ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (APD)

 

International Journal

Wijayanti, H. and Duangchan, A., 2016. Effect of nickel promoter on solventfree sulphated zirconia catalyst for the esterification of acetic acid with nbutanol. The Canadian Journal of Chemical Engineering94(1), pp.81-88.

 

Duangchan, A. and Samart, C., 2008. Tertiary recycling of PVC-containing plastic waste by copyrolysis with cattle manure. Waste Management28(11), pp.2415-2421.

 

SAMART, C. and DUANGCHAN, A., 2003. Upgrading of Pyrolyzed Oil Derived from Pyrolysis of Polyvinyl Chloride and Polypropylene. Macro review16(1), pp.373-378.

 

Hall, A.G., Duangchan, A. and Smith, K.J., 1998. Characterization of dispersed hydroprocessing catalysts prepared in reversed micelles. The Canadian Journal of Chemical Engineering76(4), pp.744-752.

 

Smith, K.J., Duangchan, A. and Hall, A.G., 1997. Hydrocracking studies using dispersed catalysts prepared in reversed micelles. Preprints-American Chemical Society. Division of Petroleum Chemistry42(2), pp.479-483.

 

National Journal

อภิญญา ดวงจันทร์, สาวิตรี มูลิกา, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลที่ได้จากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาFerririte, ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 101-106

อภิญญา ดวงจันทร์, M.C. Williams, "Glass Fiber/Nylon 6 Composite : Effect of Silane-Coupling Agents", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 203-215

 

International Conference

Hesti Wijayanti, Apinya Duangchan, "Catalytic Pyrolysis of Rice Husk: Screening of Metal Oxide Promoter on Alumina Catalyst", The 5th TIChE International conference 2015 , 8 - 10November2015, Chonburee

Songphol Jongtanapiman , Apinya Duangchan, "Biohydrogen production from bio-oil using steam reforming,autothermal reforming and water-gas shift reactions", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4July2014, Chonburee

Wenika Suwannasing, Apinya Duangchan, "Upgrading of Bio-oil from Corn Cob for Animal Feed OverNi-Co/SBA-15 Catalyst: Effect of Extracted Chemical onUpgraded Bio-oil", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4July2014, Chonburee

Nut Chueluecha, Apinya Duangchan, "Co-pyrolysis of Biomass and Cattle Manure to Produce Upgraded Bio-oil", International Conference on Chemical, Environmental, Science and Engineering (ICEEBS'2012), 28 - 29July2012, Chonburee

Sunan Tiptipakorn, Apinya Duangchan, Yingpit Pornputtkul, Sarawut Rimdusit, "Thermal Characterization of Polybenzoxazine/Polyaniline Nanocomposites"", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012), 11 - 13January2012, Chiang Mai

Sunan Tiptipakorn, Apinya Duangchan, Yingpit Pornputtkul, "Gamma radiation effects on benzoxazine monomer: curing and thermal properties", 2011 International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP2011), 28 - 29May2011, Bangkok

Wanmongkon Ampon , Apinya Duangchan, "Upgrading of bio-oil from Earleaf acacia by Co/Mo, Co/Mo/Fe, Co/Mo/Ni supported on SUZ-4 and ZSM-5 catalysts", TIChE International Conference 2011, 10 - 11November2011, Songkhla

Pipat Pichestapong, Apinya Duangchan, "Preparation of CeO2-Al2O3 Mixed Oxides by Spray Pyrolysis", TIChE International Conference 2011, 10 - 11November2011, Songkhla

Apinya Duangchan, Phusit Saechia, "Hydrogen Production via Catalytic Steam Reforming of Representative Component of Bio-oil by Using Nickel Over Calcium Aluminate-ceria-titania Catalyst", 17th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2010) , 22 - 23November2010, Bangkok

Apinya Duangchan, Sreeprae  Wangklomkland, Pipat Pichestapong, "Hydrogen production by catalytic steam reforming of biooil derived from Jatropha stem using Ni supported on nanosized-CeO2", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28August2009, Khon Kaen

Apinya Duangchan, Suchawadee Ratthanaburee, Pipat Pichestapong, "Hydrogen production from bio-oil of soybean cake by catalytic steam reforming using Co over CeO2 nanoparticles", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28August2009, Khon Kaen

Apinya Duangchan, Niti  Ninchawee, "Upgrading of bio-oil from pyrolysis of soybean cake by MCM-41", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28Augus2009, Khon Kaen

Apinya Duangchan, Piriya  Pinthong, "Thermogravimetric Study on Co-pyrolysis of Rice Husk and Waste Plastic Mixtures", Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: ASDSE2008), 7 - 9April2009, Bangkok

Apinya Duangchan, Worada Moonsrikaew, "Upgrading of Bio-oils from Slow Pyrolysis of Corn Cob Using Ni/Activated Carbon Produced from the Char Product", Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: ASDSE2008), 7 - 9April 2009, Bangkok

Apinya Duangchan, Chanatip Samart, "Effect of silica alumina: ZnO ratio of composite catalyst on upgrading oil derived from copyrolysis of mixed plastic and cattle manure", The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET 2007), 7 - 11May 2007, Bangkok

Apinya Duangchan, "The study of Preparation of Nano-sized CeO2 by Microemulsion Method", Singapore International Chemical Conference(SICC-4), 8 - 10December2005, Singapore

 

National Conference

วรดาณ์ มูลศรีแก้ว,  อภิญญา ดวงจันทร์, "การดีออกซีจีเนชัน น้ำมันชีวมวล ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/Al2O3 เพื่อผลิตน้ำมันดีเซล: ศึกษาผลของสารเติม", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 มิถุนายน 2559, พิษณุโลก

นูร์รีซัน โตะฮิเล, อภิญญา ดวงจันทร์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากการไพโรไลซิสทะลายปาล์มเปล่าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/ZrO2-TiO2", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8 มิถุนายน 2559, พิษณุโลก

สาวิตรี มูลิกา, อภิญญา ดวงจันทร์, "ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาFerririte, H-ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 17 - 18 ตุลาคม 2556, เมือง ขอนแก่น

ชณิดา มณีสาร, อภิญญา ดวงจันทร์, "การผลิตนํ้ามันชีวมวลจากกากเมล็ดกาแฟร่วมกับนํ้าและเอทานอลภาวะใต้วิกฤติ:ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 Na2CO3 และ KOH", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2556, นครปฐม

วรพรรณ ลาภยุติธรรม, อภิญญา ดวงจันทร์, พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม CoMo/MCM-41 และ CoMo/Al2O3", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2556, กำแพงแสน นครปฐม

ภัทชนก แก้วพงศธร, อภิญญา ดวงจันทร์, สุจิณณา กรรณสูต, วีรชัย สุนทรรังสรรค์, โสภณ พรหมสุวรรณ, มะนู บุญแสร์, "การกำจัดนํ้ามันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น แบบแก๊สไหลลง", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครังที 8, 2 - 4 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร

อภิญญา ดวงจันทร์, พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, ภูษิต แซ่เจีย, ชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์, "Upgrading of Bio-oil from Corn Cob in a Pyrolysis ReactorUsing Pt/CeO2/Al2O3 Catalyst", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 ตุลาคม 2555, ปากช่อง นครราชสีมา

วิลาสินี พรมศิลา, อภิญญา ดวงจันทร์, สุจิณณา กรรณสูต, ธเนศ อุทิศธรรม, อุณาโลม เวทย์วัฒนะ, "การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, อื่นๆ

พิมพ์นภา สมเชื้อเวียง, อภิญญา ดวงจันทร์, สุจิณณา กรรณสูต, วีระชัย สุนทรรังสรรค์ , "Bio-oil production from palm shell via extrude-screw fast pyrolyzer", 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 2012, 1 - 2 มีนาคม 2555, อื่นๆ

อภิชาติ จินดารัตน์, อภิญญา ดวงจันทร์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากซังข้าวโพด ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในภาวะเหนือวิกฤตของเอทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา MgO-ZnO", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2554, สงขลา

อภิญญา ดวงจันทร์, ชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพจากกากกาแฟ โดยปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจีเนชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา MCM-41, CoMo/MCM-41 and Cu-CoMo/MCM-41", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, 22 - 23 พฤศจิกายน 2553, ไทย กรุงเทพมหานคร

อภิญญา ดวงจันทร์, พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, ศรีแพร หวังกล่อมกลาง, "ผลของอัตราส่วน Ni/Ce ของตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 ต่อผลได้ไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำของน้ำมันชีวภาพจากต้นสบู่ดำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อภิญญา ดวงจันทร์, พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, สุชาวดี รัตนบุรี, "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำมันชีวภาพกากของถั่วเหลืองโดยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับซีเรียมออกไซด์ที่ผลิตจากเทคนิคสเปรย์ไพโรไลซิส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อภิญญา ดวงจันทร์, วรดาณ์ มูลศรีแก้ว, "Production of Bio-oils from Slow Pyrolysis of Corn Cob, Lime Lkin, and Jatropha Curcas Linn. Stem", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

อภิญญา ดวงจันทร์, ศุภนันท์ โชคเฮงตระกูล, ธนิฎา ฤกษ์หิรัญโชติ, "Copyrolysis of Lalang, Corn Cob, and Heavy Oils for the Production of Bio-Oils", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

อภิญญา ดวงจันทร์, รณฤทธิ์ นาวินสันติราษฎร์, วีรวิทย์ อุทร, "Bio-oils from Corn cob: I. Effects of Nitrogen, Carbon Dioxide, and Water II. Copyrolysis of Corn Cob and Heavy Oils", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

ชนาธิป สามารถ, อภิญญา ดวงจันทร์, สิริพล อนันตวรสกุล, "Thermogravimetric Study of PVC and Cattle Manure Mixtures", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 ตุลาคม 2550, กรุงเทพฯ

อภิญญา ดวงจันทร์, บุญเสริม ประศมศานติ์, "การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ Ca(NO3)2/CaO เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 , 29 - 30 ตุลาคม 2550, เชียงใหม่

อภิญญา ดวงจันทร์, "สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2550, เชียงใหม่

อภิญญา ดวงจันทร์, "การจำกัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรซ์ที่เกิดจากระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบโดยใช้ตัวดูดซับและเหล็กออกไซด์ขนาดนาโน", วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (APD)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria