ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (MTC)

International Journal

 

Numpilai, T., Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2017. Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behavior. Applied Surface Science396, pp.504-514.

 

 

Chareonpanich, M., Kongkachuichay, P., Donphai, W., Mungcharoen, T. and Huisingh, D., 2017. Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia–Pacific region. Journal of Cleaner Production142, pp.1131-1137.

 

Kiatphuengporn, S., Donphai, W., Jantaratana, P., Yigit, N., Föttinger, K., Rupprechter, G. and Chareonpanich, M., 2017. Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative integrated magnetic field-packed bed reactor. Journal of Cleaner Production142, pp.1222-1233.

 

Seubsai, A., Phon-in, P., Chukeaw, T., Uppala, C., Prapainainar, P., Chareonpanich, M., Zohour, B., Noon, D. and Senkan, S., 2016. Direct Propylene Epoxidation over RuO2–CuO–NaCl–TeO2–MnO x/SiO2 Catalysts: Optimized Operating Conditions and Catalyst Characterization. Industrial & Engineering Chemistry Research56(1), pp.100-110.

 

Phongamwong, T., Donphai, W., Prasitchoke, P., Rameshan, C., Barrabés, N., Klysubun, W., Rupprechter, G. and Chareonpanich, M., 2017. Novel visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine B. Applied Catalysis B: Environmental207, pp.326-334.

 

Phongamwong, T., Chantaprasertporn, U., Witoon, T., Numpilai, T., Poo-Arporn, Y., Limphirat, W., Donphai, W., Dittanet, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2017. CO 2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO 2–SiO 2 catalysts: Effects of SiO 2 contents. Chemical Engineering Journal316, pp.692-703.

 

Kiatphuengporn, S., Jantaratana, P., Limtrakul, J. and Chareonpanich, M., 2016. Magnetic field-enhanced catalytic CO 2 hydrogenation and selective conversion to light hydrocarbons over Fe/MCM-41 catalysts. Chemical Engineering Journal306, pp.866-875.

 

Pettong, T., Iamprasertkun, P., Krittayavathananon, A., Sukha, P., Sirisinudomkit, P., Seubsai, A., Chareonpanich, M., Kongkachuichay, P., Limtrakul, J. and Sawangphruk, M., 2016. High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide Aerogel. ACS applied materials & interfaces8(49), pp.34045-34053.

 

Donphai, W., Witoon, T., Faungnawakij, K. and Chareonpanich, M., 2016. Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Ni-carbon composites. Journal of CO2 Utilization16, pp.245-256.

 

Donphai, W., Piriyawate, N., Witoon, T., Jantaratana, P., Varabuntoonvit, V. and Chareonpanich, M., 2016. Effect of magnetic field on CO 2 conversion over Cu-ZnO/ZrO 2 catalyst in hydrogenation reaction. Journal of CO2 Utilization16, pp.204-211.

 

Phon-in, P., Seubsai, A., Chukeaw, T., Charoen, K., Donphai, W., Prapainainar, P., Chareonpanich, M., Noon, D., Zohour, B. and Senkan, S., 2016. Direct epoxidation of propylene to propylene oxide over RuO 2-CuO-NaCl-TeO 2-MnO x/SiO 2 catalysts. Catalysis Communications86, pp.143-147.

 

Charoen, K., Warakulwit, C., Prapainainar, C., Seubsai, A., Chareonpanich, M. and Prapainainar, P., 2017. Optimization of metal atomic ratio of Pd x Ru y Ni z on carbon support for ethanol oxidation. Applied Surface Science.

 

Witoon, T., Kachaban, N., Donphai, W., Kidkhunthod, P., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2016. Tuning of catalytic CO 2 hydrogenation by changing composition of CuO–ZnO–ZrO 2 catalysts. Energy Conversion and Management118, pp.21-31.

 

Witoon, T., Chalorngtham, J., Dumrongbunditkul, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2016. CO 2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO 2 catalysts: effects of zirconia phases. Chemical Engineering Journal293, pp.327-336.

 

Dumrongbunditkul, P., Witoon, T., Chareonpanich, M. and Mungcharoen, T., 2016. Preparation and characterization of Co–Cu–ZrO 2 nanomaterials and their catalytic activity in CO 2 methanation. Ceramics international42(8), pp.10444-10451.

 

Chukeaw, T., Seubsai, A., Phon-in, P., Charoen, K., Witoon, T., Donphai, W., Parpainainar, P., Chareonpanich, M., Noon, D., Zohour, B. and Senkan, S., 2016. Multimetallic catalysts of RuO 2–CuO–Cs 2 O–TiO 2/SiO 2 for direct gas-phase epoxidation of propylene to propylene oxide. RSC Advances6(61), pp.56116-56126.

 

Witoon, T., Bumrungsalee, S., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Effect of hierarchical meso–macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO 2 hydrogenation. Energy Conversion and Management103, pp.886-894.

 

Phongamwong, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Role of chlorophyll in spirulina on photocatalytic activity of CO 2 reduction under visible light over modified N-doped TiO 2 photocatalysts. Applied Catalysis B: Environmental168, pp.114-124.

 

Witoon, T., Permsirivanich, T., Kanjanasoontorn, N., Akkaraphataworn, C., Seubsai, A., Faungnawakij, K., Warakulwit, C., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Direct synthesis of dimethyl ether from CO 2 hydrogenation over Cu–ZnO–ZrO 2/SO 4 2−–ZrO 2 hybrid catalysts: effects of sulfur-to-zirconia ratios. Catalysis Science & Technology5(4), pp.2347-2357.

 

Tanggarnjanavalukul, C., Donphai, W., Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso–macropore structure of silica support. Chemical Engineering Journal262, pp.364-371.

 

Rujiwatra, A., Semakul, N., Surinwong, S. and Chareonpanich, M., 2015. Co-Ti-O Complex Oxides: Hydrothermal Synthesis, Phase Characterization, Color Analysis and Catalytic Activity Assessment. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE42(4), pp.857-867.

 

Seubsai, A., Noon, D., Chukeaw, T., Zohour, B., Donphai, W., Chareonpanich, M. and Senkan, S., 2015. Epoxidation of propylene to propylene oxide with molecular oxygen over Sb 2 O 3–CuO–NaCl/SiO 2 catalysts. Journal of Industrial and Engineering Chemistry32, pp.292-297.

 

Donphai, W., Kamegawa, T., Chareonpanich, M., Nueangnoraj, K., Nishihara, H., Kyotani, T. and Yamashita, H., 2014. Photocatalytic performance of TiO 2–zeolite templated carbon composites in organic contaminant degradation. Physical Chemistry Chemical Physics16(45), pp.25004-25007.

 

Phatharachindanuwong, C., Hansupalak, N., Chareonpanich, M., Chisti, Y., Limtrakul, J. and Plank, J., 2014. Morphology and adsorption capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: influence of washing–drying methods. Materials Letters130, pp.206-209.

 

Donphai, W., Kamegawa, T., Chareonpanich, M. and Yamashita, H., 2014. Reactivity of Ni–Carbon Nanofibers/Mesocellular Silica Composite Catalyst for Phenylacetylene Hydrogenation. Industrial & Engineering Chemistry Research53(24), pp.10105-10111.

 

Donphai, W., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2014. Effect of Ni-CNTs/mesocellular silica composite catalysts on carbon dioxide reforming of methane. Applied Catalysis A: General475, pp.16-26.

 

Kiatphuengporn, S., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2014. Effect of unimodal and bimodal MCM-41 mesoporous silica supports on activity of Fe–Cu catalysts for CO 2 hydrogenation. Chemical Engineering Journal240, pp.527-533.

 

Phongamwong, T., Chantaprasertporn, U., Witoon, T., Numpilai, T., Poo-Arporn, Y., Limphirat, W., Donphai, W., Dittanet, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2017. CO 2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO 2–SiO 2 catalysts: Effects of SiO 2 contents. Chemical Engineering Journal316, pp.692-703.

 

Witoon, T., Permsirivanich, T., Donphai, W., Jaree, A. and Chareonpanich, M., 2013. CO 2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation method. Fuel processing technology116, pp.72-78.

 

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2013. Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxide. Journal of Porous Materials20(3), pp.481-488.

 

Witoon, T., Permsirivanich, T. and Chareonpanich, M., 2013. Chitosan-assisted combustion synthesis of CuO–ZnO nanocomposites: effect of pH and chitosan concentration. Ceramics International39(3), pp.3371-3375.

 

Teabpinyok, N., Samingprai, S. and Chareonpanich, M., 2012. Nickel Metal with Various Morphologies: Synthesis and Performances for Catalytic Carbon Dioxide Reforming with Methane. Journal of nanoscience and nanotechnology12(12), pp.9142-9147.

 

Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2012. Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO 2 adsorption. Songklanakarin Journal of Science & Technology34(4).

 

Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2012. Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentration. Ceramics International38(7), pp.5999-6007.

 

Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2012. Synthesis of hierarchical mesomacroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its application as polyethyleneimine support for CO 2 capture. Materials Letters81, pp.181-184.

 

Teabpinyok, N., Chareonpanich, M., Samingprai, S. and Limtrakul, J., 2012. PH sensitive structural uniformity of rice husk ashderived MCM41 silica. The Canadian Journal of Chemical Engineering90(4), pp.881-887.

 

Witoon, T., Tepsarn, S., Kittipokin, P., Embley, B. and Chareonpanich, M., 2011. Effect of pH and chitosan concentration on precipitation and morphology of hierarchical porous silica. Journal of Non-Crystalline Solids357(19), pp.3513-3519.

 

Witoon, T., Tatan, N., Rattanavichian, P. and Chareonpanich, M., 2011. Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO 2 adsorbent. Ceramics International37(7), pp.2297-2303.

 

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2011. Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalyst. Fuel processing technology92(8), pp.1498-1505.

 

Chamnankid, B., Witoon, T., Kongkachuichay, P. and Chareonpanich, M., 2011. One-pot synthesis of core–shell silica–aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan addition. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects380(1), pp.319-326.

 

Chareonpanich, M., Jullaphan, O. and Tang, C., 2011. Bench-scale synthesis of zeolite A from subbituminous coal ashes with high crystalline silica content. Journal of Cleaner Production19(1), pp.58-63.

 

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2010. Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: effect of chitosan/silica ratio and aging temperature. Journal of sol-gel science and technology56(3), pp.270-277.

 

Suttiruengwong, S., Puathawee, P. and Chareonpanich, M., 2010. Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: effect of depolymerizing agents on physico-chemical properties. In Advanced Materials Research(Vol. 93, pp. 664-667). Trans Tech Publications.

 

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2009. Effect of acidity on the formation of silica–chitosan hybrid materials and thermal conductive property. Journal of sol-gel science and technology51(2), pp.146-152.

 

Jullaphan, O., Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2009. Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ash. Materials Letters63(15), pp.1303-1306.

 

Tawkaew, S., Chareonpanich, M. and Supothina, S., 2008. Preparation and photocatalytic study of fibrous K 0.3 Ti 4 O 7.3 (OH) 1.7–anatase TiO 2 nanocomposite photocatalyst. Materials Chemistry and Physics111(2), pp.232-237.

 

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2008. Synthesis of bimodal porous silica from rice husk ash via sol–gel process using chitosan as template. Materials Letters62(10), pp.1476-1479.

 

Chareonpanich, M., Nanta-Ngern, A. and Limtrakul, J., 2007. Short-period synthesis of ordered mesoporous silica SBA-15 using ultrasonic technique. Materials Letters61(29), pp.5153-5156.

 

Chareonpanich, M., Namto, T., Kongkachuichay, P. and Limtrakul, J., 2004. Synthesis of ZSM-5 zeolite from lignite fly ash and rice husk ash. Fuel processing technology85(15), pp.1623-1634.

 

Chareonpanich, M., Boonfueng, T. and Limtrakul, J., 2002. Production of aromatic hydrocarbons from Mae-Moh lignite. Fuel Processing Technology79(2), pp.171-179.

 

Chareonpanich, M., Zhang, Z.G. and Tomita, A., 1996. Hydrocracking of aromatic hydrocarbons over USY-zeolite. Energy & fuels10(4), pp.927-931.

 

Chareonpanich, M., Zhang, Z.G., Nishijima, A. and Tomita, A., 1995. Effect of catalysts on yields of monocyclic aromatic hydrocarbons in hydrocracking of coal volatile matter. Fuel74(11), pp.1636-1640.

 

Chareonpanich, M., Zhang, Z.G., Nishijima, A. and Tomita, A., 1995. Remarkable increase of BTX yield by zeolite catalyst in the hydrocracking of coal volatile matter. Coal Science and Technology24, pp.1483-1486.

 

Chareonpanich, M., Tomita, A. and Nishijima, A., 1994. Selective production of BTX by hydrocracking of coal volatile matter over zeolite catalyst. Energy & fuels8(6), pp.1522-1523.

 

Chareonpanich, M., Takeda, T., Yamashita, H. and Tomita, A., 1994. Catalytic hydrocracking reaction of nascent coal volatile matter under high pressure. Fuel73(5), pp.666-670.

 

International Conference

Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Improvement of catalytic stability in Carbon Dioxide Reforming of Methane over Ni-carbon Composite Catalyst: Effect of Carbon Structure", NanoThailand2016, 27 - 28November2016, - Nakhon Ratchasima

Photchanan Phon-in, Chalinee Uppala, Anusorn Seubsai  , Metta Chareonpanich, "Direct Epoxidation of Propylene to Propylene Oxide Over Multimetallic Ruthenium-Copper-Based Catalysts", The 6th TIChE International Conference 2016, 27 - 28October2016, Bangkok

T. Phongamwong, Metta Chareonpanich,, "Photocatalytic Performance of Spirulina-modified N-doped TiO2 Photocatalysts for CO2 Reduction with Water under Visible Light", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10November2015, Chonburee

S. Kiatphuengporn, พงศกร จันทรัตน์, K. F?ttinger, Metta Chareonpanich, "Cleaner Production of Hydrocarbons from CO2 over xCu–10Fe/MCM-41 Catalysts using Integrated Magnetic Field–packed Bed Reactor", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10November2015, Chonburee

W. Donphai, N. Piriyawate, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "An Enhancement of Catalytic Activity of Cu-ZnO/ZrO2 in CO2 Hydrogenation using External Magnetic Field", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10November2015, Chonburee

N. Teabpinyok, S. Samingprai, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "CO2 Hydrogenation to Methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 Composite Catalyst", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10November2015, Chonburee

S. Kiatphuengporn, J. Limtrakul, Metta Chareonpanich, "Exploring the Effect of Pore Characteristics of MCM-41 Supports on the Functionality of Fe–Cu Catalysts for CO2 Hydrogenation", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10November2015, Chonburee

Pawanrat Prapaitrakul, Thongthai Witoon, Chalida Niamnuy, Metta Chareonpanich, "Effect of Drying and Calcinations on the Properties of Cu/Al2O3 Catalyst for Synthesis of DME from CO2 Hydrogenation", The 5th TIChE International Conference, 8 - 10November 2015, Chonburee

Thanaree Phongamwong , Metta Chareonpanich, "Influence of Spirulina on Photoreduction of CO2 with Water under Visible Light over Modified N-doped TiO2 Photocatalysts", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living" Chiang Mai, Thailand, December 18-19, 2014. , 18 ธัDecember2014, Chiang Mai

Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Effect of Carbon Types on Carbon Dioxide Reforming of Methane over Ni-Carbon/Mesocellular Silica Composite Catalysts", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living"               Chiang Mai, Thailand, December 18-19, 2014. , 18December2014, Chiang Mai

Metta Chareonpanich, Sirapassorn Kiatphuengporn, พงศกร จันทรัตน์, "Effect of external magnetic field on activity of Fe/MCM-41 catalysts in CO2 hydrogenation”, Metta Chareonpanich, Sirapassorn Kiatphuengporn, Pongsakorn Jantaratana, , Kyoto, Japan, 1-6 June 2014.", TOCAT7 Kyoto2014 Conference, 6June2014, Japan

Nopporn Teabpinyok, Metta Chareonpanich, "CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 composite support", TOCAT7 Kyoto2014 Conference, Kyoto, Japan, 1-6 June 2014., 5June2014, Japan

Waleeporn Donphai, Takashi Kamegawab, Metta Chareonpanich, Hiromi Yamashita, "Phenylacetylene hydrogenation over surface hydrophobicity-modified nickel/mesocellular silica catalyst by carbon nanofibers", TOCAT7 Kyoto2014 Conference, Kyoto, Japan, 1-6 June 2014., 5June2014, Japan

Metta Chareonpanich, Chan Tanggarnjanavalukul, "Effect of bimodal meso-macroporous silica supports on stability of nickel catalysts in methane cracking reaction", The 5th International Conference on Advanced Materials, Aveiro, Portugal, 2-4 July 2014., 2July2014, Portugal

Thongthai Witoon, Nantana Kachaban, Metta Chareonpanich, "CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2 catalysts prepared via a CTAB-assisted co-precipitation method: Effect of catalyst compositions", The 20th World Hydrogen Energy Conference 2014, 15 - 20 มิถุนายน 2014, Gwangju Metropolitan City, Chonnam National University, Korea

Sirapassorn Kiatphuengporn, Metta Chareonpanich, "Effect of iron on activity of Cu/MCM-41 in CO2 hydrogenation for selective methanol synthesis", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment" , 17October2013, Bangkok

Chan Tanggarnjanavalukul, Metta Chareonpanich, "Stability Study of Nickel Loaded on Bimodal Porous Silica Catalyst for Methane Cracking Reaction", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment" , 17October2013, Bangkok

Waleeporn Donphai, Metta Chareonpanich, "Effect of Carbon Nanotubes Composite Catalyst on Dry Reforming reaction", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment" , 17October2013, Bangkok

xThanaree Phongamwong, Metta Chareonpanich, "Synthesis of Spirulina–modified NiO/N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion", The 3rd TIChE International Conference 2013 "Synthesis of Spirulina–modified NiO/N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion" , 17October2013, Bangkok

C. Tang, N. Thawornsak, S.Samrankrang, O. Jullaphan, Metta Chareonpanich, "Creating High-Value Eco-Friendly Materials from Industrial Coal Combustion Ash", EURO COALASH 2012 Conference, Thessaloniki, Greece, September 25-27, 2012., 25 - 27September2012, Thessaloniki Greece

Thongthai Witoon, นฤดล ทะตัน, ไปรวิทย์ รัตนวิเขียร, Metta Chareonpanich, "Preparation of silica xerogel with high silanol content from water glass via sol-gel process and its application as CO2 sorbent", The 8th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies (APCSEET 2011), 10 - 13July2011, Australia

Nopporn Teabpinyok, Sutheerawat Samingprai , Metta Chareonpanich, "Nickel metal with various morphologies: synthesis and their performances for catalytic carbon dioxide reforming of methane", The 6th NANOSMAT 2011, Krakow, Poland, October 17-20, 2011. , 17 - 20October2011, Poland

Suttiruengwong, S., Puathawee, P., Metta Chareonpanich, "Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: Effect of depolymerizing agents on physico-chemical properties", Advanced Materials Research, 7December2009

Paisan Kongkachuichay, Metta Chareonpanich, Busaya  Chamnankid, "Synthesis of Mesoporous Silica-Aluminosilicate Composites Using CTAB-Chitosan as Templates", The 6th Asian Aerosol Conference 2009, 24 - 27November2009, Bangkok

Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Effect of chitosan concentration and temperature on the pore structure and surface fractal of porous silica", Asian Aerosol Conference AAC09, Bangkok, Thailand, Nov 24-27, 2009, 24November2009, Bangkok

Metta Chareonpanich, "Synthesis of Alternative Fuels from C1 Using Rice Husk Ash Derived Catalysts (Invited Speaker – Material Sciences and Nanotechnology Session)", งานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2008), 1February2008, Bangkok

Metta Chareonpanich, "Synthesis and Fabrication of Carbon Nanotubes as CO Sensor", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 1February 2008, Bangkok

Sinee Kraokaw, Metta Chareonpanich, "Selective Production of Higher Hydrocarbons over Cobalt Support SBA-15 Mesoporous Silica Catalyst", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 31January2008

Metta Chareonpanich, Nopporn Teabpinyok, สุวิกรม แก้วทวีทรัพย์, "Effect of Nickel Particle Size on Dry Reforming Temperature", World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) , San Francisco,USA., 24October2008, USA

Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, "Synthesis of mesoporous silica from rice husk ash using chitosan as template", The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET 2007), 7 - 11May2007

A. Nanta-Ngern, Y. Koontasang, Metta Chareonpanich, Jamras Limtrakul, "Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica from Rice Husk Ash and the Use as Cobalt Catalyst Support for Liquid Hydrocarbons Synthesis", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Science, 25 - 27October2006, Bangkok

Nanta-ngern A., Metta Chareonpanich, Jamras Limtrakul, "Short-time synthesis of ordered mesostructured silica SBA-15 using ultrasonic technique", the 13th Regional Symposium on Chemical Engineering 2006 - Advances in Chemical and Biomolecular Engineering (RSCE 2006), Singapore, 3 - 5December2006, Singapore

Metta Chareonpanich, "Synthesis of LPG from carbon dioxide and methane", The 4th Singapore International Chemical Conference (SICC-4), 8 - 10December2005, Singapore

Metta Chareonpanich, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints in Thailand", International Workshop – Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC, 15 - 16December2005

 

 

National Conference

ธงไทย วิฑูรย์, Usanee Chantaprasertporn, ธนารี โพธิ์งามวงศ์, วลีพร ดอนไพร, เมตตา เจริญพานิช, "Enhanced activity and stability of CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by addition of colloidal SiO2 nanoparticles for CO2 hydrogenation", NanoThailand 2016, 27-29 พฤศจิกายน 2559, นครราชสีมา

วลีพร ดอนไพร, เมตตา เจริญพานิช, "บทบาทของโลหะนิกเกิลบนตัวรองรับปฏิกิริยาที่มีรูพรุน 2 ขนาดต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและอัญรูปคาร์บอนมูลค่าสูงจากก๊าซมีเทน", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development", 26 - 28 ตุลาคม 2559, คลองหลวง ปทุมธานี

วสกร อุ้มชู, วลีพร ดอนไพร, เมตตา เจริญพานิช, "ผลของสนามแม่เหล็กต่อการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงบนตัวรองรับ MCM-41", The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), 26 - 28 ตุลาคม 2559, กรุงเทพฯ

ชุลีหัตถ์ ศรีอักขรินทร์, วลีพร ดอนไพร, เมตตา เจริญพานิช, "ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งเหล็กและทองแดงบนคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์-อะลูมิโนซิลิเกตชนิด Core-shell: ผลของความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็ก", The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), 26 - 28 ตุลาคม 2559, ปทุมธานี

Thanaree Phongamwong, เมตตา เจริญพานิช, "Enhanced Visible Light-induced Photocatalytic Activity of Novel Chlorophyll and Mg Co-modified P25", The 6th International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), 26 - 28 ตุลาคม 2559, ปทุมธานี

วลีพร ดอนไพร, Sirapassorn Kiatphuengporn, Thanaree Phongamwong, เมตตา เจริญพานิช, "Advancement of green catalysts for C1 conversion to alternative energy and feedstock", PACCON 2016, 9 กุมภาพันธ์ 2559, สมุทรปราการ

เมตตา เจริญพานิช, "Sustainable Innovation of Magnetic Field Application in Catalytic CO2 Conversion", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2559, นครราชสีมา

เมตตา เจริญพานิช, วลีพร ดอนไพร, Sirapassorn Kiatphuengporn, Jumras Limtrakul, "Magnetic field–promoted cleaner production of small alcohols and hydrocarbons from CO2 over Cu-ZnO/ZrO2 and Fe/MCM-41 catalysts", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2559, นครราชสีมา

Thanaree Phongamwong, เมตตา เจริญพานิช, "Efficient visible light-induced photocatalytic degradation of Rhodamine B over chlorophyll and Mg co-modified P25 nanoparticles", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2559, นครราชสีมา

ธนารี โพธิ์งามวงศ์, เมตตา เจริญพานิช, "Spirulina-modified N-doped TiO2 photocatalysts for enhanced visible light-induced photocatalytic activity of CO2 reduction with water", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา , 12 มิถุนายน 2558, ชลบุรี

ธนภัทร ชูแก้ว, อนุสรณ์ สืบสาย, Daniel Noon, เมตตา เจริญพานิช, "ปฏิกิริยาโพรพิลีนอิพ็อกซิเดชั่นในการสังเคราะห์โพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Sb2O3-CuO-NaCl/SiO2", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี

เมตตา เจริญพานิช, "Production of Zeolite Y from Perlite", The 41st Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2546, กรุงเทพฯ

พสชนันท์ ผลอินทร์, อนุสรณ์ สืบสาย, เมตตา เจริญพานิช, "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา RuO2-CuO-NaCl/SiO2 สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชันเป็นโพรพิลีนออกไซด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี

ชุลีหัตถ์ ศรีอักขรินทร์, พรสุดา พงษ์ธานี, ศังสิต อึงคนึงเกียรติ์, วลีพร ดอนไพร, เมตตา เจริญพานิช, "ผลของสนามแม่เหล็กต่อปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงบนตัวรองรับคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์-อะลูมิโนซิลิเกตชนิด core-shell", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "Creating Green Society through Green Process Engineering" , 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, ชลบุรี

วสกร อุ้มช, พรสุดา พงษ์ธานี, ศังสิต อึงคนึงเกียรติ์, วลีพร ดอนไพร, เมตตา เจริญพานิช, "ผลของสนามแม่เหล็กต่อปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดง บนตัวรองรับคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์-อะลูมิโนซิลิเกตชนิด infiltrate", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "Creating Green Society through Green Process Engineering" , 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, ชลบุรี

พงษ์อมร ขุมทรัพย์, วรรณวิไล จำรูญโรจน์, ผึ่งผาย พรรณวดี, ชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล, เมตตา เจริญพานิช, "แบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทนที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับ SBA-15", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, ชลบุรี

ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, ธงไทย วิฑูรย์, พัชรพล ใจเพชร, กมลชนก ป่านสง่า, "ผลของอันดับการเสื่อมสภาพต่อการทำนายอายุของตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 24 - 25 เมษายน 2557, กรุงเทพฯ

ชญาณี ภัทรจินดานุวงศ์, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, เมตตา เจริญพานิช, จำรัส ลิ้มตระกูล, "การหาพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่นของการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดจากโซเดียมซิลิเกตโดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556, 24 ธันวาคม 2556, กรุงเทพฯ

Jakkraphun Kitmanacharounpong, เมตตา เจริญพานิช, "Methane cracking over nickel loaded on bimodal porous silica supports", The 3rd Research Symposium on Petrochemicals, and Materials Technology and the 18th PPC Synposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 24 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ

Pitchaya Munpollasri, เมตตา เจริญพานิช, "Photoreaction of carbon dioxide and water over chlorophyll-modified mixed nickel and silver loaded on titanium dioxide and zinc oxide catalysts", The 3rd Research Symposium on Petrochemicals, and Materials Technology and the 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 24 เมษายน - 27 กรกฎาคม 2555, กรุงเทพฯ

Waleeporn Donphai, เมตตา เจริญพานิช, "Catalytic performance of Ni/carbon nanotube-mesoporous silica composites for dry reforming reaction", The 3rd Research Symposium on Petrochemicals, and Materials Technology and the 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 24 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ

Nopporn Teabpinyok, เมตตา เจริญพานิช, "EFFECT OF NICKEL METAL MORPHOLOGY ON CARBON DIOXIDE REFORMING", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and advanced Materials and the 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2554, กรุงเทพฯ

Miss Ornanong Jullaphan, เมตตา เจริญพานิช, "Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica with Bimodal Pores by Using Single Surfactant", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and advanced Materials and the 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2554, กรุงเทพฯ

ธงไทย วิฑูรย์, เมตตา เจริญพานิช, "Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 , 10 - 11 พฤศจิกายน 2554, หาดใหญ่ สงขลา

Mr. Prasong Nakaew, เมตตา เจริญพานิช, "Effect of Cobalt Supported Mixed Phase Mesoporous Silica on Fisher-TropschSynthesis Product Selectivity", The 1st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 16th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers., 22 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพฯ

จักรพันธ์ กิจมานะเจริญพงศ์, อุกฤษ ศิริดำรงเดช, เมตตา เจริญพานิช, "การศึกษาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง-นิกเกิลบนซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 โดยเทคนิคไมโครเวฟ และการทดสอบความสามารถการเร่งปฏิกิริยาดรายยรีฟอร์มมิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

วลีพร ดอนไพร, ศิริพร วรกิจการวศิน, เมตตา เจริญพานิช, "การศึกษาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-นิกเกิลบนซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 โดยเทคนิคไมโครเวฟ และการทดสอบความสามารถการเร่งปฏิกิริยาดรายยรีฟอร์มมิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อรอนงค์ จุลพันธ์, เมตตา เจริญพานิช, "The effects of sequence of template addition and amount of template for bimodalmesoporous silica", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

ธรรมชาติ เมธชนัน, เมตตา เจริญพานิช, "Effect of zeolite content on structure of ZSM-5/SBA-15 composites", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

ธงไทย วิฑูรย์, เมตตา เจริญพานิช, "Hierarchical macro-mesoporous silica as support for cobalt-based Fischer Tropsch synthesis", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

นพพร เทียบปิ่นหยก, เมตตา เจริญพานิช, "Dry Reforming of Methane over Ni-loaded Mesoporous Alumina CatalystsUsing Chitosan and Pluronic P123 as Templates", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

ดนัย กลิ่นผกา, ผึ่งผาย พรรณวดี, สุกุล นุดสมบัติ, วิเชษฐ คำเสียง, เมตตา เจริญพานิช, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การทดสอบการผสมในเครื่องผสมแบบเจ็ตในท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, กรุงเทพฯ

ภัทรณัฏฐ์ อินทรวิรัตน์, ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, วัชรียา อภัยจิตต์, "ไอโซเทอร์มการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, ชลบุรี

สินี เครือแก้ว, เมตตา เจริญพานิช, "Effect of Metal Loading Techniques on Performances of Fischer-Tropsch Catalysts", The 18th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 20 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

ศนิ, ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, "การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้นิพจน์ของการแปลงผันและนิพจน์เวลาเฉลี่ยสำหรับการประมาณให้แม่นยำของค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาจากโค้งตอบสนองแทป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2550, เชียงใหม่

อรรถพร  นันตะเงิน, เมตตา เจริญพานิช, จำรัส ลิ้มตระกูล, "Synthesis of high uniformity SBA-15 mesoporous silica from rice husk ash", The 2nd Workshop on the utilization of rice husk and rice husk silica, 18 กรกฎาคม 2550, กรุงเทพฯ

เมตตา เจริญพานิช, อรรถพร  นันตะเงิน, ธงไทย วิฑูรย์, "State of Art in Synthesis of Porous Silica Supports from Renewable Resources", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2550, เชียงใหม่

เมตตา เจริญพานิช, ธงไทย วิฑูรย์, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-Gel Process Using Chitosan as Template. ", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2550, กรุงเทพฯ

เมตตา เจริญพานิช, พิชามญชุ์  วิบูลย์, จำรัส ลิ้มตระกูล, "Metal-Doped Multi-Walled Carbon Nanotubes-based Gas Sensor for LPG Detection. ", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, Chiang Mai, Thailand., 29 ตุลาคม 2550, กรุงเทพฯ

เมตตา เจริญพานิช, จำรัส ลิ้มตระกูล, นิธิวดี เอกศิลป์, คณิน เนื่องโนราช, "การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2550, กรุงเทพฯ

อรอนงค์ จุลพันธ์, เมตตา เจริญพานิช, "การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ที่มีขนาดรูพรุน 2 ขนาด", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2550, เชียงใหม่

กานดิส สุดสาคร, เมตตา เจริญพานิช, "การสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 18Fe5Cu2K/ZSM-5", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2549, กรุงเทพฯ

สุชาดา  อิศราภรณ์, อรรถพร  นันตะเงิน, เมตตา เจริญพานิช, "Modification of Pore Size of SBA-15 Mesoporous Silica Synthesized from Rice Husk Ash", The 16th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2549, กรุงเทพฯ

อรรถพร  นันตะเงิน, เมตตา เจริญพานิช, "Ultrasonic Synthesis of Mesostructured Silica SBA-15 from Rice Husk Ash", The 16th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2549, กรุงเทพฯ

เมตตา เจริญพานิช, "Synthesis and Control of Layer numbers of Carbon Nanotubes", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2548

เมตตา เจริญพานิช, "Porous carbon synthesis with a structural regularity of zeolite Y", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2548

เมตตา เจริญพานิช, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2548

เมตตา เจริญพานิช, "Production of hydrocarbons from carbon dioxide over various zeolite catalysts", The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2547

เมตตา เจริญพานิช, "Production of hydrocarbons from carbon dioxide over various zeolite catalysts", The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2547

 

International Petty Patent

เมตตา เจริญพานิช, ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร, "เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกิริยาเคมีแบบเบดนิ่งที่มีสนามแม่เหล็ก", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2016

 

International Patent

เมตตา เจริญพานิช, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไลต์", Kasetsart University, 2004

 

 

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (MTC)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria