ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

List of Publications (PSK)

Recent Publications (2002-2017)

I. International Journals (37 papers)

 

Dittanet, P., Pearson, R.A. and Kongkachuichay, P., 2017. Thermo-mechanical behaviors and moisture absorption of silica nanoparticle reinforcement in epoxy resins. International Journal of Adhesion and Adhesives78, pp.74-82.

 

Sujjavanicha, S., Wongtanasarasinb, C. and Kongkachuichay, P., 2016. Effect of Synthetic and Natural Zeolite on ASR Expansion. ENGINEERING JOURNAL21(2).

 

Leelachai, K., Kongkachuichay, P. and Dittanet, P., 2017. Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubber. Journal of Polymer Research24(3), p.41.

 

Chareonpanich, M., Kongkachuichay, P., Donphai, W., Mungcharoen, T. and Huisingh, D., 2017. Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia–Pacific region. Journal of Cleaner Production142, pp.1131-1137.

 

Siriworarat, K., Deerattrakul, V., Dittanet, P. and Kongkachuichay, P., 2017. Production of methanol from carbon dioxide using palladium-copper-zinc loaded on MCM-41: Comparison of catalysts synthesized from flame spray pyrolysis and sol-gel method using silica source from rice husk ash. Journal of Cleaner Production142, pp.1234-1243.

 

Charoen, K., Prapainainar, C., Sureeyatanapas, P., Suwannaphisit, T., Wongamornpitak, K., Kongkachuichay, P., Holmes, S.M. and Prapainainar, P., 2017. Application of response surface methodology to optimize direct alcohol fuel cell power density for greener energy production. Journal of Cleaner Production142, pp.1309-1320.

 

Poungsombate, A., Imyen, T., Dittanet, P., Embley, B. and Kongkachuichay, P., 2017. Direct synthesis of dimethyl carbonate from CO 2 and methanol by supported bimetallic Cu–Ni/ZIF-8 MOF catalysts. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

 

Imyen, T., Yigit, N., Dittanet, P., Barrabés, N., Föttinger, K., Rupprechter, G. and Kongkachuichay, P., 2016. Characterization of Cu–Zn/Core–Shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn Promoter. Industrial & Engineering Chemistry Research55(51), pp.13050-13061.

 

Pettong, T., Iamprasertkun, P., Krittayavathananon, A., Sukha, P., Sirisinudomkit, P., Seubsai, A., Chareonpanich, M., Kongkachuichay, P., Limtrakul, J. and Sawangphruk, M., 2016. High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide Aerogel. ACS applied materials & interfaces8(49), pp.34045-34053.

 

Chamnankid, B., Föttinger, K., Rupprechter, G. and Kongkachuichay, P., 2016. Ni–CeO2–ZrO2 Catalysts for Water Gas Shift Reaction: Effect of CeO2 Contents and Reduction Temperature. Journal of Nanoscience and Nanotechnology16(12), pp.12904-12909.

 

Deerattrakul, V., Dittanet, P., Sawangphruk, M. and Kongkachuichay, P., 2016. CO 2 hydrogenation to methanol using Cu-Zn catalyst supported on reduced graphene oxide nanosheets. Journal of CO2 Utilization16, pp.104-113.

 

Prapainainar, P., Du, Z., Kongkachuichay, P., Holmes, S.M. and Prapainainar, C., 2017. Mordenite/Nafion and analcime/Nafion composite membranes prepared by spray method for improved direct methanol fuel cell performance. Applied Surface Science.

 

Prapainainar, C., Kanjanapaisit, S., Kongkachuichay, P., Holmes, S.M. and Prapainainar, P., 2016. Surface modification of mordenite in Nafion composite membrane for direct ethanol fuel cell and its characterizations: Effect of types of silane coupling agent. Journal of Environmental Chemical Engineering4(3), pp.2637-2646.

 

Namkhang, P. and Kongkachuichay, P., 2015. Synthesis of Copper-Based Nanostructured Catalysts on SiO2–Al2O3, SiO2–TiO2, and SiO2–ZrO2 Supports for NO Reduction. Journal of nanoscience and nanotechnology15(7), pp.5410-5417.

 

Intana, T., Föttinger, K., Rupprechter, G. and Kongkachuichay, P., 2015. Physicochemical properties of Cu loaded onto core–shell Al-MCM-41: effect of loading methods. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects467, pp.157-165.

 

Siwawut, J., Namkhang, P. and Kongkachuichay, P., 2015. CoMetal Catalysts on SiO2TiO2 for Methanol Production from CO2–Effect of Preparation Methods. Chemical Engineering & Technology38(12), pp.2153-2160.

 

Pimprom, S., Sriboonkham, K., Dittanet, P., Föttinger, K., Rupprechter, G. and Kongkachuichay, P., 2015. Synthesis of copper–nickel/SBA-15 from rice husk ash catalyst for dimethyl carbonate production from methanol and carbon dioxide. Journal of Industrial and Engineering Chemistry31, pp.156-166.

 

Prapainainar, P., Theampetch, A., Kongkachuichay, P., Laosiripojana, N., Holmes, S.M. and Prapainainar, C., 2015. Effect of solution casting temperature on properties of nafion composite membrane with surface modified mordenite for direct methanol fuel cell. Surface and Coatings Technology271, pp.63-73.

 

Chamnankid, B., Föttinger, K., Rupprechter, G. and Kongkachuichay, P., 2014. Cu/NiLoaded CeO2ZrO2 Catalyst for the WaterGas Shift Reaction: Effects of Loaded Metals and CeO2 Addition. Chemical Engineering & Technology37(12), pp.2129-2134.

 

Namkhang, P., An, W.J., Wang, W.N., Rane, K.S., Kongkachuichay, P. and Biswas, P., 2013. Low Temperature Synthesis of N-Doped TiO2 Nanocatalysts for Photodegradation of Methyl Orange. Journal of nanoscience and nanotechnology13(3), pp.2376-2381.

 

Jaroonvechatam, N., Sansuksom, P., Worathanakul, P. and Kongkachuichay, P., 2013. SUZ-4 Zeolite Synthesis Derived from Rice Husk Ash. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE40(1), pp.109-116.

 

Chamnankid, B., Samanpratan, R. and Kongkachuichay, P., 2012. Effect of Core–Shell Structure and Chitosan Addition on Catalytic Activities of Copper-Containing Silica–Aluminosilicate Composites in deNO x Reaction by H2. Journal of nanoscience and nanotechnology12(12), pp.9325-9332.

 

Turapan, S., Kongkachuichay, P. and Worathanakul, P., 2012. Synthesis and Characterization of Fe/SUZ-4 Zeolite. Procedia Engineering32, pp.191-197.

 

Chamnankid, B., Witoon, T., Kongkachuichay, P. and Chareonpanich, M., 2011. One-pot synthesis of core–shell silica–aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan addition. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects380(1), pp.319-326.

 

Worathanakul, P., Trisuwan, D., Phatruk, A. and Kongkachuichay, P., 2011. Effect of sol–gel synthesis parameters and Cu loading on the physicochemical properties of a new SUZ-4 zeolite. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects377(1), pp.187-194.

 

Intaraprasit, N. and Kongkachuichay, P., 2011. Preparation and properties of sulfonated poly (ether ether ketone)/Analcime composite membrane for a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers42(1), pp.190-195.

 

Kongkachuichay, P., Shitangkoon, A. and Hirunkitmonkon, S., 2010. Thermodynamics study of natural indigo adsorption on silk yarn. Chiang Mai Journal of Science37(2), pp.363-367.

 

Kongkachuichay, P. and Pimprom, S., 2010. Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite composite membranes for polymer electrolyte membrane fuel cells. Chemical Engineering Research and Design88(4), pp.496-500.

 

Luepong, K., Koombhongse, P. and Kongkachuichay, P., 2010. Ceria fibers via electrospinning process: The effect of co-solvent. Chiang Mai J. Sci37(1), pp.85-91.

 

Worathanakul, P., Jiang, J., Biswas, P. and Kongkachuichay, P., 2008. Quench-ring assisted flame synthesis of SiO2-TiO2 nanostructured composite. Journal of nanoscience and nanotechnology8(12), pp.6253-6259.

 

Worathanakul, P., Kongkachuichay, P., Noel, J.D., Suriyawong, A., Giammar, D.E. and Biswas, P., 2008. Evaluation of nanostructured sorbents in differential bed reactors for elemental mercury capture. Environmental Engineering Science25(7), pp.1061-1070.

 

Kongkachuichay, P. and Lohsoontorn, P., 2006. Phase diagram of zeolite synthesized from perlite and rice husk ash. Science asia32(1), pp.1-15.

 

Chareonpanich, M., Namto, T., Kongkachuichay, P. and Limtrakul, J., 2004. Synthesis of ZSM-5 zeolite from lignite fly ash and rice husk ash. Fuel processing technology85(15), pp.1623-1634.

 

Kongkachuichay, P., Shitangkoon, A. and Chinwongamorn, N., 2002. Thermodynamics of adsorption of laccaic acid on silk. Dyes and pigments53(2), pp.179-185.

 

Gadalla, A., Elmasry, M. and Kongkachuichay, P., 1992. High temperature reactions within SiC–Al 2 O 3 composites. Journal of materials research7(9), pp.2585-2592.

 

Gadalla, A.M. and Kongkachuichay, P., 1991. Compatible phases of the Y2O3–CuO–Cu2O system in air. Journal of Materials Research6(3), pp.450-454.

 

 

II. National Journals

Pakkarada Sansuksom and Paisan Kongkachuichay, Synthesis of SUZ-4 Zeolite Membrane Derived from Rice Husk Ash: Study of Physical Properties, KKU Engineering Journal 37(4) Oct – Dec 2010.

 

Umnart Khamlar and Paisan Kongkachuichay, “Transesterification of Jatropha Oil Using K2O/Faujasite Catalyst,” SWU Sci. J, 24(1) (2008) 142-152.

 

Suwicha Boonsomchua and Paisan Kongkachuichay, “Aromatics Production from Propane Using ZSM-5 Zeolite Catalyst,” KKU Engineering Journal 31(1) Jan – Mar 2004.

 

Nirut Wanichakit and Paisan Kongkachuichay, “Synthesis of ZSM-5 Zeolite from China Clay,” Engineering Journal Kasetsart 50 Aug – Nov 2003.

 

Kessinee Omdoung and Paisan Kongkachuichay, “Synthesis of ZSM-5 Zeolite from Perlite,” Engineering Journal Kasetsart47 Aug – Nov 2002.

 

Manee Sumran and Paisan Kongkachuichay, “Synthesis of Silica from Rice Husk by One-step Combustion, Fluidized Bed Combustion, and Alkaline Extraction,” KKU Engineering Journal 29(4) Oct. – Dec., 2002.

 

Wittayanipon Jitnaki and Paisan Kongkachuichay, “Synthesis of Nickel Catalytic Membrane for Oxidation of Liquid Petroleum Gas (LPG),” Engineering Journal Kasetsart47 Aug – Nov, 2002.

 

Pakorn Aumyoo and Paisan Kongkachuichay, Synthesis of Alumina Membrane by Sol-Gel Process, Engineering Journal Kasetsart47 Aug – Nov, 2002.

 

 

 

III. International Conferences (9 papers)

Busaya Chamnankid, Karin Föttinger, Günther Rupprechter, Paisan Kongkachuichay, Ni/CeO2/ZrO2 Catalysts for Water Gas Shift Reaction: Effect of CeO2 Contents and Reduction Temperature, The 5th International Conference on Advanced Nano Materials (ANM 2014), Aveiro, Portugal, 2-4 July 2014.

 

Paisan Kongkachuichay and B. Chamnankid, Effect of Core-Shell Structure and Chitosan Addition on Catalytic Activities of Silica-Aluminosilicate Nanocomposites in Reduction of NOx,The 6th International Conference on Surfaces, Coatings and Nano-structured Materials, Krakow, Poland, 17-20 October 2011.

 

B. Chamnankid, M. Chareonpanich and P. Kongkachuichay, Synthesis of Mesoporous Silica‐Aluminosilicate Composites Using CTAB‐Chitosan as Templates, The 6th Asian Aerosol Conference, Bangkok , 24-27 November. 2009.

 

Paisan Kongkachuichay and Siraprapa Pimprom, Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite Composite Membranes for High Temperature Operation of PEMFC, Proceedings of TheInternational Conference on Chemical Engineering (ICCE'08) part of the World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008), San Francisco, USA, 22-24 October 2008

 

P. Worathanakul and P. Kongkachuichay, New SUZ-4 Zeolite Membrane from Sol-Gel Technique, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 30, July 2008, ISBN 1307-6884.

 

Patcharin Worathanakul, Paisan Kongkachuichay, Jingkun Jiang, Pratim Biswas, Synthesis of nanostructured aluminosilicates by flame aerosol routes for environmental applications, The 233rd ACS National Meeting, Chicago, IL, USA., March 25-29, 2007.

 

C. Sookman, W. Tanakulrungsank, and P. Kongkachuichay, “The Influence of Base Type on the Characterization of a Nickel Oxide Catalyst Formed by a Sol-Gel Technique,” Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Mechanical & Materials Engineering (ICRAMME 2005), 30-31 May 2005, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

C. Sookman, P. Kongkachuichay, and W. Tanakulrungsank, “The Effect of Calcined Temperature on the Property of a Nickel Oxide Catalyst Synthesized by  Sol-Gel Method,” Proceedings of the 3rd EMSES International Symposium on Eco-Energy and Material Science and Engineering, April 6-9, 2005, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, THAILAND.

 

 

9. Pattaraporn Lohsoontorn and Paisan Kongkachuichay, “Phase Diagram of Zeolites Synthesized from Perlite and Rice Husk Ash,” Proceedings in the 9th APCChE Congress and CHEMECA 2002, Sep 29- Oct 3, 2002, Christchurch, New Zealand.

 

IV. National Conferences (16 papers)

สุดาวดี บุญโสภา, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์มอร์ดิไนต์สำหรับการผลิตคิวมีนจากปฏิกิริยาแอลคิเลชันของเบนซีนด้วยโพรพิลีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพฯ

เขมมาชาติ ศรีบุญขำ, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-นิกเกิล บนตัวรองรับ SBA-15 จากเถ้าแกลบ เพื่อใช้ในการผลิตไดเมทิลคาร์บอเนต จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมทานอล", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 28 มีนาคม 2014, ขอนแก่น

จิตวัต ศิวาวุธ, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "ผลของปริมาณ อัตราส่วน และลำดับการจุ่มชุบของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะร่วม (ทองแดงสังกะสี และอะลูมิเนียม) บนตัวรองรับซิลิกาไททาเนียสำหรับการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2014: 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล , 29 สิงหาคม 2014, นนทบุรี

กฤตธี สถาพรเกษมสุข, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "SYNTHESIS OF TiO2 FROM WASTE TiCl4", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 13 ตุลาคม 2011, กรุงเทพฯ

สุทธิพงษ์ เลิศอุไรวงศ์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต ? SUZ-4 จากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในการกำจัดก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร

อัมรินทร์ เพ็ชรรักษ์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 จากเถ้าแกลบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี

ไพศาล คงคาฉุยฉาย, นิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, "การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้โพแทสเซียมไนเตรตบนอลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร

Nuannid Intaraprasit, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "Preparation and Properties of Sulfonated Poly (ether ether ketone)/Analcime Composite Membrane for a Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)", The 18th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี

ดั่งฤทัย รัตนสุวรรณ์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การสังเคราะห์ผงไหมขนาดนาโนเมตรจากรังไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซิส", The 18th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี

ดนัย กลิ่นผกา, ผึ่งผาย พรรณวดี, สุกุล นุดสมบัติ, วิเชษฐ คำเสียง, เมตตา เจริญพานิช, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การทดสอบการผสมในเครื่องผสมแบบเจ็ตในท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, กรุงเทพฯ

ภัทรณัฏฐ์ อินทรวิรัตน์, ผึ่งผาย พรรณวดี, เมตตา เจริญพานิช, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, วัชรียา อภัยจิตต์, "ไอโซเทอร์มการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี

จีระวัฒน์ พันธนิตย์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 จากเถ้าแกลบ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพฯ

กาญจนา ลือพงษ์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์, "การเตรียมเส้นใยซีเรียมออกไซด์ด้วยเทคนิคการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตย์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่

พัชรินทร์ วรธนกุล, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, Jingkun Jiang, Pratim Biswas, "One Step Synthesis of Nanostructured SiO2-TiO2 by Flame Aerosol Route", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่

วันกวี กล้วยไม้, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การผลิตผงไหมขนาดต่ำกว่าไมครอนจากรังไหมและเศษ เส้นไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซีส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 , 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพฯ

ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "Zeolite Composite Membrane Using as Proton Exchange Membrane in Fuel Cell", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 ตุลาคม 2005 - 28 ตุลาคม 2006, พัทยา ชลบุรี

ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากไดอะตอมไมต์", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี

 

ไพศาล คงคาฉุยฉาย, "Synthesis of Nation/Zeolite Composite Membrane Using as Proton Exchang Membrane in Fuel Cell", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี 

our partner

You are here: Home OUR TEAM FACULTY Uncategorised List of Publications (PSK)

Live Support

Available Monday - Friday, 8.30 AM - 16.30 PM EST

Connect with us

International Linkages

1

Oregon State University, University of Connecticut, Washington University

USA
2

University of Alberta, University of Waterloo

Canada
3

Mie University, Osaka University, Tohoku University

Japan
4

University of Queenland

Australia
5

Massey University

New Zealand
6

Teesside University

UK
7

Vienna University of Technology

Austria