Mrs. Patcharee SERTJERM
Mrs. Patcharee SERTJERMนางพัชรี เสริฐเจิม (ออย์ล) งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
Tel. (662) 7970999 ext. 1204
Ms. Supattra THONGSOOK
Ms. Supattra THONGSOOKน.ส.สุพัตรา ทองสุข (หนิง) งานการเงินและบัญชี
Tel. (662) 7970999 ext. 1203
Mrs. Saowaluck LERTSATAKIT
Mrs. Saowaluck LERTSATAKITนางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ (ลักษณ์) งานบัณฑิตศึกษา
Tel. (662) 7970999 ext. 1202
Mr. Kosum KHOOMPACH
Mr. Kosum KHOOMPACH นายโกสุม ขุมเพ็ชร์ (เหน่ง) งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
Tel. (662) 7970999 ext. 1203
Ms. Nisarat AUNSANEE
Ms. Nisarat AUNSANEE น.ส.นิศารัตน์ อุ่นเสนีย์ (หยก) งานแผนและประกันคุณภาพ
Tel. (662) 7970999 ext. 1202
Mrs. Supee PUKDEERAK
Mrs. Supee PUKDEERAK(นางสุภี ภักดีรักษ์)
Tel. (662) 7970999 ext. 1203
Mrs. Wichuda KOHTARSA
Mrs. Wichuda KOHTARSAนางวิชุดา โคตรอาษา (บี) งานพัสดุ
Tel. (662) 7970999 ext. 1202
Mr. Peerayut TANGKWA
Mr. Peerayut TANGKWAนายพีรยุทธ แตงกวา (แอร์) งานบริหารการศึกษา
Tel. (662) 7970999 ext. 1203
Mrs. Supannee CHAINARIN
Mrs. Supannee CHAINARIN(นางสาวสุพรรณี ชัยณรินทร์)
Tel. (662) 7970999 ext. 1203