Assoc.Prof.Dr.Nanthiya Hansupalak (รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์)
Tel. (662) 7970999 ext. 1219
E-mail. fengnyh@ku.ac.th

B.Eng., Hons., (ChE), King Mongkut Univ. of Tech., Thailand
Ph.D.(ChE), Lehigh Univ., USA.

 

Research areas:

  • Polymer Engineering
  • Fuel Cell

Patent

ได้ยื่นขอสิทธิบัตรชื่อ “กระบวนการปรับปรุงคาร์บอนแบล็กเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน” และได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยเมื่อ 29 มิถุนายน 2553

 Curriculum Vitae

 List of Publications