ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

International Journal

Temvuttirojn, C., Chuasomboon, N., Numpilai, T., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M., Limtrakul, J. and Witoon, T., 2019. Development of SO42−–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether. Fuel241, pp.695-703.

 

Numpilai, T., Wattanakit, C., Chareonpanich, M., Limtrakul, J. and Witoon, T., 2019. Optimization of synthesis condition for CO2 hydrogenation to light olefins over In2O3 admixed with SAPO-34. Energy Conversion and Management180, pp.511-523.

 

Witoon, T., Kidkhunthod, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2018. Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H2 over novel bifunctional catalysts containing CuO-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalysts. Chemical Engineering Journal348, pp.713-722.

 

Suwannapichat, Y., Numpilai, T., Chanlek, N., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M., Limtrakul, J. and Witoon, T., 2018. Direct synthesis of dimethyl ether from CO 2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu ZnO ZrO 2 catalyst admixed with WO x/Al 2 O 3 catalysts: Effects of pore size of Al 2 O 3 support and W loading content. Energy Conversion and Management159, pp.20-29.

 

Umchoo, W., Sriakkarin, C., Donphai, W., Warakulwit, C., Poo-arporn, Y., Jantaratana, P., Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2018. Green and sustainable methanol production from CO 2 over magnetized Fe Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicates. Energy Conversion and Management159, pp.342-352.

 

Witoon, T., Numpilai, T., Phongamwong, T., Donphai, W., Boonyuen, C., Warakulwit, C., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2018. Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanol. Chemical Engineering Journal334, pp.1781-1791.

 

Sudachom, N., Warakulwit, C., Prapainainar, C., Witoon, T. and Prapainainar, P., 2017. One step NaBH4 reduction of Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterization. Journal of Fuel Chemistry and Technology45(5), pp.596-607.


Numpilai, T., Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2017. Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behavior. Applied Surface Science396, pp.504-514.

Yutthalekha, T., Wattanakit, C., Warakulwit, C., Wannapakdee, W., Rodponthukwaji, K., Witoon, T. and Limtrakul, J., 2017. Hierarchical FAU-type zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of toluene. Journal of Cleaner Production142, pp.1244-1251.

Phongamwong, T., Chantaprasertporn, U., Witoon, T., Numpilai, T., Poo-Arporn, Y., Limphirat, W., Donphai, W., Dittanet, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2017. CO 2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO 2–SiO 2 catalysts: Effects of SiO 2 contents. Chemical Engineering Journal316, pp.692-703.

Donphai, W., Witoon, T., Faungnawakij, K. and Chareonpanich, M., 2016. Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Ni-carbon composites. Journal of CO2 Utilization16, pp.245-256.

Donphai, W., Piriyawate, N., Witoon, T., Jantaratana, P., Varabuntoonvit, V. and Chareonpanich, M., 2016. Effect of magnetic field on CO 2 conversion over Cu-ZnO/ZrO 2 catalyst in hydrogenation reaction. Journal of CO2 Utilization16, pp.204-211.

Kanjanasoontorn, N., Permsirivanich, T., Numpilai, T., Witoon, T., Chanlek, N., Niamlaem, M., Warakulwit, C. and Limtrakul, J., 2016. Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina Support. Catalysis Letters146(10), pp.1943-1955.

Kanjanasoontorn, N., Permsirivanich, T., Numpilai, T., Witoon, T., Chanlek, N., Niamlaem, M., Warakulwit, C. and Limtrakul, J., 2016. Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina Support. Catalysis Letters146(10), pp.1943-1955.

Witoon, T., Kachaban, N., Donphai, W., Kidkhunthod, P., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2016. Tuning of catalytic CO 2 hydrogenation by changing composition of CuO–ZnO–ZrO 2 catalysts. Energy Conversion and Management118, pp.21-31.

Witoon, T., Chalorngtham, J., Dumrongbunditkul, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2016. CO 2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO 2 catalysts: effects of zirconia phases. Chemical Engineering Journal293, pp.327-336.

Dumrongbunditkul, P., Witoon, T., Chareonpanich, M. and Mungcharoen, T., 2016. Preparation and characterization of Co–Cu–ZrO 2 nanomaterials and their catalytic activity in CO 2 methanation. Ceramics international42(8), pp.10444-10451.

Numpilai, T., Muenmee, S. and Witoon, T., 2016. Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release behavior of ibuprofen. Materials Science and Engineering: C59, pp.43-52.

Chukeaw, T., Seubsai, A., Phon-in, P., Charoen, K., Witoon, T., Donphai, W., Parpainainar, P., Chareonpanich, M., Noon, D., Zohour, B. and Senkan, S., 2016. Multimetallic catalysts of RuO 2–CuO–Cs 2 O–TiO 2/SiO 2 for direct gas-phase epoxidation of propylene to propylene oxide. RSC Advances6(61), pp.56116-56126.

Witoon, T., Bumrungsalee, S., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Effect of hierarchical meso–macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO 2 hydrogenation. Energy Conversion and Management103, pp.886-894.

Witoon, T., Permsirivanich, T., Kanjanasoontorn, N., Akkaraphataworn, C., Seubsai, A., Faungnawakij, K., Warakulwit, C., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Direct synthesis of dimethyl ether from CO 2 hydrogenation over Cu–ZnO–ZrO 2/SO 4 2−–ZrO 2 hybrid catalysts: effects of sulfur-to-zirconia ratios. Catalysis Science & Technology5(4), pp.2347-2357.

Tanggarnjanavalukul, C., Donphai, W., Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2015. Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso–macropore structure of silica support. Chemical Engineering Journal262, pp.364-371.

Witoon, T., Mungcharoen, T. and Limtrakul, J., 2014. Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO 2 capture via a precipitation method. Applied Energy118, pp.32-40.

Akgsornpeak, A., Witoon, T., Mungcharoen, T. and Limtrakul, J., 2014. Development of synthetic CaO sorbents via CTAB-assisted sol–gel method for CO 2 capture at high temperature. Chemical Engineering Journal237, pp.189-198.

Phongamwong, T., Chantaprasertporn, U., Witoon, T., Numpilai, T., Poo-Arporn, Y., Limphirat, W., Donphai, W., Dittanet, P., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2017. CO 2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO 2–SiO 2 catalysts: Effects of SiO 2 contents. Chemical Engineering Journal316, pp.692-703.

Witoon, T., Bumrungsalee, S., Vathavanichkul, P., Palitsakun, S., Saisriyoot, M. and Faungnawakij, K., 2014. Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalyst. Bioresource technology156, pp.329-334.

Witoon, T., Bumrungsalee, S., Vathavanichkul, P., Palitsakun, S., Saisriyoot, M. and Faungnawakij, K., 2014. Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalyst. Bioresource technology156, pp.329-334.

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2013. Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxide. Journal of Porous Materials20(3), pp.481-488.

Witoon, T., Permsirivanich, T. and Chareonpanich, M., 2013. Chitosan-assisted combustion synthesis of CuO–ZnO nanocomposites: effect of pH and chitosan concentration. Ceramics International39(3), pp.3371-3375.

Witoon, T., 2012. Polyethyleneimine-loaded bimodal porous silica as low-cost and high-capacity sorbent for CO 2 capture. Materials Chemistry and Physics137(1), pp.235-245.

Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2012. Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO 2 adsorption. Songklanakarin Journal of Science & Technology34(4).

Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2012. Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentration. Ceramics International38(7), pp.5999-6007.

Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2012. Synthesis of hierarchical mesomacroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its application as polyethyleneimine support for CO 2 capture. Materials Letters81, pp.181-184.

Witoon, T., 2011. Characterization of calcium oxide derived from waste eggshell and its application as CO 2 sorbent. Ceramics International37(8), pp.3291-3298.

Witoon, T., Tepsarn, S., Kittipokin, P., Embley, B. and Chareonpanich, M., 2011. Effect of pH and chitosan concentration on precipitation and morphology of hierarchical porous silica. Journal of Non-Crystalline Solids357(19), pp.3513-3519.

Witoon, T., Tatan, N., Rattanavichian, P. and Chareonpanich, M., 2011. Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO 2 adsorbent. Ceramics International37(7), pp.2297-2303.

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2011. Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalyst. Fuel processing technology92(8), pp.1498-1505.

Chamnankid, B., Witoon, T., Kongkachuichay, P. and Chareonpanich, M., 2011. One-pot synthesis of core–shell silica–aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan addition. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects380(1), pp.319-326.

 

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2010. Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: effect of chitosan/silica ratio and aging temperature. Journal of sol-gel science and technology56(3), pp.270-277.

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2009. Effect of acidity on the formation of silica–chitosan hybrid materials and thermal conductive property. Journal of sol-gel science and technology51(2), pp.146-152.

Jullaphan, O., Witoon, T. and Chareonpanich, M., 2009. Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ash. Materials Letters63(15), pp.1303-1306.

Witoon, T., Chareonpanich, M. and Limtrakul, J., 2008. Synthesis of bimodal porous silica from rice husk ash via sol–gel process using chitosan as template. Materials Letters62(10), pp.1476-1479.

National Journal

ธงไทย วิฑูรย์, “เทคโนโลยีการกักเก็บและการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล”วิศวกรรมสารมข.ปีที่38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคม 2011, หน้า 453-467.

International Conference

Waleeporn Donphai, N. Piriyawate, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, “An Enhancement of Catalytic Activity of Cu-ZnO/ZrO2 in CO2 Hydrogenation using External Magnetic Field”, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 – 10November2015, Chonburee

  1. Teabpinyok, S. Samingprai, Thongthai Witoon, Metta Chareonpanich, “CO2 Hydrogenation to Methanol over Cu/ZSM-5—SBA-15 Composite Catalyst”, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 – 10November2015, Chonburee

Pawanrat Prapaitrakul, Thongthai Witoon, Chalida Niamnuy, Metta Chareonpanich, “Effect of Drying and Calcinations on the Properties of Cu/Al2O3 Catalyst for Synthesis of DME from CO2 Hydrogenation”, The 5th TIChE International Conference, 8 – 10November2015, Chonburee

Porntipar Dumrongbunditkul, Siwakorn Prasongsuksakul, Thongthai Witoon, “Synthesis of Higher Alcohols from CO2 Hydrogenation over Cu/Co/ZrO2 Catalyst”, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 – 10November2015, Chonburee

Thongthai Witoon, Nantana Kachaban, Metta Chareonpanich, “CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2 catalysts prepared via a CTAB-assisted co-precipitation method: Effect of catalyst compositions”, The 20th World Hydrogen Energy Conference 2014, 15 – 20June2014, Gwangju Metropolitan City, Chonnam National University, Korea

Thongthai Witoon, นฤดล ทะตันไปรวิทย์ รัตนวิเขียร, Metta Chareonpanich, “Preparation of silica xerogel with high silanol content from water glass via sol-gel process and its application as CO2 sorbent”, The 8th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies (APCSEET 2011), 10 – 13July2011, Australia

National Conference

ธงไทย วิฑูรย์อุษณีย์ ฉันทประเสริฐพรธนารี โพธิ์งามวงศ์วลีพร ดอนไพรเมตตา เจริญพานิช, “Enhanced activity and stability of CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by addition of colloidal SiO2 nanoparticles for CO2 hydrogenation”, NanoThailand 2016, 27 – 29 พฤศจิกายน 2559, นครราชสีมา

อุษณีย์ ฉันทประเสริฐพรธงไทย วิฑูรย์, “ผลของโปรโมเตอร์ซิลิกาที่มีต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-ZnO-ZrO2 ในการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 , 25 – 26 มิถุนายน 2558, ฉะเชิงเทรา

ชลัยรัตน์ อัครพัฒนถาวรธงไทย วิฑูรย์, “การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียด้วยโลหะคอปเปอร์สําหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 – 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี

นันทนา คชาบาลธงไทย วิฑูรย์, “การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ เพื่อใช้ในการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์”การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร

ผึ่งผาย พรรณวดีเมตตา เจริญพานิชธงไทย วิฑูรย์พัชรพล ใจเพชรกมลชนก ป่านสง่า, “ผลของอันดับการเสื่อมสภาพต่อการทำนายอายุของตัวเร่งปฏิกิริยา”การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 24 – 25 เมษายน 2557, กรุงเทพมหานคร

สุธาภรณ์ หมื่นมีธงไทย วิฑูรย์, “อิทธิพลของตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาดต่อการกระจายตัวของอนุภาคยาและพฤติกรรมการปลดปล่อยของตัวยาไอบูโพรเฟน”การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24, 18 – 19 ธันวาคม 2557, เชียงใหม่

พรทิพา ดำรงบัณฑิตกุลศิวกร ประสงค์สุขสกุลธงไทย วิฑูรย์, “การสังเคราะห์แอลกอฮอล์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์โคบอลต์เซอร์โคเนียมไดออกไซด์”การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 – 19 ธันวาคม 2557, เชียงใหม่

นวพล กาญจนสุนทรชลัยรัตน์ อัครพัฒน์ถาวรธงไทย วิฑูรย์, “การผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์เซอร์โคเนียและซัลเฟตเซอร์โคเนีย”การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 – 19 ธันวาคม 2557, เชียงใหม่

จิราพร ฉลองธรรมธงไทย วิฑูรย์, “ผลของเฟสของเซอร์โคเนียที่มีต่อการสังเคราะห์เมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันบนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์เซอร์โคเนีย (Cu/ZrO2)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 – 19 ธันวาคม 2557, เชียงใหม่

เอกรัฐ อักษรเผือกธงไทย วิฑูรย์, “การเตรียมแคลเซียมออกไซด์ที่มีความเสถียรภาพสูงเพื่อใช้ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 28 – 29 มิถุนายน 2556, กรุงเทพมหานคร

ธงไทย วิฑูรย์เมตตา เจริญพานิช, “Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 , 10 – 11 พฤศจิกายน 2554, หาดใหญ่ สงขลา

ธงไทย วิฑูรย์เมตตา เจริญพานิช, “Hierarchical macro-mesoporous silica as support for cobalt-based Fischer Tropsch synthesis”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2552, กาญจนบุรี