ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (MNC)

International Journal

 

Kotbantao, G. and Charoenchaitrakool, M., 2017. Processing of ketoconazole–4-aminobenzoic acid cocrystals using dense CO 2 as an antisolvent. Journal of CO2 Utilization17, pp.213-219.

 

Dittanet, P., Phothipanyakun, S. and Charoenchaitrakool, M., 2016. Co-precipitation of mefenamic acid− polyvinylpyrrolidone K30 composites using Gas Anti-Solvent. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers63, pp.17-24.

 

Charoenchaitrakool, M., Tungkasatan, S., Vatanatham, T. and Limtrakul, S., 2016. Cleaning of lubricant-oil-contaminated plastic using liquid carbon dioxide. Journal of Industrial and Engineering Chemistry34, pp.313-320.

 

Imchalee, R. and Charoenchaitrakool, M., 2015. Gas anti-solvent processing of a new sulfamethoxazole− l-malic acid cocrystal. Journal of Industrial and Engineering Chemistry25, pp.12-15.

 

Phothipanyakun, S., Suttikornchai, S. and Charoenchaitrakool, M., 2013. Dissolution rate enhancement of sulfamethoxazole using the gas anti-solvent (GAS) process. Powder technology250, pp.84-90.

 

Niamnuy, C., Charoenchaitrakool, M., Mayachiew, P. and Devahastin, S., 2013. Bioactive compounds and bioactivities of Centella asiatica (L.) Urban prepared by different drying methods and conditions. Drying technology31(16), pp.2007-2015.

 

Charoenchaitrakool, M., Suttikornchai, S. and Songjitsomboon, T., 2013. Co-precipitation of Mefenamic Acid and Polyethylene Glycol 4000 Using the Gas Anti-Solvent (GAS) Process. Chiang Mai J. Sci40, p.440.

 

Charoenchaitrakool, M. and Thienmethangkoon, J., 2011. Statistical optimization for biodiesel production from waste frying oil through two-step catalyzed process. Fuel Processing Technology92(1), pp.112-118.

 

Charoenchaitrakool, M. and Thienmethangkoon, J., 2011. Statistical optimization for biodiesel production from waste frying oil through two-step catalyzed process. Fuel Processing Technology92(1), pp.112-118.

 

Charoenchaitrakool, M., Trisilanun, W. and Srinopakhun, P., 2010. Application of gas anti-solvent process to the recovery of andrographolide from Andrographis paniculatanees. Korean Journal of Chemical Engineering27(3), pp.950-954.

 

Charoenchaitrakool, M., Polchiangdee, C. and Srinophakun, P., 2009. Production of theophylline and polyethylene glycol 4000 composites using Gas Anti-Solvent (GAS) process. Materials Letters63(1), pp.136-138.

 

Hirunsit, P., Huang, Z., Srinophakun, T., Charoenchaitrakool, M. and Kawi, S., 2005. Particle formation of ibuprofen–supercritical CO 2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical model. Powder Technology154(2), pp.83-94.

 

Foster, N.R., Dehghani, F., Charoenchaitrakool, K.M. and Warwick, B., 2003. Application of dense gas techniques for the production of fine particles. The AAPS Journal5(2), pp.32-38.

 

Foster, N.R., Dehghani, F., Charoenchaitrakool, K.M. and Warwick, B., 2003. Application of dense gas techniques for the production of fine particles. The AAPS Journal5(2), pp.32-38.

 

Charoenchaitrakool, M., Dehghani, F. and Foster, N.R., 2002. Utilization of supercritical carbon dioxide for complex formation of ibuprofen and methyl-β-cyclodextrin. International journal of pharmaceutics239(1), pp.103-112.

 

Charoenchaitrakool, M., Dehghani, F., Foster, N.R. and Chan, H.K., 2000. Micronization by rapid expansion of supercritical solutions to enhance the dissolution rates of poorly water-soluble pharmaceuticals. Industrial & engineering chemistry research39(12), pp.4794-4802.

 

  National Journal

 

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, มานพ เจริญไชยตระกูล, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, "การผลิตไบโอดีเซลจากนำ้มันสบู่ดำโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิชาการของศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008

มานพ เจริญไชยตระกูล, สุวภัทร์ อภัยสุวรรณ, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 63, ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008, หน้า 12-25

จริญญา ตรีวิเชียร, เอกรัตน์ ภูริมาภรณ์, ธีรศักดิ์ ไพโรจน์พิริยะกุล, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 44-53

เกศินี ศรีสุระ, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดดอกทานตะวันด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต ", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2549 หน้า 51-57 , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 51-57

มานพ เจริญไชยตระกูล, "การสกัดเบต้า-แคโรทีนด้วยตัวทำละลายที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 53, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2004, หน้า 85-91

มานพ เจริญไชยตระกูล, "Production of Polymer-Pharmaceutical Composite Particles Using Dense Gas Process", วิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม - กรกฎาคม 2004, หน้า 87-97

 

International Conference

Manop Charoenchaitrakool, Pornprapa Saithongsuk, "Development of Nano-nickel Catalyst by Using Supercritical CO2 for Methane Cracking.", 3rd International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE'17), 9 June 2017, Italy

Chanidapa Danyuthapolchai , Manop Charoenchaitrakool, "The Solubility of Lubricating Oil in Supercritical Carbon Dioxide and Plastics Cleaning", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 May 2012, Khon Kaen

Manop Charoenchaitrakool, Titima  Thongpradid, "Precipitation of mefenamic acid and composite mefenamic acid?polyethylene glycol particles by the Gas Anti-Solvent Process", International Conference on Process Intensification for Sustainable Chemical Industries (ICPI 2011) , 26 - 29 June 2011, China

Manop Charoenchaitrakool, Teerayut  Thamvijit, "Statistical Optimization for Biodiesel Production from Jatropha Curcas Oil Using Two-step Catalyzed Process.", 19th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING CHISA 2010, 28 August - 1 Semtember 2010, Czech

 

National Conference

กุลนารี โคตรบรรเทา, มีน พันธ์พิมพ์ , ศิวภัช เดชสิริ, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การผลิตอนุภาคโคคริสตอลเพื่อเพิ่มอัตราการละลายของยาคีโตโคนาโซลด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "Creating Green Society through Green Process Engineering" , 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี

อรกนิษฐ์ จันทร์เทศ, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สาคัญจากสารสกัดบัวบกด้วยเทคนิค Gas Anti-Solvent", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร

รวินท์ อิ่มชาลี, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การผลิตอนุภาคโคคริสตอลระหว่างยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลกับกรดมาลิกด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร

พรประภา สายทองสุก, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานาโนนิกเกิล โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตที่มี เอทานอลเป็นตัวทาละลายร่วม สาหรับการเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร

ศศิวิมล โพธิปัญญากุล, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การตกตะกอนร่วมเพื่อผลิตอนุภาคคอมพอสิตระหว่างยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลและ Polyvinylpyrrolidone K30 ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร

วราภรณ์ กิตติพันธ์วรกุล, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การสกัดสารออกฤทธิ์สาคัญจากบัวบกโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตที่มีตัวทาละลายร่วม", Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference, 17 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร

มัญชุตา เปาะทองคำ, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การแทรกตัวยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลในไคโตซานที่มีรูพรุนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 25 - 26 ตุลาคม 2555, นครราชสีมา

ศิวพร สุทธิกรชัย, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การลดขนาดอนุภาคยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลด้วยกระบวนการ Gas Anti–Solvent (GAS)", การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2554, หาดใหญ่ สงขลา

มานพ เจริญไชยตระกูล, ฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์, "การตกผลึกอนุภาคยามีเฟนนามิกแอซิดด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กรุงเทพมหานคร

จุฑาเกศ เทียนเมธางกูร, มานพ เจริญไชยตระกูล, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ผ่านการใช้ทอดแล้วโดยกระบวนการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28 - 29 มกราคม 2551, ขอนแก่น

ธีรยุทธ์ ธรรมวิจิตร, มานพ เจริญไชยตระกูล, "ผลของตัวแปรที่มีต่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน ", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28 - 29 มกราคม 2551, ขอนแก่น

2008       exโชติช่วง พลเชียงดี, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การลดขนาดอนุภาค Theophylline ด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต ", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ราชอาณาจักรไทย

2007       exจริญญา ตรีวิเชียร, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร , 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

2006       exสุวภัทร์ อภัยสุวรรณ, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น , 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

2005       inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005

2005       inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การสกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิค Gas Anti-solvent (GAS)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (MNC)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria