ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (TRM)

International Journal

[1]

R. Tongpool, N. Phanichavalit, C. Yuvaniyama, and T. Mungcharoen, “Improvement of the environmental performance of broiler feeds: a study via life cycle assessment,” Journal of Cleaner Production, vol. 35, no. 0, pp. 16–24, Nov. 2012.

[2]

Thumrongrut Mungcharoen, U. Sumanmanee, and T.Leejarkpai, “Assessment the Environmental Impacts of Polylactic Acid/Starch and Polyethylene Terephthalate Boxes Using Life Cycle Assessment Methodology Cradle to Waste Treatments,” Journal of Biobased Materials and Bioenergy, vol. 6, pp. 1–8, Dec. 2012.

[3]

U. Suwanmanee, V. Varabuntoonvit, P. Chaiwutthinan, M. Tajan, T. Mungcharoen, and T. Leejarkpai, “Life cycle assessment of single use thermoform boxes made from polystyrene (PS), polylactic acid, (PLA), and PLA/starch: cradle to consumer gate,” The International Journal of Life Cycle Assessment, pp. 1–17, 2012.

[4]

U. Suwanmanee, T. Leejarkpai, and T. Mungcharoen, “Assessment of Greenhouse Gas (GHG) Emissions of Polylactic Acid (PLA)/Starch and Polyethylene Terephthalate (PET) Trays,” Advanced Materials Research, vol. 518–523, pp. 1468–1474, May 2012.

[5]

T. Leejarkpai, U. Suwanmanee, Y. Rudeekit, and T. Mungcharoen, “Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions,” Waste Management, vol. 31, no. 6, pp. 1153–1161, 2011.

[6]

R. Tongpool, A. Jirajariyavech, C. Yuvaniyama, and T. Mungcharoen, “Analysis of steel production in Thailand: Environmental impacts and solutions,” Energy, vol. 35, no. 10, pp. 4192–4200, Oct. 2010.

[7]

U. Suwanmanee, T. Leejarkpai, Y. Rudeekit, and T. Mungcharoen, “Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrene (PS) Trays,” Kasetsart Journal (Natural Science), vol. 44, no. 4, pp. 703–716, Aug. 2010.

 

Thai Journal

[1]

ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ and ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในประเทศไทย,” วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, vol. ฉบับที่ 75, no. ปีที่ 24, pp. 41–52, 2554.

[2]

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “วิศวกรรมการป้องกันมลพิษในประเทศไทย,” วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, vol. 24, no. 75, pp. 13–24, Mar. 2011.

[3]

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ and อารุญ เกตุสาคร, “การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกในกระบวนการผลิตน้ำยาวานิช,” วิศวกรรมสาร มก., vol. 23, no. 71, pp. 61–74, Apr. 2010.

 

International Conference

[1]

R. Tongpool, A. Jirajariyavech, C. Yuvaniyama, and T. Mungcharoen, “Life Cycle Environmental Impact Assessment of Natural Rubber Products,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, ChiangMai, 2012.

[2]

U. Suwanmanee, T. Mungcharoen, and T. Leejarkpai, “Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions ofPolyethylene terapthalate (PET) and Polylactic acid (PLA)/Starch Boxes,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, ChiangMai, 2012.

[3]

U. Suwanmanee, T. Leejarkpai, and T. Mungcharoen, “Assessment of greenhouse gas (GHG) emissions of Polylactic acid (PLA)/ starch and Polyethylene terephthalate (PET) trays,” presented at the 1st International Conference on Energy and Environmental Protection ICEEP 2012, Bangkok, 2012.

[4]

M. Sanmaneechai, U. Suwanmanee, T. Leejarkpai, and T. Mungcharoen, “Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Bio-based Trays using Life Cycle Assessment,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, ChiangMai, 2012.

[5]

W. Saibuatrong and T. Mungcharoen, “Development of Well-to-Wheel Index for Transportation Fuels in Thailand,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, ChiangMai, 2012.

[6]

S. Pongpinyopap and T. Mungcharoen, “Comparative Study of Green Water Footprint Estimation Methodsfor Thailand Condition,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, ChiangMai, 2012.

[7]

T. Mungcharoen, “Current status and direction of sustainable consumption and production (SCP) in Thailand,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, ChiangMai, 2012.

[8]

U. Suwanmanee, Leejarpai, T., and T. Mungcharoen, “Carbon Footprint Analysis of Degradable Garbage Bags,” presented at the TIChE International Conference 2011, Songkhla, 2011.

[9]

Tongpool, R, N. Panichavalit, C. Yuvaniyama, and T. Mungcharoen, “The impact of cullet on the reduction of environmental impact: a study via life cycle assessment,” presented at the The 4th International Workshop and Conference on Earth Resources Technology, Phuket, 2010.

[10]

Tongpool, R, N. Panichavalit, C. Yuvaniyama, and T. Mungcharoen, “A study of environmental impacts of feed ingredients via life cycle assessment,” presented at the The Asia/Pacific Chapter of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry 2010 Conference, China, 2010.

[11]

T. Mungcharoen, J. Mungkalasri, P. Pattanakittipong, and C. Yuvaniyama, “Progress of the Critical Review on Thai National Life Cycle Inventory Database,” presented at the Life Cycle Assessment X; Bridging Science, Policy & Public, United States of America, 2010.

[12]

T. Mungcharoen, J. Mungkalasri, P. Boonkum, and C. Yuvaniyama, “Evaluation of the global warming impact and water consumption of shopping bags (plastic, paper, cotton): case study in Thailand,” presented at the The 9th International Conference on EcoBalance: Towards & Beyond 2010, Japan, 2010.

[13]

T. Mungcharoen, “Implementation of Carbon Footprint Label Scheme in Thailand,” presented at the 2010 AASA International Symposium on One Green Asia, Korea, 2010.

[14]

U. Suwanmanee, T. Leejarkpai, Y. Rudeekit, and T. Mungcharoen, “Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrene (PS) Trays,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Bangkok, Thailand., 2009.

[15]

W. Saibautrong and T. Mungcharoen, “Life Cycle Greenhouse Gas Emission Model for Transportation Fuel: A Case Study of Diesel and Biodiesel Production in Thailand,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Chiangrai, 2009.

[16]

P. Pattanakittipong, N. Panichavalit, Jirajariyavech, A., C. Yuvaniyama, R. Toonpool, and T. Mungcharoen, “Life Cycle Assessment of Transportation by 6-, 10- and 18-wheeled Trucks in Thailand,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 2009.

[17]

Mungkalasiri J, P. Pattanakittipong, R. Tongpool, and Thumrongrut Mungcharoen, “Validation and Verification Approaches for Thai Life Cycle Inventory Database: Critical Review,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Bangkok, Thailand., 2009.

[18]

T. Mungcharoen, รุ้งนภา ทองพูล, ฉันธนา ยูวะนิยม, and หนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, “Impact Assessment of Steel Production in Thailand,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Chiangrai, 2009.

[19]

T. Mungcharoen, “Life Cycle Assessment Activities in Thailand and Initiatives in ASEAN,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Chiangrai, 2009.

[20]

Jirajariyavech A, V. Varabuntoonvit, P. Pattanakittipong, T. Mungcharoen, and C. Yuvaniyama, “Effect of Allocation Methods on GHG emissions of Products from Natural Gas Production in Thailand,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Bangkok, 2009.

[21]

Boonkum P, T. Mungcharoen, and C. Yuvaniyama, “Perception and Movement of Thai Textile Industry toward Sustainability,” presented at the International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, Chiangrai, 2009.

 

Thai Conference

[1]

วรยุทธ สายบัวตรง and ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ตามแนวทางกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2554.

[2]

วรยุทธ สายบัวตรง, ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ, and ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศไทยกับศักยภาพการส่งออกไปสหภาพยุโรป,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2554.

[3]

ธนัท  พูลประทิน, มนตรี สว่างพฤกษ์, and ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2554.

[4]

เมธินี  แสนมณีชัย, อัญชลี สุวรรณมณี, ธนาวดี ลี้จากภัย, โยษิตา ฤดีกิจ, and ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของถาดบรรจุที่ผลิตจากพอลิแลคติกแอสิคผสมแป้งมันสำปะหลัง และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต,” presented at the ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2554.

[5]

รจนีย์ ไชยศรี and ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, “การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซองเอกสารจากกระดาษคราฟท์,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม., 2553.

[6]

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ and ศาตพร ศรีดาวทอง, “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุกระป๋องอลูมิเนียม,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, กรุงเทพมหานคร, 2553.

[7]

Jirajariyavech, A., T. Mungcharoen, and C. Yuvaniyama, “Life Cycle Inventory of Steel Making and Tertiary Steel Products,” presented at the 9th National Environmental Conference, อุบลราชธานี, 2553.

[8]

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ and อารุญ เกตุสาคร, “Quantitative Risk Assessment to Set Up Measures for Proactive Prevention of Accident in Vanish Liquid Production Process,” presented at the การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7, สงขลา, 2552.

[9]

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ and สุรพัฒน์ รุ่งเจริญ, “A Study of Mercury Permeation on Reused Nitrile Gloves,” presented at the การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร, 2552.

[10]

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ and วรยุทธ สายบัวตรง, “Life Cycle GHG Emission Model for Transportation Fuel: A Case Study of Diesel and Gasoline Production in Thailand,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, กาญจนบุรี, 2552.

[11]

W. Saibautrong and T. Mungcharoen, “Life Cycle Environmental Impact Assessment of Alternative Energy for Thailand,” presented at the 13th Academic Conference (Thammasat, Mahidol, Kasetsart and Royal Thai Navy) on Alternative Energy, กรุงเทพมหานคร, 2552.

[12]

T. Mungcharoen, บัณฑิตา บัณฑิตสกุล, and เกศินี ศรีสุระ, “Study of Parameter Affecting the Briquette Production Using Crude Oil Sludge and Coal Powder,” presented at the 19th National Chemical Engineering Conference, กาญจนบุรี, 2552.

[13]

T. Mungcharoen, U. Suwanmanee, thanawadee Leejarkpai, and Y. Rudeekit, “Environmental Assessment of Degradable Packages using Life Cycle Analysis,” presented at the การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, กาญจนบุรี, 2552.

 

 

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (TRM)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria