน”", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2550, กรุงเทพมหานคร

ดุษฎี รัตนพระ, เทวิกา บัวนุ่น, ภัทรา ศรลัมภ์, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การตรึงไลเปสจาก Pseudomonas fluorescens เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 22 กันยายน 2549, พัทยา

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์โปรติเอสจากรำข้าวสาลีและข้าวเจ้า", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การบำบัดมูลสัตว์ด้วยกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชั่น", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการหมักแห้ง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันทานตะวันด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันทานตะวันเพื่อนำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (ANT)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria