ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (ASJ)

International Journal

Kittiampon, N., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2017. Carbon dioxide absorption using ammonia solution in a microchannel. International Journal of Greenhouse Gas Control63, pp.431-441.

 

Chueluecha, N., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2017. Enhancement of biodiesel synthesis using co-solvent in a packed-microchannel. Journal of Industrial and Engineering Chemistry51, pp.162-171.

 

Kaewchada, A., Tubslingkra, S. and Jaree, A., 2017. Separation of toluene from heptane via liquid–liquid extraction in microtube contactor using triethylene glycol. Chemical Engineering Research and Design117, pp.784-791.

 

Chueluecha, N., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2017. Biodiesel synthesis using heterogeneous catalyst in a packed-microchannel. Energy Conversion and Management141, pp.145-154.

 

Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Jaree, A. and Devahastin, S., 2017. Influences of pretreatment and drying methods on composition, micro/molecular structures and some healthrelated functional characteristics of dietary fibre powder from orange pulp residues. International Journal of Food Science & Technology.

 

Tangpromphan, P., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2016. Competitive effect of glucose–fructose adsorption in a fixedbed chromatographic column. Journal of separation science39(22), pp.4314-4324.

 

Bangjang, T., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2016. Modified Diesohol Using Distilled Cashew Nut Shell Liquid and Biodiesel. Energy & Fuels30(10), pp.8252-8259.

 

Kaewchada, A., Pungchaicharn, S. and Jaree, A., 2016. Transesterification of palm oil in a microtube reactor. The Canadian Journal of Chemical Engineering94(5), pp.859-864.

 

Yakhnin, V., Rattanayotsakun, S., Jaree, A. and Menzinger, M., 2015. The parameter domain of convective instability of the adiabatic packedbed reactor. The Canadian Journal of Chemical Engineering93(11), pp.1975-1989.

 

Bangjang, T., Saisangtong, R., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2014. Modification of diesohol fuel properties by using cashew nut shell liquid and biodiesel as additives. Energy Technology2(910), pp.825-831.

 

Siripairoj, W., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2014. Synthesis of molecularly imprinted polymers for the separation of gamma-oryzanol by using methacrylic acid as functional monomer. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers45(2), pp.338-346.

 

Yamsub, A., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2014. Pork lard conversion to biodiesel using a microchannel reactor. Korean Journal of Chemical Engineering31(12), pp.2170-2176.

 

Witoon, T., Permsirivanich, T., Donphai, W., Jaree, A. and Chareonpanich, M., 2013. CO 2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation method. Fuel processing technology116, pp.72-78.

 

Tanawannapong, Y., Kaewchada, A. and Jaree, A., 2013. Biodiesel production from waste cooking oil in a microtube reactor. Journal of Industrial and Engineering Chemistry19(1), pp.37-41.

 

Kaewchada, A., Borvornpongsakul, C. and Jaree, A., 2012. Synthesis of molecularly imprinted polymers from AnAc for the separation of γ-oryzanol. Korean Journal of Chemical Engineering29(9), pp.1279-1284.

 

Jaree, A. and Khunphakdee, N., 2011. Separation of concentrated platinum (IV) and rhodium (III) in acidic chloride solution via liquid–liquid extraction using tri-octylamine. Journal of Industrial and Engineering Chemistry17(2), pp.243-247.

 

Jaree, A. and Nuammaneerat, C., 2010. A kinetics study in CSTR using simultaneous temperature scanning and composition modulation: The alkaline hydrolysis of ethyl acetate. The Canadian Journal of Chemical Engineering88(6), pp.1027-1033.

 

Jaree, A., Boonsomlanjit, B. and Limtrakul, J., 2008. On the dynamical instability of packed-bed reactors in the presence of catalyst deactivation. Computers & Chemical Engineering32(12), pp.2897-2902.

 

Phanawadee, P., Phongaksorn, M., Chaimongkol, N., Jaree, A. and Limtrakul, J., 2005. Mathematical analysis of TAP models for porous catalysts. Chemical Engineering Journal115(1), pp.51-62.

 

Budhi, Y.W., Jaree, A., Hoebink, J.H.B.J. and Schouten, J.C., 2004. Simulation of reverse flow operation for manipulation of catalyst surface coverage in the selective oxidation of ammonia. Chemical Engineering Science59(19), pp.4125-4135.

 

Menzinger, M., Yakhnin, V., Jaree, A., Silveston, P.L. and Hudgins, R.R., 2004. Dynamic responses of packed bed reactors. Chemical engineering science59(19), pp.4011-4022.

 

Jaree, A., Hudgins, R.R., Budman, H.M., Silveston, P.L. and Menzinger, M., 2004. Numerical Investigation of Resonance Behaviour of a Tubular PackedBed Reactor with NonUniform Activity. The Canadian Journal of Chemical Engineering82(2), pp.387-391.

 

NaRanong, D., Jaree, A., Hudgins, R.R., Budman, H.M., Silveston, P.L. and Menzinger, M., 2003. Amplification of Periodic Temperature Disturbances in a PackedBed Reactor: CO Oxidation over a CuO/Al2O3 Catalyst. The Canadian Journal of Chemical Engineering81(6), pp.1215-1221.

 

Jaree, A., Hudgins, R.R., Budman, H.M., Silveston, P.L., Yakhnin, V.Z. and Menzinger, M., 2003. Hysteresis and extinction waves in catalytic CO oxidation caused by reactant concentration perturbations in a packed-bed reactor. Industrial & engineering chemistry research42(8), pp.1662-1673.

 

Hudgins, R.R., Posarac, D. and Jaree, A., 2003. Dynamic analysis of thermal behaviour of a laboratory reactor using a process simulator. The Canadian Journal of Chemical Engineering81(1), pp.110-117.

 

Hudgins, R.R., Posarac, D. and Jaree, A., 2003. Analysis of SteadyState Temperature Profiles from a Laboratory Reactor by Means of a Process Simulator. The Canadian Journal of Chemical Engineering81(1), pp.103-109.

 

Jaree, A., Hudgins, R.R., Budman, H., Silveston, P.L., Yakhnin, V. and Menzinger, M., 2003. Amplification of inlet temperature disturbances in a packed-bed reactor for CO oxidation over Pt/Al 2 O 3. Chemical engineering science58(3), pp.833-839.

 

Jaree, A., Budman, H., Hudgins, R.R., Silveston, P.L., Yakhnin, V. and Menzinger, M., 2001. Temperature excursions in packed bed reactors with an axial variation of catalyst activity. Catalysis today69(1), pp.137-146.

 

Jaree, A., Budman, H.M., Hudgins, R.R., Silveston, P.L., Yakhnin, V. and Menzinger, M., 2001. Temperature excursions in reactors packed with segregated layers of catalyst and inert solids. Chemical engineering science56(20), pp.5719-5726.

 

Jaree, A., Silveston, P.L., Hudgins, R.R., Budmad, H. and Menzinger, M., 2001. Temperature response to reactant concentration perturbations in a packedbed reactor. The Canadian Journal of Chemical Engineering79(5), pp.823-827.

 

National Journal

สุรศักดิ์ ธรรมรักษ์เจริญ, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การจัดการความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีในกระบวนการเคลือบลวดทองเหลือง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 69-79.

 

บุญเลิศ บุญสำราญจิตต์อรรถศักดิ์ จารีย์, "ความไม่เสถียรจากความแตกต่างของการไหลในปฏิกรณ์แบบอัดแน่นในสภาวะที่มีการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 60-64.

 

International Conference

Chompunoot Banthaothook,  Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, Attasak Jaree,  P.A. Ramachandran, "Kinetics Transesterification of Palm Oil with Methanol", The 3 TICHE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18 October 2013, Khon Kaen

 

Yuttapong Tanawannapong, Attasak Jaree, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วด้วยปฏิกรณ์ไมโครชาแนล", 1st Asean Plus Three Graduate Research Congress, 1 - 2 March 2012, Chiang Mai

 

Siriluck Pungchaicharn , Attasak Jaree, "ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มในปฏิกรณ์ไมโครชาแนล", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012), 10 - 12 May 2012, Khon Kaen

 

Chonthida  Nuammaneerat, Attasak Jaree, "Alkaline Hydrolysis of Ethyl Acetate in TS-CM CSTR", The 2nd Thammasat University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering, 3 – 4 March 2009, Bangkok

 

Attasak Jaree, Duanghatai  Chaikla, Thamrongrat Mungcharoen, "Process Development for the Recovery of PGMs from Catalytic Converters", The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 30 March - 2 April 2008, USA.

 

Attasak Jaree, Duanghatai  Chaikla, Thamrongrat Mungcharoen, "Pt And Rh Recovery From Waste: Catalytic Converters", The 22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management , 18 - 21 March 2007, USA.

 

Nikorn  Sornprom,  Attasak Jaree, "Extraction of anacardic acid from cashew nut shell", The 2nd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23 - 25 May 2007, Bangkok

 

National Conference

ครองขวัญ แก้วชูชื่น, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การห่อหุ้มเบต้าแคโรทีนโดยใช้เครืองปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", The 38th National Graduate Research Conference, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร

บุศรีย์ โอสถาวรนันท์, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การพัฒนากระบวนการสกัดเบต้าแคโรทีนจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9, 19 กันยายน 2558, อุดรธานี

เพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ, อรรถศักดิ์ จารีย์, อัญชลี สุวรรณมณี, "การประเมินสมดุลพลังงานเพิ่มสุทธิและภาวะโลกร้อนของดีโซฮอล์ที่ใช้น้ามันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558, 22 ธันวาคม 2558, กรุงเทพมหานคร

ศิริณญา ทองเสมอ, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้สารละลายโมโนเอทาโนลามีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558, 22 ธันวาคม 2558, กรุงเทพมหานคร

ศรัณย์ ทับศฤงฆรา, อรรถศักดิ์ จารีย์, อริสา คามาฟู, "การแยกโทลูอีนจากเฮปเทนด้วยวิธีการสกัดแบบของเหลว-ของเหลวโดยใช้ช่องจุลภาค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2557, เชียงใหม่

ระรินธร สายแสงทอง, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การศึกษาการใช้น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่งร่วมกับไบโอดีเซลในดีโซฮอล์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 10th KU-KPS Conference), 6 - 7 ธันวาคม 2556, นครปฐม

ชัญญาวัจน์ บวรพงษ์สกุล, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การสังเคราะห์โมเลกุลลอกแบบเพื่อใช้ในการดูดซับแกมมาออไรซานอล", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2554, ปทุมธานี

กชกร รุ่งเรือง, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การศึกษาผลกระทบของสายป้อนกลับเพื่อการแยกกลูโคสกับฟรักโทสโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2554, ปทุมธานี

ขวัญหทัย จิรเดชขจร, อรรถศักดิ์ จารีย์, "เทคนิค TS-CM สำหรับการศึกษาทางจลนพลศาสตร์ภายใต้สภาวะไม่คงตัวในถังปฏิกรณ์แบบถังกวนต่อเนื่อง: การศึกษาความถี่ในการเก็บข้อมูล และผลกระทบจากสัญญาณรบกวน", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2554, ปทุมธานี

ณัฐวัชต์ งามวงศ์น้อย, อรรถศักดิ์ จารีย์, "การสังเคราะห์อนาคาร์ดิก-ฟอร์มัลดีไฮด์ ชนิดรีโซล เรซิน", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2554, ปทุมธานี

ณัฐคุณ  ขุนภักดี, อรรถศักดิ์ จารีย์, "Separation of platinum(IV) and rhodium(III) in acidic chloride solution via liquid-liquid extraction using tri-octylamine", The 1 st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and The 16 th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2553, กรุงเทพมหานคร

อรรถศักดิ์ จารีย์, กุศลิน  คาวีรัตน์, "Hydrophobic Behaviors and Friction Losses of Anacardic Acid Based Resole-Type Phenolic Resin", The 1 st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and The 16 th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2553, กรุงเทพมหานคร

ณัฐวัฒน์ วิญญา, อรรถศักดิ์ จารีย์, "วัสดุดูดซับสังเคราะห์จากกรดอะนาคาร์ดิกโดยกรรมวิธีโมเลกุลลอกแบบเพื่อดูดซับกลูโคสและฟรุกโตส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อรรถศักดิ์ จารีย์, "การเปรียบเทียบการดูดซับไอน้ำด้วยโมเลกุลาร์ซีพ 3A กับวัสดุดูดซับในประเทศโดยใช้เครื่องดูดซับเบดนิ่งในกระบวนการผลิตเอทานอลไร้น้ำ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2551, ชลบุรี

อรรถศักดิ์ จารีย์, "การสังเคราะห์ฟีนอลด้วยกระบวนการแบบขั้นตอนเดียว", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว, 13 - 15 ตุลาคม 2548, เพชรบุรี

อนุสิทธิบัตร

 

ชนินทร์ ปัญจพรผล, อรรถศักดิ์ จารีย์, เจษฎาภรณ์ เข็มทอง, "กระบวนการผลิตกรดอนาคาร์ดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบต่อเนื่องในรูปของแคลเซียมอนาคาร์เดท", Kasetsart University, 2013. 

 

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (ASJ)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria