เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หัวข้อวิจัยที่เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

หัวข้อวิจัยที่เปิดรับนิสิตใหม่รดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนการศึกษา

 • ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มก.
 1. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 2. ทุนผู้ช่วยสอน
 • ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

      1.ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (งบศ.)

     2.ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา (งบว.)

     2.1 ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 

   2.2.ทุนวิจัยระดับปริญญาโท 

  2.3.ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

  2.4 ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์ม/คำร้อง

 1. คำปฏิญาณผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (TA)
 2. ขอเชิญเป็นผู้แทนบัณฑิตในการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบสัมภาษณ์/แบบปากเปล่าขั้นสุดท้าย) 
 3. ขอแต่งตั้งกรรมการสอบและการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบข้อเขียน) ป.เอก
 4. ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือวิจัย
 5. แบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ภาคฯ
 6. แบบฟอร์มคืนอุปกรณ์ภาควิชา
 7. แบบฟอร์มขอส่งบทความวิจัยเพื่อตรวจแก้ภาษา
 8. บันทึกข้อความภายนอก
 9. บันทึกข้อความภายใน
 10. ใบสำคัญรับเงิน
 11. โลโก้ มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา
 12. แบบฟอร์มขอใช้คีย์การ์ด 
 13. Technical Service Form (Thai Version)
 14. Technical Service Form (English Version)
 15. Technical Service Form (สำหรับบุคคลภายนอก)