ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (SNL)

International Journal

Limtrakul, S. and Arnonkijpanich, B., 2017. Supervised learning based on the self-organizing maps for forward kinematic modeling of Stewart platform. Neural Computing and Applications, pp.1-17.

 

Suwanvaipattana, P., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2017. Modeling of electro-organic synthesis to facilitate cleaner chemical manufacturing: Adiponitrile production. Journal of Cleaner Production142, pp.1296-1308.

 

Wadaugsorn, K., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2016. Hydrodynamic behaviors and mixing characteristics in an internal loop airlift reactor based on CFD simulation. Chemical Engineering Research and Design113, pp.125-139.

 

Bannatham, P., Teeraboonchaikul, S., Patirupanon, T., Arkardvipart, W., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2016. Kinetic Evaluation for Hydrodesulfurization via Lumped Model in a Trickle-Bed Reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research55(17), pp.4878-4886.

 

Charoenchaitrakool, M., Tungkasatan, S., Vatanatham, T. and Limtrakul, S., 2016. Cleaning of lubricant-oil-contaminated plastic using liquid carbon dioxide. Journal of Industrial and Engineering Chemistry34, pp.313-320.

 

Wawdee, P., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Fowler, M.W., 2015. Water transport in a PEM fuel cell with slanted channel flow field plates. International Journal of Hydrogen Energy40(9), pp.3739-3748.

 

Wantawee, S., Panjapornpon, C., Limtrakul, S. and Vatanatham, T., 2015. Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structure. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers52, pp.72-78.

 

Jaimuang, S., Vatanatham, T., Limtrakul, S. and Prapainainar, P., 2014. The Effect of Process Factors to the Kinetic Studies of Emulsion Copolymerization of Natural Rubber and Styrene (Vol. 844, pp. 361-364). Trans Tech Publications.

 

Sawangphruk, M., Krittayavathananon, A., Chinwipas, N., Srimuk, P., Vatanatham, T., Limtrakul, S. and Foord, J.S., 2013. Ultraporous Palladium Supported on GrapheneCoated Carbon Fiber Paper as a Highly Active Catalyst Electrode for the Oxidation of Methanol. Fuel Cells13(5), pp.881-888.

 

Khongprom, P., Aimdilokwong, A., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2012. Axial gas and solids mixing in a down flow circulating fluidized bed reactor based on CFD simulation. Chemical engineering science73, pp.8-19.

 

Limtrakul, S., Hantanong, W., Kanongchaiyos, P. and Nishita, T., 2010. Reviews on physically based controllable fluid animation. Engineering Journal14(2), p.41.

 

Limtrakul, S. and Kanongchaiyos, P., 2010, July. Preserving details in 3D fluid animation by using adaptive kernel estimation. In Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 2010 3rd IEEE International Conference on(Vol. 8, pp. 428-432). IEEE.

 

Limtrakul, S., Kongto, A., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2010. A solution strategy for the film model for non-isothermal gas–liquid reactions. Chemical Engineering Science65(15), pp.4420-4431.

 

Bunmark, N., Limtrakul, S., Fowler, M.W., Vatanatham, T. and Gostick, J., 2010. Assisted water management in a PEMFC with a modified flow field and its effect on performance. international journal of hydrogen energy35(13), pp.6887-6896.

 

Limtrakul, S., Thanomboon, N., Vatanatham, T. and Khongprom, P., 2008. DEM modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bed. Chemical Engineering Communications195(11), pp.1328-1344.

 

Sirivithayapakorn, S. and Limtrakul, S., 2008. Distribution Coefficient and Adsorption–desorption Rates of di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) onto and from the Surface of Suspended Particles in Fresh Water. Water, air, and soil pollution190(1-4), pp.45-53.

 

Khongprom, P., Limtrakul, S. and Vatanatham, T., 2008. 3-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inlet. Chiang Mai J. Sci35, pp.131-140.

 

Leelasupakorn, H., Kaewchada, A., Traisantikul, W., Tiengtrakarnsuk, W., Limtrakul, S. and Vatanatham, T., 2008. Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cell. Chiang Mai Journal of Science35, pp.89-94.

 

Fraguío, M.S., Cassanello, M.C., Larachi, F., Limtrakul, S. and Dudukovic, M., 2007. Classifying flow regimes in three-phase fluidized beds from CARPT experiments. Chemical Engineering Science62(24), pp.7523-7529.

 

Limtrakul, S., Rotjanavijit, W. and Vatanatham, T., 2007. Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bed. Chemical Engineering Science62(1), pp.232-245.

 

Kongto, A., Limtrakul, S., Ngaowsuwan, K., Ramachandran, P.A. and Vatanatham, T., 2005. Mathematical modeling and simulation for gas–liquid reactors. Computers & chemical engineering29(11), pp.2461-2473.

 

Limtrakul, S., Rojanamatin, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2005. Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removal. Industrial & engineering chemistry research44(16), pp.6115-6122.

 

Limtrakul, S., Chen, J., Ramachandran, P.A. and Duduković, M.P., 2005. Solids motion and holdup profiles in liquid fluidized beds. Chemical Engineering Science60(7), pp.1889-1900.

 

Limtrakul, S., Boonsrirat, A. and Vatanatham, T., 2004. DEM modeling and simulation of a catalytic gas–solid fluidized bed reactor: a spouted bed as a case study. Chemical Engineering Science59(22), pp.5225-5231.

 

Limtrakul, S., Chalermwattanatai, A., Unggurawirote, K., Tsuji, Y., Kawaguchi, T. and Tanthapanichakoon, W., 2003. Discrete particle simulation of solids motion in a gas–solid fluidized bed. Chemical Engineering Science58(3), pp.915-921.

 

 National Journal

 

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, Somkiet Aunvong, "Oxygen Transfer Model in Cathode GDL of PEM Fuel Cell for Estimation of Cathode Overpotential", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 95, มกราคม 2016, หน้า 39-46.

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "การเสื่อมสภาพของสารละลายเชิงซ้อน Fe-EDTA ในปฏิกรณ์หมุนเวียนอัตโนมัต สำหรับการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ : อิทธิพลชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์", คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015.

Chanin Sraphet,  Terdthai Vatanatham,  สุนันท์ ลิ้มตระกูล, "The Experimental Study of Heat Loss through the Wall in A Downer Reactor", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 83-94.

เฉลิมพล ฟุ้งธรรมสารจตุรภัทร โพธาสุนันท์ ลิ้มตระกูลเทอดไทย วัฒนธรรม, "การทำไพโรไลซิสร่วมกับการออกซิเดชันของพลาสติกเพื่อการประหยัดพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 64, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 25-33.

ฐิติมา ทองประดิษฐ์เทอดไทย วัฒนธรรมสุนันท์ ลิ้มตระกูล, "A Study on Melt Rheology and Extrudate Swell of HDPE in a Single Screw Extruder", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 355-364.

อมราภรณ์ แก้วชะฎาสุนันท์ ลิ้มตระกูลเทอดไทย วัฒนธรรม,  Michael W. Fowler, "The Dependency of Cathode Platinum Loading on Electrical Active Area and Performance of a Pem Fuel Cell", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 287-296.

Natthawoot Bunmark, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "The Effect of Humidifier Temperature on the PEM Fuel Cell Performance ", Engineering and Tecnology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 19-26.

เทอดไทย วัฒนธรรม,  Chatchaportn Meepetchtan, นันทิยา หาญศุภลักษณ์สุนันท์ ลิ้มตระกูล, "Emulsion Copolymerization of Styrene Natural Rubber Latex: Temperature Dependency", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 31-49.

Rujjirase Kwankhao,  สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Activation of Char from Plam Oil Shell to Achivated Carbon", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 49-49.

S. Promsarn,  สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "The dispersion model for fluid catalytic cracking of heavy hydrocarbon in circulating fluidized bed downer reactor", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2005, หน้า 145-160.

 

International Conference

Pongpawee Chanlaor, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A. Ramachandran, "Discrete Element Method Coupled with Eulerian Model in a Spouted Bed for Silicon Production", The 6th TIChE International Conference 2016, 26 - 28October2016, Bangkok

Panut Bumphenkiattikul, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A. Ramachandran, "Transient Well-Mixed Flow Model for Polypropylene Production in a Fluidized Bed Reactor", The 6th TIChE International Conference 2016, 26 - 28October2016, Bangkok

Khongprom, P., Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Axial gas mixing in a high density downer reactor", 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014, 14May2014, Bangkok

Issadaporn Wongwanichkangwarn , Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A. Ramachandran, "อุทกพลศาสตร์ในเครื่องปฏิกรณ์เเบบไมโครชาเเนล สำหรับผลิตไบโอดีเซล", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

Sornsawan Teeraboonchaikul, ธีธัต วุฒิไทย, ณฐดา งามสิทธิพงศา, Papop Bannatham, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P. A. Ramachandran, "แบบจำลองอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

Chanin Ngudsuntear, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, Garry L. Rempel, Wanvimon Arayapranee, "ผลกระทบของซิลิกาเป็นสารประกอบฟิลเลอร์อิพอกไซด์ธรรมชาติในจลนพลศาสตร์ของยาง", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

N. Wimol-ath, Parinya  Khongprom, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "การจำลอง CFP เพื่อศึกษาไฮโดรไดนามิกส์ใน CFB Doener: อิทธิพลของขนาดท่อ", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

N. Wimol-ath, Parinya  Khongprom, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "การจำลองไฮโดรไดนามิกส์ของปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิด ก๊าซ-ของเหลว-ของเเข็ง:อิทธิพลของคุณสมบัติของอนุภาค", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December 2014, Chiang Mai

Chanin Ngudsuntear, Sunun Limtrakul, Adul Na Wichien, Garry L Rempel, Wanvimon Arayapranee, "Effect of Blend Ratio on Cure Characteristics, Mechanical Properties, and Aging Resistance of Silica-filled ENR/SBR Blends", The 3 TICHE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18October2013, Khon Kaen

Chompunoot Banthaothook, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, Attasak Jaree, P.A. Ramachandran, "Kinetics Transesterification of Palm Oil with Methanol", The 3 TICHE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18October2013, Khon Kaen

Parinya Khongprom, Piyanat Soontarose, Sirilux Manchadrarat, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Flow Behavior of Geldart A and Geldart C Particles in a Co-current Downflow Circulationg Fluidized Bed Reactor", The 3rd TIChE International Conference 2013, "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Enviroment", 18October2013 - 7February2014, Khon Kaen

Atiweena Krittayavathananon, Pattarachai Srimuk, Poramane Chiochan, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, มนตรี สว่างพฤกษ์, "Electrodeposition of Platinum Nanostructures on Graphene Electrodes for Uses in Fuel Cells", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 – 8 June2012, Bangkok

Kiattichai Wadaugsorn, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A.Ramachandran, "Simulation of Hydrodynamics in an Internal Loop Airlifit Reactor", TIChE International Conference 2011, 10 - 11November2011, Bangkok

P. Ratamanalaya, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P. A. Ramachandran, "Kinetics Study of Direct Dimethyl Ether Synthesis", TIChE International Conference 2011, 10 - 11November2011, Bangkok

Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Influence of operating condition on fluidized bed pyrolysis forpolypropylene cracking", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23November2010, Laos

Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Styrene-graft-Natural Rubber Copolymerization in Case of High Rubber Content and Tensile Strength", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23November2010, Laos

Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "An Optimum Design of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23November 2010, Laos

Waranyou  Tuntanatewin, Terdthai Vatanatham , Sunun Limtrakul, "Plastic Pyrolysis Combined with Partial Oxidation and Gas Recycling in a Semi-Batch Reactor", 5th International Conference on “Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control (i-CIPEC 2008), 16 - 19December 2008, Chunburee

 

National Conference

ประภัสสร วิเลปนะ, ภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "สมรรถนะการแตกตัวของพอลิพรอพิลีนในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 "ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการจัดการพลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน", 17 - 18 ตุลาคม 2557, ขอนแก่น

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Economic and Energy Analysis of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพฯ

Sirirat Janjaturaphan, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "การฟื้นสภาพสารละลายในกระบวนการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552

Olrarat Wongsirikajorn, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Direct Dimethyl Ether Synthesis from Synthesis Gas", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, " Gas-Liquid Reactor Analysis: Mixing Cell Models ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 ตุลาคม 2009 - 27 ตุลาคม 2553, กาญจนบุรี

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: พลังงานแห่งอนาคต", การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 13 ธรรมศาสตร์-มหดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ พลังงานทางเลือกของไทย: ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส , 22 ธันวาคม 2552, กรุงเทพฯ

กิตติภูมิ ตั้งวงศ์ภิมุข, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Performance of a 50 cm2 proton exchange membrane fuel cell in 100 hour usage ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18, 20 ตุลาคม 2008 - 21 กุมภาพันธ์ 2552, พัทยา ชลบุรี

อรรถพล ศรีฟ้า, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Performace of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack Fabricated with Domestic Components", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

ธีรพันธ์ สังข์ทอง, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Effect of Area Scaling up on Performance of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

จิราภรณ์ เฉลย, เทอดไทย วัฒนธรรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, "Hydrogen Production from Methane Steam Reforming", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

เทอดไทย วัฒนธรรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, เฉลิมพล ฟุ้งธรรมสาร, จตุรภัทร โพธา, นิรมล รักษาวงศ์, "การคำนวณความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดเพื่อประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เทอดไทย วัฒนธรรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, อมราภรณ์ แก้วชะฎา , "The Effect of the Cathode Platinum Loading in the Catalyst Layer on the Performance and Electrical Active Area of PEM Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ปริญญา คงพนม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "3-D Simulation of Particles and Gas Flow Behavior in a Riser with Venturi Pipe Inlet", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, หงส์ ลีลาศุภกร, "ผลต่อสมรรถนะในการขยายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, "Simulation of Hydrodynamics in a Downflow Fluidized Bed Reactor", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, กรุงเทพฯ

ชัยนุรักษ์  พุ่มอิน, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Kinetics Rate of Polypropylene Catalytic Cracking", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, กรุงเทพฯ

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, "Commercial Polystyrene Melt Behavior in Rod Capillary Die Extrusion", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2548, กรุงเทพฯ

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (SNL)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria