ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (PHI)

 

International Journal

Phanawadee, P., Laipraseard, K., Yablonsky, G.S., Constales, D., Jamroonrote, W. and Jaipet, P., 2017. Estimation of the remaining lifetime of deactivated catalyst via the spatial average catalyst activity illustrated by the water–gas shift and steam methane reforming processes. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, pp.1-15.

 

Constales, D., Yablonsky, G.S., Phanawadee, P., Pongboutr, N., Limtrakul, J. and Marin, G.B., 2015. When the final catalyst activity profile depends only on the total amount of admitted substance: Theoretical proof. AIChE Journal61(1), pp.31-34.

 

Phanawadee, P., Pongboutr, N., Yablonsky, G.S., Constales, D., Jarungmanorom, C., Soikham, W. and Limtrakul, J., 2013. Independence of active substance profiles from the pulse response experimental procedure. AIChE Journal59(10), pp.3574-3577.

 

Phanawadee, P., Pongboutr, N., Soikham, W., Yooyao, T. and Limtrakul, J., 2011. Patterns of intraparticle distribution of surface concentration due to irreversible adsorption in TAP multi-pulse experiments. Chemical engineering journal178, pp.366-374.

 

Phanawadee, P. and Boonwatcharapunsakun, W., 2010. Characteristics of surface concentration distribution due to irreversible adsorption in a one-pulse TAP experiment. Chemical Engineering Science65(7), pp.2425-2429.

 

Wongnuch, Y., Phanawadee, P., Hongsri, K. and Limtrakul, J., 2008. Uniformity of change in porous catalyst activity during a multi-pulse TAP experiment. Chemical Engineering Communications195(11), pp.1305-1314.

 

Boonwatcharapunsakul, W. and Phanawadee, P., 2008. A New Analytical Expression of the Gas Conversion for TAP Experiments with Bimodal-Pore-Structure Catalyst. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE35(1), pp.150-155.

 

Tantake, P., Phanawadee, P., Boonnumpha, Y. and Limtrakul, J., 2007. Comparison between regression analysis and moment analysis for transport and kinetic parameter estimation in TAP experiments under a non-ideal inlet condition. Catalysis Today121(3), pp.261-268.

 

Phanawadee, P., Phongaksorn, M., Chaimongkol, N., Jaree, A. and Limtrakul, J., 2005. Mathematical analysis of TAP models for porous catalysts. Chemical Engineering Journal115(1), pp.51-62.

 

Phanawadee, P., Shekhtman, S.O., Jarungmanorom, C., Yablonsky, G.S. and Gleaves, J.T., 2003. Uniformity in a thin-zone multi-pulse TAP experiment: numerical analysis. Chemical engineering science58(11), pp.2215-2227.

 

Yablonsky, G.S., Shekhtman, S.O., Phanawadee, P. and Gleaves, J.T., 2001. General expression for primary characterization of catalyst activity using TAP pulse response experiment. Catalysis today64(3), pp.227-231.

 

Gleaves, J.T., Yablonsky, G.S., Shekhtman, S.O. and Phanawadee, P., 2000. Interrogative kinetic characterization of active catalyst sites using TAP pulse response experiment. Studies in Surface Science and Catalysis130, pp.335-340.

 

Phanawadee, P., Yablonsky, G.S., Preechasanongkit, P. and Somapa, K., 1999. A new correlation for determination of the effective Knudsen diffusivity of a gas in a TAP reactor. Industrial & engineering chemistry research38(7), pp.2877-2878.

 

Gleaves, J.T., Yablonskii, G.S., Phanawadee, P. and Schuurman, Y., 1997. “State-Defining” TAP pulse response experiments. Studies in Surface Science and Catalysis109, pp.333-340.

 

Gleaves, J.T., Yablonskii, G.S., Phanawadee, P. and Schuurman, Y., 1997. TAP-2: An interrogative kinetics approach. Applied Catalysis A: General160(1), pp.55-88.

 

 

Yablonskii, G.S., Katz, I.N., Phanawadee, P. and Gleaves, J.T., 1997. Symmetrical cylindrical model for TAP pulse response experiments and validity of the one-dimensional TAP model. Industrial & engineering chemistry research36(8), pp.3149-3153.

 

National Journal

ธิติมา ณ สงขลา, ผึ่งผาย พรรณวดี, ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, "การปรับปรุงวิธีทำงานเพื่อควบคุมการปล่อยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 73, สิงหาคม - ตุลาคม 2010, หน้า 53-60

Kaew-Arpha Thavornprasert, ผึ่งผาย พรรณวดี, "Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in a TAP Microreactor on Accuracy of Estimated Gas Diffusivities", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 331-343

 

 

 

 

 

 

 

International Conference

Phungphai Phanawadee, Khingkhan Laipraseard, "Validity of the Non-Porous-Catalyst Assumption for Modeling of the Water-Gas-Shift Process", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8, 16 มีนาคม 2017, Bangkok

Phungphai Phanawadee, วิสุทธ์ขัย บุญวัชรพันธ์สกุล, "Surface concentration distribution due to irreversible adsorption as governed by the effectiveness factor under TAP conditions", MaCKie-2009 (Mathematics in Chemical Kinetics and Engineering), 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2009, ราชอาณาจักรเบลเยียม

Yupin Wongnuch, Phungphai Phanawadee, ก่อพงษ์ หงษ์ศรี, Jamrus Limtrakul, "Uniformity of Change in Porous Catalyst Activity during a Multi-pulse TAP Experiment ", International conference on modeling in chemical and biological engineering sciences, 25 - 27October 2006, Bangkok

 

National Conference

ผึ่งผาย พรรณวดี, วรรณวิไล จำรูญโรจน์, "การศึกษานิพจน์อัตราเร็วของปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการมีเทนรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8, 16 มีนาคม 2560, กรุงเทพฯ

พงษ์อมร ขุมทรัพย์, ผึ่งผาย พรรณวดี, ชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล, เมตตา เจริญพานิช, "นิพจน์จลนพลศาสตร์สำหรับการแตกตัวของมีเทนที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโรเจล-5", การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครั้งที่ 9, 21 กรกฎาคม 2559, กรุงเทพฯ

นายพงษ์อมร ขุมทรัพย์, วรรณวิไล จำรูญโรจน์, ผึ่งผาย พรรณวดี, ชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล, เมตตา เจริญพานิช, "แบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทนที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับ SBA-15", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, ชลบุรี

ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, ธงไทย วิฑูรย์, พัชรพล ใจเพชร, กมลชนก ป่านสง่า, "ผลของอันดับการเสื่อมสภาพต่อการทำนายอายุของตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 24 - 25 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ

ผึ่งผาย พรรณวดี, ลัดดาวัลย์ วรรณดี, "การจำลองแบบกระบวนการเร่งปฏิกิริยาในการทดลองแทปแบบปั้มโพรบที่ตัวเร่งปฏิกิริยามีรูพรุน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 24 - 25 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ

รัชนิดา ปัญจาคะ, ผึ่งผาย พรรณวดี, "ผลของสภาวะอัตราการไหลและความหนืดที่มีต่อการผสมของของเหลวในเครื่องผสมเจ็ตแบบท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 21 - 22 ธันวาคม 2555, กรุงเทพฯ

สตรีรัตน์ เรืองฤทธิวงศ์, ผึ่งผาย พรรณวดี, "ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อความแม่นยำในการคำนวณหาค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กรุงเทพฯ

รพีพร เอกจำนงค์, ผึ่งผาย พรรณวดี, "Investigation of Accuracy of Different Procedures for Estimating the Gas Diffusivity and the First Order Irreversible Reaction Rate Constant from TAP Pulse Responses", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กรุงเทพฯ

ดนัย กลิ่นผกา, ผึ่งผาย พรรณวดี, สุกุล นุดสมบัติ, วิเชษฐ คำเสียง, เมตตา เจริญพานิช, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การทดสอบการผสมในเครื่องผสมแบบเจ็ตในท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, กรุงเทพฯ

ภัทรณัฏฐ์ อินทรวิรัตน์, ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, วัชรียา อภัยจิตต์, "ไอโซเทอร์มการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, ชลบุรี

ศนิ, ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, "การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้นิพจน์ของการแปลงผันและนิพจน์เวลาเฉลี่ยสำหรับการประมาณให้แม่นยำของค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาจากโค้งตอบสนองแทป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2550, เชียงใหม่

ผึ่งผาย พรรณวดี, "การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

ผึ่งผาย พรรณวดี, "การวิเคราะห์การใช้งานได้ของฟังชันไดแรกเดลตาในแบบจำลอง", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

 

ผึ่งผาย พรรณวดี, "การหุงต้มอย่างประหยัดเมื่อใช้เตาก๊าซโดยการลดอัตราการไหลของก๊าซหุงต้ม", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (PHI)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria