ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (TTV)

International Journal

Suwanvaipattana, P., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2017. Modeling of electro-organic synthesis to facilitate cleaner chemical manufacturing: Adiponitrile production. Journal of Cleaner Production142, pp.1296-1308.

 

Wadaugsorn, K., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2016. Hydrodynamic behaviors and mixing characteristics in an internal loop airlift reactor based on CFD simulation. Chemical Engineering Research and Design113, pp.125-139.

 

Bannatham, P., Teeraboonchaikul, S., Patirupanon, T., Arkardvipart, W., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2016. Kinetic Evaluation for Hydrodesulfurization via Lumped Model in a Trickle-Bed Reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research55(17), pp.4878-4886.

 

Charoenchaitrakool, M., Tungkasatan, S., Vatanatham, T. and Limtrakul, S., 2016. Cleaning of lubricant-oil-contaminated plastic using liquid carbon dioxide. Journal of Industrial and Engineering Chemistry34, pp.313-320.

 

Sirirat, T., Vatanatham, T., Hansupalak, N., Rempel, G.L. and Arayapranee, W., 2015. Kinetics and modeling of methyl methacrylate graft copolymerization in the presence of natural rubber latex. Korean Journal of Chemical Engineering32(5), pp.980-992.

 

Sirirat, T., Vatanatham, T., Hansupalak, N., Rempel, G.L. and Arayapranee, W., 2015. Kinetic study of styrene and methyl methacrylate emulsion polymerization induced by cumene hydroperoxide/tetraethylenepentamine. Journal of Polymer Research22(2), p.16.

 

Wantawee, S., Panjapornpon, C., Limtrakul, S. and Vatanatham, T., 2015. Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structure. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers52, pp.72-78.

 

Wawdee, P., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Fowler, M.W., 2015. Water transport in a PEM fuel cell with slanted channel flow field plates. International Journal of Hydrogen Energy40(9), pp.3739-3748.

 

Jaimuang, S., Vatanatham, T., Limtrakul, S. and Prapainainar, P., 2014. The Effect of Process Factors to the Kinetic Studies of Emulsion Copolymerization of Natural Rubber and Styrene (Vol. 844, pp. 361-364). Trans Tech Publications.

 

Sawangphruk, M., Krittayavathananon, A., Chinwipas, N., Srimuk, P., Vatanatham, T., Limtrakul, S. and Foord, J.S., 2013. Ultraporous Palladium Supported on GrapheneCoated Carbon Fiber Paper as a Highly Active Catalyst Electrode for the Oxidation of Methanol. Fuel Cells13(5), pp.881-888.

 

Songsing, K., Vatanatham, T. and Hansupalak, N., 2013. Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion polymerization using cumene hydroperoxide–tetraethylenepentamine as redox initiator. European Polymer Journal49(5), pp.1007-1016.

 

Khongprom, P., Aimdilokwong, A., Limtrakul, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2012. Axial gas and solids mixing in a down flow circulating fluidized bed reactor based on CFD simulation. Chemical engineering science73, pp.8-19.

 

Limtrakul, S., Kongto, A., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2010. A solution strategy for the film model for non-isothermal gas–liquid reactions. Chemical Engineering Science65(15), pp.4420-4431.

 

Bunmark, N., Limtrakul, S., Fowler, M.W., Vatanatham, T. and Gostick, J., 2010. Assisted water management in a PEMFC with a modified flow field and its effect on performance. international journal of hydrogen energy35(13), pp.6887-6896.

 

Limtrakul, S., Thanomboon, N., Vatanatham, T. and Khongprom, P., 2008. DEM modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bed. Chemical Engineering Communications195(11), pp.1328-1344.

 

Khongprom, P., Limtrakul, S. and Vatanatham, T., 2008. 3-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inlet. Chiang Mai J. Sci35, pp.131-140.

 

Leelasupakorn, H., Kaewchada, A., Traisantikul, W., Tiengtrakarnsuk, W., Limtrakul, S. and Vatanatham, T., 2008. Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cell. Chiang Mai Journal of Science35, pp.89-94.

 

Limtrakul, S., Rotjanavijit, W. and Vatanatham, T., 2007. Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bed. Chemical Engineering Science62(1), pp.232-245.

 

Limtrakul, S., Rojanamatin, S., Vatanatham, T. and Ramachandran, P.A., 2005. Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removal. Industrial & engineering chemistry research44(16), pp.6115-6122.

 

Limtrakul, S., Boonsrirat, A. and Vatanatham, T., 2004. DEM modeling and simulation of a catalytic gas–solid fluidized bed reactor: a spouted bed as a case study. Chemical Engineering Science59(22), pp.5225-5231.

 

Barton, P. and Vatanatham, T., 1976. Kinetics of limestone neutralization of acid waters. Environmental science & technology10(3), pp.262-266.

 

Vatanatham, T. and Forsyth, T.H., 1979. Scaleup factors of tubular emulsion polymerization reactors. Polymer Engineering & Science19(7), pp.482-487.

 

Barton, P. and Vatanatham, T., 1976. Kinetics of limestone neutralization of acid waters. Environmental science & technology10(3), pp.262-266.

 

Barton, P. and Vatanatham, T., 1976. Kinetics of limestone neutralization of acid waters. Environmental science & technology10(3), pp.262-266.

 

Thai Journal

C. Sraphet, T. Vatanatham, and S. Limtrakul, “The Experimental Study of Heat Loss through the Wall in A Downer Reactor,” Journal of Research in Engineering & Technology, vol. 7, no. 4, pp. 83–94, Dec. 2010.

 

ปริญญา คงพรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, and เทอดไทย วัฒนธรรม, “Modeling and Simulation of Hydrodynamics, and Heat and Mass Transfer in a Down-Flow Circulating Fluidized Bed Reactor,” Chiang Mai Journal of Science, vol. 35, no. 1, pp. 131–140., 2008.

 

International Conference

Pongpawee Chanlaor, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A. Ramachandran, "Discrete Element Method Coupled with Eulerian Model in a Spouted Bed for Silicon Production", The 6th TIChE International Conference 2016, 26 - 28October2016, Bangkok

Panut Bumphenkiattikul, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A. Ramachandran, "Transient Well-Mixed Flow Model for Polypropylene Production in a Fluidized Bed Reactor", The 6th TIChE International Conference 2016, 26 - 28October2016, Bangkok

Khongprom, P., Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Axial gas mixing in a high density downer reactor", 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014, 14May2014, Bangkok

Issadaporn Wongwanichkangwarn, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P.A. Ramachandran, "อุทกพลศาสตร์ในเครื่องปฏิกรณ์เเบบไมโครชาเเนล สำหรับผลิตไบโอดีเซล", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

Sornsawan Teeraboonchaikul, ธีธัต วุฒิไทย, ณฐดา งามสิทธิพงศา, Papop Bannatham, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P. A. Ramachandran, "แบบจำลองอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

Chanin Ngudsuntear, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, Garry L. Rempel, Wanvimon Arayapranee, "ผลกระทบของซิลิกาเป็นสารประกอบฟิลเลอร์อิพอกไซด์ธรรมชาติในจลนพลศาสตร์ของยาง", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

N. Wimol-ath, Parinya  Khongprom, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "การจำลอง CFP เพื่อศึกษาไฮโดรไดนามิกส์ใน CFB Doener: อิทธิพลของขนาดท่อ", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

N. Wimol-ath, Parinya  Khongprom, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "การจำลองไฮโดรไดนามิกส์ของปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิด ก๊าซ-ของเหลว-ของเเข็ง:อิทธิพลของคุณสมบัติของอนุภาค", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living", 18 - 19December2014, Chiang Mai

Chompunoot Banthaothook, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, Attasak Jaree,P.A. Ramachandran, "Kinetics Transesterification of Palm Oil with Methanol", The 3 TICHE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18October2013, Khon Kaen

Atiweena Krittayavathananon, Pattarachai Srimuk, Poramane Chiochan, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, มนตรี สว่างพฤกษ์, "Electrodeposition of Platinum Nanostructures on Graphene Electrodes for Uses in Fuel Cells", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8June2012, Bangkok

P. Ratamanalaya, Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, P. A. Ramachandran, "Kinetics Study of Direct Dimethyl Ether Synthesis", TIChE International Conference 2011, 10 - 11November2011, Bangkok

Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Influence of operating condition on fluidized bed pyrolysis forpolypropylene cracking", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23November2010, Laos

Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "Styrene-graft-Natural Rubber Copolymerization in Case of High Rubber Content and Tensile Strength", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23November2010, Laos

Sunun Limtrakul, Terdthai Vatanatham, "An Optimum Design of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23November2010, Laos

Ladawan songtipya, เรืองรอง ทองตัน, Terdthai Vatanatham, Tarinee Nampitch, "Radiation grafting of styrene onto natural rubber latex for a use as a food packaging material", 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12June2008, Bangkok

Waranyou  Tuntanatewin, Terdthai Vatanatham, Sunun Limtrakul, "Plastic Pyrolysis Combined with Partial Oxidation and Gas Recycling in a Semi-Batch Reactor", 5th International Conference on “Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control (i-CIPEC 2008), 16 - 19December2008, Chonburee

 

Thai Conference

ประภัสสร วิเลปนะ, ภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "สมรรถนะการแตกตัวของพอลิพรอพิลีนในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 "ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการจัดการพลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน", 17 - 18 ตุลาคม 2556, ขอนแก่น

Tanita Sirirat, W. Arayapranee, G.L. Rempel, เทอดไทย วัฒนธรรม, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, "Absolute Propagation Rate Constant for Methyl Methacrylate Polymerization Induced by Cumene hydroperoxide/Tetraethylenepentamine", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 , 25 - 26 ตุลาคม 2555, ปากช่อง นครราชสีมา

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Economic and Energy Analysis of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร

Sirirat Janjaturaphan, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "การฟื้นสภาพสารละลายในกระบวนการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552

Olrarat Wongsirikajorn, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Direct Dimethyl Ether Synthesis from Synthesis Gas", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, " Gas-Liquid Reactor Analysis: Mixing Cell Models ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 ตุลาคม 2009 - 27 ตุลาคม 2553, กาญจนบุรี

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: พลังงานแห่งอนาคต", การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 13 ธรรมศาสตร์-มหดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ พลังงานทางเลือกของไทย: ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส , 22 ธันวาคม 2552, กรุงเทพมหานคร

กิตติภูมิ ตั้งวงศ์ภิมุข, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Performance of a 50 cm2 proton exchange membrane fuel cell in 100 hour usage ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18, 20 ตุลาคม 2008 - 21 กุมภาพันธ์ 2552, พัทยา ชลบุรี

อรรถพล ศรีฟ้า, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Performace of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack Fabricated with Domestic Components", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

ธีรพันธ์ สังข์ทอง, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Effect of Area Scaling up on Performance of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

จิราภรณ์ เฉลย, เทอดไทย วัฒนธรรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, "Hydrogen Production from Methane Steam Reforming", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2551, พัทยา ชลบุรี

เทอดไทย วัฒนธรรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, ฉลิมพล ฟุ้งธรรมสาร, จตุรภัทร โพธา, นิรมล รักษาวงศ์, "การคำนวณความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดเพื่อประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่

เทอดไทย วัฒนธรรม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, อมราภรณ์ แก้วชะฎา , "The Effect of the Cathode Platinum Loading in the Catalyst Layer on the Performance and Electrical Active Area of PEM Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่

ปริญญา คงพนม, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "3-D Simulation of Particles and Gas Flow Behavior in a Riser with Venturi Pipe Inlet", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เชียงใหม่

สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, หงส์ ลีลาศุภกร, "ผลต่อสมรรถนะในการขยายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2550, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Chainurak Pum-in, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม, "Kinetics Rate of Polypropylene Catalytic Cracking", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2558, กรุงเทพฯ

เทอดไทย วัฒนธรรม, "Simulation of Hydrodynamics in a Downflow Fluidized Bed Reactor", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2558

 

เทอดไทย วัฒนธรรม, "Commercial Polystyrene Melt Behavior in Rod Capillary Die Extrusion", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2558

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (TTV)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria