เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

คู่มือนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

คู่มือนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์ม/คำร้อง บัณฑิตวิทยาลัย

คำปฏิญาณผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (TA)

เอกสารปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มก.

1.ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

2.ทุนผู้ช่วยสอน

 

ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

1.ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (งบศ.)

2.ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา (งบว.)

2.1 ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 

2.2.ทุนวิจัยระดับปริญญาโท 

2.3.ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

2.4 ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา