ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (PJS)

International Journal

Thanapimmetha, A., Srinophakun, P., Amat, S. and Saisriyoot, M., 2017. Decolorization of Molasses-Based Distillery Wastewater by Means of Pulse Electro-Fenton Process. Journal of Environmental Chemical Engineering.

 

Saeong, P., Saisriyoot, M., Thanapimmetha, A. and Srinophakun, P., 2017. The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorption. Fuel191, pp.1-9.

 

Chuichulcherm, S., Kasichan, N., Srinophakun, P., Saisriyoot, M. and Thanapimmetha, A., 2017. The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm waste. Journal of Cleaner Production142, pp.1267-1273.

 

Srinophakun, P., Thanapimmetha, A., Plangsri, S., Vetchayakunchai, S. and Saisriyoot, M., 2017. Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive charge. Journal of Cleaner Production142, pp.1274-1282.

 

Srinophakun, P., Thanapimmetha, A., Rattanaphanyapan, K., Sahaya, T. and Saisriyoot, M., 2017. Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions. Journal of Cleaner Production142, pp.1259-1266.

 

Thanapimmetha, A., Suwaleerat, T., Saisriyoot, M., Chisti, Y. and Srinophakun, P., 2017. Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch culture. Bioprocess and biosystems engineering40(1), pp.133-143.

 

Saisriyoot, M., Sahaya, T., Thanapimmetha, A., Chisti, Y. and Srinophakun, P., 2016. Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewaters. Journal of Renewable and Sustainable Energy8(6), p.063106.

 

Ariyajaroenwong, P., Laopaiboon, P., Salakkam, A., Srinophakun, P. and Laopaiboon, L., 2016. Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalks. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers66, pp.210-216.

 

Srinophakun, P., Thanapimmetha, A., Rattanaphanyapan, K., Sahaya, T. and Saisriyoot, M., 2017. Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions. Journal of Cleaner Production142, pp.1259-1266.

 

Tochampa, W., Sirisansaneeyakul, S., Vanichsriratana, W., Srinophakun, P., Bakker, H.H., Wannawilai, S. and Chisti, Y., 2015. Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitol. Industrial & Engineering Chemistry Research54(7), pp.1992-2000.

 

Hirunpraditkoon, S., Srinophakun, P., Sombun, N. and Moore, E.J., 2015. Synthesis of activated carbon from jatropha seed coat and application to adsorption of iodine and methylene blue. Chemical Engineering Communications202(1), pp.32-47.

 

Thangprompan, P., Thanapimmetha, A., Saisriyoot, M., Laopaiboon, L. and Srinophakun, P., 2013. Production of ethanol from sweet sorghum juice using VHG technology: a simulation case study. Applied biochemistry and biotechnology171(2), pp.294-314.

 

Chuichulcherm, S., Prommakort, S., Srinophakun, P. and Thanapimmetha, A., 2013. Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi design. Industrial crops and products44, pp.473-479.

 

Thanapimmetha, A., Vuttibunchon, K., Titapiwatanakun, B. and Srinophakun, P., 2012. Optimization of Solid State Fermentation for Reducing Sugar Production from Agricultural Residues of Sweet Sorghum by Trichoderma harzianum. Chiang Mai J. Sci39(2), pp.270-280.

 

Rattanaphra, D., Harvey, A.P., Thanapimmetha, A. and Srinophakun, P., 2012. Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalyst. Fuel97, pp.467-475.

 

Khine, M.M., Srinophakun, P., Thanapimmetha, A. and Saisriyoot, M., 2012. Statistical Optimization of Esterification Reaction to Produce Biodiesel from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil Using Two-step Reaction. In Advanced Materials Research (Vol. 506, pp. 98-101). Trans Tech Publications.

 

Thanapimmetha, A., Luadsongkram, A., Titapiwatanakun, B. and Srinophakun, P., 2012. Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodology. Industrial Crops and Products37(1), pp.1-5.

 

Srinophakun, P., Reakasame, S., Khamduang, M., Packdibamrung, K. and Thanapi, A., 2012. Potential of L-phenylalanine production from raw glycerol of palm biodiesel process by a recombinant Escherichia coli. Chiang Mai J Science39, pp.59-68.

 

Sinprasertchok, C., Thanapimmetha, A., Saisriyoot, M. and Srinophakun, P., 2011. Preliminary investigation of biodiesel wastes utilization in bacterial fermentation. Thai J. Agric. Sci44(5), pp.67-70.

 

Rattanaphra, D., Harvey, A.P., Thanapimmetha, A. and Srinophakun, P., 2011. Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence of triglycerides over sulfated zirconia. Renewable Energy36(10), pp.2679-2686.

 

Thanapimmetha, A., Taneeto, K., Khamduang, M., Packdibamrung, K. and Srinophakun, P., 2011. Optimized production of L-phenylalanine by fermentation using crude glycerol. Kasetsart Journal (Natural Science)45, pp.686-699.

 

Nuanpeng, S., Laopaiboon, L., Srinophakun, P., Klanrit, P., Jaisil, P. and Laopaiboon, P., 2011. Ethanol production from sweet sorghum juice under very high gravity conditions: Batch, repeated-batch and scale up fermentation. Electronic Journal of Biotechnology14(1), pp.4-5.

 

Rattanaphra, D., Harvey, A. and Srinophakun, P., 2010. Simultaneous conversion of triglyceride/free fatty acid mixtures into biodiesel using sulfated zirconia. Topics in Catalysis53(11-12), pp.773-782.

 

Rattanaphra, D. and Srinophakun, P., 2010. Biodiesel production from crude sunflower oil and crude jatropha oil using immobilized lipase. Journal of chemical engineering of Japan43(1), pp.104-108.

 

Chaithongdee, D., Chutmanop, J. and Srinophakun, P., 2010. Effect of antioxidants and additives on the oxidation stability of jatropha biodiesel. Kasetsart Journal–Natural Science44, pp.243-50.

 

Khamduang, M., Chutmanop, J., Packdibamrung, K. and Srinophakun, P., 2009. Optimization of medium composition for L-phenylalanine production from glycerol using response surface methodology. Kasetsart J (Nat Sci)43, pp.727-737.

 

Laopaiboon, L., Nuanpeng, S., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P., 2009. Ethanol production from sweet sorghum juice using very high gravity technology: Effects of carbon and nitrogen supplementations. Bioresource technology100(18), pp.4176-4182.

 

Khamduang, M., Packdibamrung, K., Chutmanop, J., Chisti, Y. and Srinophakun, P., 2009. Production of L-phenylalanine from glycerol by a recombinant Escherichia coli. Journal of industrial microbiology & biotechnology36(10), pp.1267-1274.

 

Charoenchaitrakool, M., Polchiangdee, C. and Srinophakun, P., 2009. Production of theophylline and polyethylene glycol 4000 composites using Gas Anti-Solvent (GAS) process. Materials Letters63(1), pp.136-138.

 

Laopaiboon, L., Nuanpeng, S., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P., 2008. Selection of Saccharomyces cerevisiae and investigation of its performance for very high gravity ethanol fermentation. Biotechnology7(3), pp.493-498.

 

Threesinghawong, N., Sanposh, P., Chinthaned, N. and Srinophakun, P., 2008, May. Temperature control of Koji process by using fuzzy PD controller. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on (Vol. 2, pp. 669-672). IEEE.

 

Sanposh, P., Leenanithikul, W., Phoojaruenchanachai, S., Srinophakun, P., Srinophakun, T. and Panjapornpon, C., 2008, May. Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production process. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on (Vol. 2, pp. 613-616). IEEE.

 

Chutmanop, J., Chuichulcherm, S., Chisti, Y. and Srinophakun, P., 2008. Protease production by Aspergillus oryzae in solidstate fermentation using agroindustrial substrates. Journal of Chemical Technology and Biotechnology83(7), pp.1012-1018.

 

Sirisansaneeyakul, S., Worawuthiyanan, N., Vanichsriratana, W., Srinophakun, P. and Chisti, Y., 2007. Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii. World Journal of Microbiology and Biotechnology23(4), pp.543-552.

 

Mitchell, D.A., Srinophakun, P., von Meien, O.F., Luz Jr, L.F. and Krieger, N., 2006. Models of packed-bed bioreactors. In Solid-State Fermentation Bioreactors (pp. 331-348). Springer Berlin Heidelberg.

 

Mitchell, D.A., Srinophakun, P., Krieger, N. and von Meien, O.F., 2006. 7 Group II Bioreactors: Forcefully-Aerated Bioreactors Without Mixing. Solid-State Fermentation Bioreactors, pp.77-94.

 

Tochampa, W., Sirisansaneeyakul, S., Vanichsriratana, W., Srinophakun, P., Bakker, H.H. and Chisti, Y., 2005. A model of xylitol production by the yeast Candida mogii. Bioprocess and biosystems engineering28(3), pp.175-183.

 

Wongrat, W., Srinophakun, T. and Srinophakun, P., 2005. Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliation. Computers & chemical engineering29(5), pp.1059-1067.

 

 

Srinophakun, P. and Wattanachaisaereekul, S., 2003. UTILIZATION OF CASSAVA WASTE AS ANIMAL FEED MATERIAL THROUGH SOLID-STATE FERMENTATION. Macro review16(1), pp.58-61.

 

National Journal

May Myat Khine, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อร้อยละผลได้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากกรดไขมันปาล์มที่ได้จากการกลั่น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 81-89

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, นันทิกา คล้ายชม , "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากซางข้าวฟ่างหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 91-102

วินัย โพธิ์สุวรรณวัฒนา, จรัญ ฉัตรมานพ, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 42-52

พจนีย์ แซ่อ๋อง, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยคลื่นไมโครเวฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 105-117

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การพัฒนาถังหมักแพคเบดเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเอมไซม์โปรติเอสสำหรับการหมักแบบแห้ง", วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 83-89

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, มานพ เจริญไชยตระกูล, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, "การผลิตไบโอดีเซลจากนำ้มันสบู่ดำโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิชาการของศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ชวิดา ปัญญาสุรยุธ, "การศึกษาความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันของไบดอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ", วารสารวิชาการ วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การย่อยสลายสีซิคาบอนเรดด้วยถังปฏิกรณ์แบบใช้แสงทีมี TiO2 เป้นตัวเร่งปฏิกิริยา", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 59, ฉบับที่ 19, กันยายน 2006, หน้า 54-63

 

 

 

 

 

 

 

 

International Conference

วนิดา ปานอุทัย,  Penjit Srinophakun, วิลาสินี อินรุ่ง, "Screening of Medium Composition for Biomass Production from Ankistrodesmus sp. using Plackett-Burman Design", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) , 15 - 17 June 2017, Bangkok

วนิดา ปานอุทัย, Wilasinee Inrung, Penjit Srinophakun, "Formulation of Lipid Production Medium for Microalgal Cultivation", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017), 23 - 27 July 2017, Khon Kaen

Isaraphorn Techaphornpan, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Chitosan/Urushibara nickel composite membrane for microbial fuel cell", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Thanpinit Krutapun, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Electrodeposition and characterization of cuprous oxide nanowires through polycarbonate membrane template", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Atthadej Kamchaddaskorn, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Skeletal nickel nanoparticles stabilized by reduced graphene oxide", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Sansanee Nutbunchuai, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "Biofertilizer from Jatropha curcas seed cake in solid state fermentation", PACCON 2016, 9 - 11 February 2016, Bangkok

Veerapat Kantamanee, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "High cell density cultivation of Rhodococcus opacus PD630 using sugar cane molasses for lipid production", BIOTECHNOLOGY INTERNATIONAL CONGRESS (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery” September 20-23, 2016 BITEC Bang Na, Bangkok, THAILAND, 20 - 23 September 2016, Bangkok

Penjit Srinophakun, "InteGrated Jatropha Biodiesel Production", BIO+2006 Symposium, 9 March 2006, Philippines

Penjit Srinophakun, "Development and application of packed bed solid-state fermentation", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural products, 29 – 31 July 2015

Darunwan  Chuenbubpar, Penjit Srinophakun, "Investigation of Biodiesel production condition from used cooking oil", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 10 September 2015

Potjanee  Sae-ong, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The influence of steryl glucoside on filterability of biodiesels", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 September 2015, Japan

Darunwan  Chuenbubpar, Penjit Srinophakun, "Process Improvement of Commercial biodiesel production from used cooking oil via transesterification", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 September 2015, Japan

Suratchanee Sriwira, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "The investigation of interesterification reaction of vegetable oils", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 September 2015, Bangkok

Anusith Thanapimmetha, Nathathai Kasichan, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, Sinsupha Chuichulcherm, "Regeneration of Fe-EDTA Complex using Ozone in Biogas Purification", The 5th TIChE International Conference 2015 "Creating Green Society through Green Process Engineering" Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015, 8 - 10 November 2015, Chonburee

Rawinun Junsittiwate, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Value added of acid oil from biodiesel process", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 November 2015, Bangkok

ทศวรรษ เหล่ากสิการ, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Effect of Centrifugation Conditions on Living Microbial Overflowed in Biodiesel Wastewater Treatment Process", PACCON2014, 8 - 10 January 2014, Khon Kaen

Sansaporn Plangsri, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "MECHANICAL PROPERTIES AND IONIC EXCHANGE CAPACITY OF CROSSLINKED CHITOSAN MEMBRANES FOR MICROBIAL FUEL CELL", PACCON2014, 8 - 10 January 2014, Khon Kaen

Sarun Triwittayayont, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Storage Effect of Biodiesel from Palm Stearin Containing Acid Value Equal to 10 mg KOH/g with Different Amount of Tert-Butylhydroquinone", Burapha University International Conference 2014 , 3 - 4 July 2014, Chonburee

Auttawut Soonhoey, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Operation Cost Calculation, Condition Investigation and Process Design of Jatropha Kernel Oil Extraction", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 July 2014, Chonburee

Sutamart Vetchayakunchai, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Fenton oxidation treatment of biodiesel wastewater: optimization using responsesurface methodology and MATLAB software", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 November 2014, Chiang Rai

Suttipada Amat, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun,  "Decolorization and COD reduction of wastewater from ethanol production by Fenton oxidation", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 November 2014, Chiang Rai

Tharatron Suwaleerat, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Growth characteristic of Rhodococcus opacus PD630 on MSM and glycerol", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 November 2014, Chiang Rai

Anusith Thanapimmetha, Maliwan Nolwachai, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Ethanol Production from Pretreated Coconut Husk by Enzyme Cellulase (Accellerase 1500)", AFOB International Symposium 2014 “Biorefinery Advances in Asia" Changwon Convention Center, Changwon, Korea, October 6-8, 2014, 7 October 2014, Changwon Convention Center, Changwon, Korea, Korea

Asama Temrak, Dussadee Rattanaphra, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, "SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SO42-/ZrO2-La2O3", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 – 10 January 2014, Bangkok

Kulthawat Tepjun, May Myat Khine, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "STATISTICAL ESTERIFICATION MODEL OF 5-85%FFA FROM PALM OIL RAW MATERIAL", TSB International Forum 2013, 28 - 30 August 2013, Bangkok

ทศวรรษ เหล่ากสิการ, ธันยบรูณ์ แหลมทอง, อภิกันต์ อ้วนสกุลเสรี, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Feasibility Study of the Cultivation of Rhodococcus PD630 from Dairy Waste", TSB International Forum 2013, 28 - 30 August 2013, Bangkok

Penjit Srinophakun, "Thailand Energy Updates", 2013 International Symposium on Energy Technology and Strategy, 27 - 29 October 2013, Tainan, Taiwan

Kledkaew Rattanaphanyapan, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha,Penjit Srinophakun, "Biomass and Lipid Stimulation by Means of Substrate and Inducing Agent for the Cultivation of Oleaginous Microorganism", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 “bioenergy, biorefinery and beyond”, 17 - 19 January 2013

Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Salilthip Peuleang, Pantisa Limlamtong, Boosaree Titapiwatanakun, Anusith Thanapimmetha, "Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Vegetable Oil via One Step Process", The 4th Regional AFOB Symposium 2013, 17 - 19 January 2013, Chiang Mai

Darunwan Chuenbubpar, Penjit SrinophakunMaythee Saisriyoot, Boosaree Titapiwatanakun, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Anusith Thanapimmetha, "The Detoxification of the Reducing Sugar from the Hydrolyzed Banana Peel (Musasapientum Linn.)", The 4th Regional AFOB symposium 2013, 17 - 19 January 2013, Chiang Mai

ศิตาภา บุตรทองคำ, Boontham Paweewan, นุวงศ์ ชลคุป, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot, Chalida Niamnuy, Issaree ONG-ON, "Biodiesel oxidation degradation : Effect of raw material sources", TSB International Forum, 28 - 31 August 2013, Bangkok

Maliwan Nolwachai, kittiwit keawdang, piyachat suwanwaipattana, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Preliminary Study of Reducing Sugar Production from Coconut Husk", The 1st international Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 November 2013, Bangkok

Pacharee Chanchuklin, ธิษตยา วินัยรักษ์, ญาณิศา ปิสัญธนะกูล, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Studies on the Electrodes Properties by Acid Activation", The 19th STIA International Conference in Science Technology and Innovation (STIA2012), 13 - 15 June 2012, Bangkok

Ananya Ratchasueb, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Value-addition of Sweet Sorghum Bagasse for Cellulase and Reducing Sugar Production using Aspergillus niger under Solid State Fermentation.", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 October 2012, Nakhon Ratchasima

Aisoon Sawadsinga, Nattapong supcharoenkit, Nattapum Diroksakyavitoon, Maythee Saisriyoot, Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Synthesis and Application of Magnesium Silicate Adsorbent for Dry-Wash Method in Biodiesel Production Process", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Aisoon Sawadsinga, Sukanda Chiangkama, Maythee Saisriyoot,Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Effect of Copper Metal and Water on Biodiesel Properties from Jatropha Oil", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Thanyarath Sahayaa, Anusith Thanapimmetha, Ampon Luadsongkrama, Boosaree Titapiwatanakunc, Penjit Srinophakun, "Application of Taguchi method for optimizing the lipase production from Jatropha curcas residue via solid-state fermentation", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Thanyarath Sahayaa, Maythee Saisriyoot,Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Cultivation of Rhodococcus opacus PD 630from Petroleum Wastewater", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 November 2012, Ubon Ratchathani

Penjit Srinophakun, May Myat Khine, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & application 2011, 9 - 10 August 2011, Chiang Mai

Anusith Thanapimmetha, Korsuk Vuttibunchon, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Chemical and Microbial Hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse for Ethanol Production", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 13 May 2011, Linkoping, Sweden

Anusith Thanapimmetha, Penjit Srinophakun, "Potential of Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse", AFOB Regional Symposium in Nepal “Biotechnology for Better Nepal”, 25 - 26 January 2011, Dhulikhel, Nepal

Penjit Srinophakun, แอนนา สายมณีรัตน์, รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, ประภา ศรีพิจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธนัญกรณ์ (วิฑูรย์) ใจผ่อง, กิตติเดช โพธิ์นิยม, สุพนิดา วินิจฉัย, วุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 June 2011, Taipei, Taiwan

Penjit Srinophakun, แอนนา สายมณีรัตน์, วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, สาวิตรี มาลัยพันธุ์, อิสรา สุขสถาน, นิพนธ์ วิราสาทนนท์, โกศล เจริญสม, "Integrated Research on Jatropha curcas Plantation Management", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 14 May 2011, Linkoping, Sweden

Chinnatad Sinprasertchok, methee khamduang, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, Penjit Srinophakun, "Preliminary Investigation of Rhodococcus opacus Cultivation for New Bioenergy Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 November 2010,Chiang Rai

May Myat Khine, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Anusith Thanapimmetha, Maythee Saisriyoot, "Biodiesel Production from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: Statistical Optimization of Esterification Reaction", The 2 nd Asian Conference on Innovative Energy & Environment Chemical Engineering, 12 - 14 October 2010, Phuket

Penjit Srinophakun, Dusadee Rattanaphra, "Biodiesel production of crude sunflower oil and crude jatropha oil by immobilized lipase", International Workshop on Process Intensification 2008, 15 - 18 October 2008, Japan

นคร ตรีสิงหวงษ์, Peerayot Sanposh, ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, Penjit Srinophakun, "Temperature Control of Koji Process by using Fuzzy PD Controller", Tthe 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 May 2008, Krabi

Peerayot Sanposh, วศิน ลีนะนิธิกุล, สุธี ผู้เจริญชนะชัย, Penjit Srinophakun, Thongchai Srinophakun, Chanin Panjapornpon, "Feedback Linearization Controller Design for Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) in Biodiesel Production Process", the 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 May 2008, Krabi

 

National Conference

ภัทรวิทย์ กระโจมทอง, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, "การปรับปรุงคุณภาพของไบโอดีเซลจากนํ้ามันที่ใช้แล้วโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ และออกแบบการทดลองด้วย Box-Behnken", การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั รังสิต ประจำปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 29 เมษายน 2559, กรุงเทพฯ

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, สุวภัทร ไทยานุสร, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development" , 26 - 28 ตุลาคม 2559, กรุงเทพฯ

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, มะลิวรรณ์ นวลชัย, "การปรับสภาพด้วยด่างและการไฮโดรไลซิสใยมะพร้าวด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (The 6 th National Science Research Conference), 20 - 21 มีนาคม 2557, ชลบุรี

อาทิตยา ไชยเยช, ธัญรัตน์ สหายา, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "Cultivation of Oleaginous Bacteria from Industrial Waste", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพฯ

สุกานดา เชียงคำ, Piyanoot Kumlangka, Unyarat Techapongpa, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เมธี สายศรีหยุด, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "EFFECT OF STORAGE DURATION ON BIODIESEL PROPERTIES FROM VARIOUS VEGETABLE OILS", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advance Materials and The 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2554, กรุงเทพฯ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, สดุดี บัณฑิตธรรม, "Comparative masss balance of biodiesel production between AspenTech program calculation and pilot scale process", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพฯ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, กล้า ธานีโต, เมธี สายศรีหยุด, "High cell density fed-batch cultivation of Escherichia coli using crude glycerol from biodiesel process", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพฯ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เมธี สายศรีหยุด, "การจำลองการผลิตเอทานอลจากน้ำข้าวฟ่างหวานโดยใช้เทคโนโลยี VHG (very high gravity technology)", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพฯ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ชมพูนุช ล้ออิสระตระกูล, เมธี ขำดวง, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เมธี สายศรีหยุด, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์เซลลูเลส และน้ำตาลรีดิวซ์จากผักตบชวาโดยใช้แบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 29 ตุลาคม 2553, กรุงเทพฯ

พิชัย ทองดีเลิศ, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนในประเทศสหภาพพม่า", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, กล้า ธานีโต, ศุภชัย ฤกษ์เกษม, "การเพาะเลี้ยงยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, สมปรารถนา พรหมโคตร, สินศุภา จุ้ยจุลเจิม, "การสกัดและแยกสาร Capsaicin ออกจากพริก Capsicum frutescens", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อำพล เลือดสงคราม, "ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออกโดยวิธีการหมักแบบแห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

สุรเทพ นิลนนท์, พีระยศ แสนโภชน์, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยวิธีควบคุมแบบจำลองภายใน", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2552, ปราจีนบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ธัญรัตน์ สหายา, "Protease Production from Agricultural Residues Using Aspergillus oryzae in Solid-state Fermentation ", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8, 16 - 18 ตุลาคม 2551, ชะอำ เพชรบุรี

อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, กนกทิพย์ ภักดีบำรุงค์ , เมธี ขำดวง, "การทดลองใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli BL21DE3 เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์สำหรับเตรียมการผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟีนิลอะลานีน”", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2550, กรุงเทพฯ

วศิน ลีนะนิธิกุล, พีระยศ แสนโภชน์, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, สุธี ผู้เจริญชนะชัย, "การออกแบบตัวควบคุมสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 , 25 - 26 ตุลาคม 2550, กาญจนบุรี

ดุษฎี รัตนพระ, เทวิกา บัวนุ่น, ภัทรา ศรลัมภ์, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การตรึงไลเปสจาก Pseudomonas fluorescens เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 22 กันยายน 2549, พัทยา ชลบุรี

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "การจำลองพืชทานตะวันเพื่อผลิตไบโอดีเซล", งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 26 - 27 พฤษภาคม 2549, พัทยา ชลบุรี

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Deqradation of cibacron red dye loy photocatalyst", Proceeding of 5th National Enveronmental Conference, 8 - 10 มีนาคม 2549, พัทยา ชลบุรี

นิศากร วรวุฒิยานันท์, วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุลสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, "Production of fructose from Inulin using mixed-inulinases", BioThailand 2005, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand, 2 - 5 พฤศจิกายน 2548, กรุงเทพฯ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การศึกษาการผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์โปรติเอสจากรำข้าวสาลีและรำข้าวจ้าว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "การพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการหมักแบบแห้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

 

 

 

 

International Petty Patent

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ชินนทัต สินประเสริฐโชค, "สูตรอาหารที่ส่งเสริมการสังเคราะห์สารเบต้าแคโรทีนในเซลล์จุลินทรีย์", Kasetsart University, 2014.

 

 

สุนันทา รัตนาโภ, ศันสนียพร กิตติขจร , เพ็ญจิตร ศรีนพคุณสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, นวลฉวี เวชประสิทธิ์, "กรรมวิธีการผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ดำ", Kasetsart University, 2014.

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (PJS)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria