เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

หัวข้อวิจัยที่เปิดรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

 • ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มก.
 1. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 2. ทุนผู้ช่วยสอน
 • ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

      1.ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (งบศ.)

     2.ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา (งบว.)

     2.1 ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 

   2.2.ทุนวิจัยระดับปริญญาโท 

  2.3.ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

  2.4 ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา

Download Form

แบบฟอร์ม/คำร้อง บัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์มงานบัณฑิตศึกษาภาควิชา

 1. คำปฏิญาณผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (TA)
 2. ขอเชิญเป็นผู้แทนบัณฑิตในการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบสัมภาษณ์/แบบปากเปล่าขั้นสุดท้าย) 
 3. ขอแต่งตั้งกรรมการสอบและการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบข้อเขียน) ป.เอก
 4. ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือวิจัย
 5. แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ วัดคุณสมบัติ สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ภาคฯ
 6. แบบฟอร์มคืนอุปกรณ์ภาควิชา
 7. แบบฟอร์มขอส่งบทความวิจัยเพื่อตรวจแก้ภาษา
 8. บันทึกข้อความภายนอก
 9. บันทึกข้อความภายใน
 10. ใบสำคัญรับเงิน
 11. โลโก้ มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา