ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (TCS)

International Journal

Chanthasuwannasin, M., Kottititum, B. and Srinophakun, T., 2017. A Mixed Coding Scheme of a Particle Swarm Optimization and a Hybrid Genetic Algorithm with Sequential Quadratic Programming for Mixed Integer Nonlinear Programming in Common Chemical Engineering Practice. Chemical Engineering Communications, (just-accepted).

 

Junkratuek, A., Srudhiprom, J. and Srinophakun, T., 2017. Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalination. AsiaPacific Journal of Chemical Engineering.

 

Lersbamrungsuk, V. and Srinophakun, T., 2014. Design and Control of Alkali-Catalyzed Transesterification Reactors. ASEAN Journal of Chemical Engineering2, pp.22-26.

 

Boonthum, N., Mulalee, U. and Srinophakun, T., 2014. A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural model. Reliability Engineering & System Safety121, pp.152-163.

 

Mahitthimahawong, S., Chaiwattanapong, N., Paterson, T. and Srinophakun, T., Passivity-based Proportional Integral Tuning Method for a Simple Heat Exchanger Network.

 

Kottititum, B., Chakton, K. and Srinophakun, T.R., 2014. Simulation approach to biodiesel production from palm oil by conventional and reactive distillation processes. Kasetsart J, Nat Sci48(1), p.139.

 

Bouapetch, W., Tungwungwiwat, P. and Srinophakun, T., 2013. Extension of energy–utilisation diagram to power availability for exergy loss analysis. International Journal of Exergy12(3), pp.323-343.

 

Wongluang, P., Chisti, Y. and Srinophakun, T., 2013. Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactors. Journal of Chemical Technology and Biotechnology88(1), pp.55-61.

 

Chaiwattanapong, N., Sattarattanakul, P., Srinophakun, T. and Lersbamrungsuk, V., 2012. Design of a control structure for mass exchanger networks. Chemical Engineering Communications199(9), pp.1102-1124.

 

Sompech, K., Chisti, Y. and Srinophakun, T., 2012. Design of raceway ponds for producing microalgae. Biofuels3(4), pp.387-397.

 

Srinophakun, T. and Martkumchan, S., 2012. Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulation. Carbohydrate polymers88(1), pp.194-200.

 

Jeerawongsuntorn, C., Sainyamsatit, N. and Srinophakun, T., 2011. Integration of safety instrumented system with automated HAZOP analysis: An application for continuous biodiesel production. Journal of Loss Prevention in the Process Industries24(4), pp.412-419.

 

Kaewcharoensombat, U., Prommetta, K. and Srinophakun, T., 2011. Life cycle assessment of biodiesel production from jatropha. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers42(3), pp.454-462.

 

Srinophakun, T. and Phithakchokchai, B., 2011. Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluids. The Journal of Chemical Thermodynamics43(3), pp.471-478.

 

Srinophakun, T. and Boonmee, J., 2011. Preliminary study of conformation and drug release mechanism of doxorubicin-conjugated glycol chitosan, via cis-aconityl linkage, by molecular modeling. International journal of molecular sciences12(3), pp.1672-1683.

 

Thunyawart, J., Srinophakun, T. and Henwatthana, W., 2011. Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithms. Korean Journal of Chemical Engineering28(2), pp.332-341.

 

Wasanapradit, T., Mukdasanit, N., Chaiyaratana, N. and Srinophakun, T., 2011. Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithms. Korean Journal of Chemical Engineering28(1), pp.32-40.

 

Lersbamrungsuk, V. and Srinophakun, T., 2009, August. Structural controllability evaluation for heat exchanger networks. In Asian Control Conference, 2009. ASCC 2009. 7th (pp. 835-840). IEEE.

 

Sirisansaneeyakul, S., Chainoy, R., Vanichsriratana, W., Srinophakun, T. and Chisti, Y., 2009. Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cells. Journal of chemical technology and biotechnology84(8), pp.1218-1228.

 

Sanposh, P., Leenanithikul, W., Phoojaruenchanachai, S., Srinophakun, P., Srinophakun, T. and Panjapornpon, C., 2008, May. Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production process. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on (Vol. 2, pp. 613-616). IEEE.

 

Boonkhao, B., Srinophakun, T. and Sirisak, R., 2004. Controllability Studies of Chemical Processes Based on the Concept of Passivity. Kasetsart University.

 

Lersbamrungsuk, V., Srinophakun, T., Narasimhan, S. and Skogestad, S., 2008. Control structure design for optimal operation of heat exchanger networks. AIChE Journal54(1), pp.150-162.

 

Sirisansaneeyakul, S., Luangpipat, T., Vanichsriratana, W., Srinophakun, T., Chen, H.H.H. and Chisti, Y., 2007. Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1. Journal of industrial microbiology & biotechnology34(5), p.381.

 

Hirunsit, P., Huang, Z., Srinophakun, T., Charoenchaitrakool, M. and Kawi, S., 2005. Particle formation of ibuprofen–supercritical CO 2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical model. Powder Technology154(2), pp.83-94.

 

Wongrat, W., Srinophakun, T. and Srinophakun, P., 2005. Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliation. Computers & chemical engineering29(5), pp.1059-1067.

 

Prakotpol, D. and Srinophakun, T., 2004. GAPinch: genetic algorithm toolbox for water pinch technology. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification43(2), pp.203-217.

 

Srinophakun, T., Laowithayangkul, S. and Ishida, M., 2001. Simulation of power cycle with energy utilization diagram. Energy Conversion and management42(12), pp.1437-1456.

 

National Journal

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ,  Shinatiphkorn Pongpinyopap,  Worayuy Saibuatrong,  Jitti Mungkalasiria,   Ruthairat Wisansuwannakorn,  ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "Water Foortprint Assessment of Palm Oil Biodiesel Production in Southern part of Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2557, หน้า 42-46.

 

เชิดศิริ นิลผายธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณกานดิส สุดสาคร, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซิปิโตรเลียมเหลว", วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2553, หน้า 213-221.

 

อนิกูล สวนดอกไม้ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, เกียรติไกร อายุวัฒน์, "การศึกษาความรุนแรงของการระเบิดจากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2553, หน้า 117-122.

 

Kasamar Petchtabtim,  ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "Kinetic Study of Palm Olein Oil Transesterification using Strontium Oxide", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2552, หน้า 35-50.

 

นครินทร์ ไทรงามสถิต,  Jittkarhun Saksinlpudom,  ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "Study of Internal, Generic and Fuzzy Model Control by Virtual Instruments", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2552, หน้า 67-85.

 

ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ,  Suwaree Martkumchan, "Transport Mechanism of Hydronium Ion in Chitosan Membrane with Various Amounts of Water", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2552, หน้า 187-196.

 

Jirapat Boonmee, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "Study of Molecular Energy and Drug Release Mechanism of Doxorubicin Conjugated Glycol Chitosan by Semiempirical PM3 Method", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2552, หน้า 197-207.

 

อารยา ดำช่วย, เกียรติไกร อายุวัฒน์ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การประยุกต์โปรแกรมจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพสำหรับที่พักคนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2552, หน้า 25-31.

 

วราพงษ์ มงคลแท้, กานดิส สุดสาครธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2552, หน้า 47-55.

 

ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณสุภา หารหนองบัว, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, พิรวัฒน์ ทองจันทร์, "การศึกษากลไกการเกิดเป็น micelle ของGlycolchitosan กับ Doxorubicin", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2550, หน้า 47-53.

 

International Conference

Lersbamrungsuk, V., Thongchai Srinophakun, "Structural controllability evaluation for heat exchanger networks", Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009, 27August 2009

 

Peerayot Sanposh, Wasin Leenanithikul, Suthee Phoojaruenchanachai, Penjit Srinophakun, Thongchai Srinophakun, Chanin Panjapornpon, "Feedback Linearization Controller Design for Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) in Biodiesel Production Process", the 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16May2008, Krabi

 

Local Conference

ปัณณพร จงเกษมวงศ์, กานดิส สุดสาคร, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลและการระเบิดของท่อส่งก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อสร้างแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร

จันทิมา รอดคง, กานดิส สุดสาคร, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเมินความเสี่ยง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร

กานดิส สุดสาคร, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, พัลลภ วิทยาบำรุง, "การประเมินความรุนแรงการรั่วไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิง JP-8 ภายในคลังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงจุกเสม็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

Sattarattanakul, P., ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การออกแบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009

Nithi Russamee, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การจำลองกระบวนการผลิตแอมโมเนียจากก๊าซธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม ASPEN PLUS", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009

Bhumesh Hiriwattanawong, มนตรี พิรุณเกษตร, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009

Kantarod Chakton, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009

Sangduan Khurukitkamchorn, เสรี เศวตเศรนี, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009

พีระยศ แสนโภชน์, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, สุธี ผู้เจริญชนะชัย, วศิน ลีนะนิธิกุล, "การออกแบบตัวควบคุมและตัวประมาณค่าสเตตสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร

เฉลิมพล ก๋ำคนตรง, ชนินทร์ ปัญจพรผล, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การประยุกต์การจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพเพื่อประกอบการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร

จักร์กริช สังฑัต, ชนินทร์ ปัญจพรผล, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "การประยุกต์การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน: กรณีศึกษาบ้านพักคนงานโครงงานก่อสร้างขนาดกลาง", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร

ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "Random Packing of Various Particle Sizes Distinct Element Method", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี

 

ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, "Split-Range Control for Constraint Problem on Heat Exchanger Networks by Dynamics Simulator", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (TCS)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria